Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
            51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
            80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
            88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2012 får fattas beslut om beviljande av lån till ett belopp av 1 000 000 000 euro i fråga om sådana projekt som avses i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) som redan behandlas vid Finlands Exportkredit Ab eller som kommer att behandlas år 2012. De lån som beviljas inom ramen för lånefullmakten kan beviljas beräknade i US-dollar enligt kursen den dag då lånet lyfts.

Förklaring: Inom ramen för den s.k. refinansieringsmodellen för exportprojekt refinansierar Finlands Exportkredit Ab på OECD-villkor köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomförs med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljar. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljas på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp ställer Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Refinansieringsmodellen tas i bruk temporärt och har samband med den fördröjning som har skett vid ibruktagandet av den permanenta modell för exportfinansiering i form av krediter som baserar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Så snart systemet med exportfinansiering i form av krediter kommer igång slutar man använda refinansieringsmodellen.

Fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 400 000 000 euro år 2013 och 500 000 000 euro år 2014.


2012 I tilläggsb.100 000 000
2012 budget400 000 000
2011 budget500 000 000
2010 bokslut4 143 520