Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
            51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
            80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
            88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 24 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så, att anslaget får användas för sysselsättning av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice vid statliga ämbetsverk och inrättningar så att personal motsvarande högst 1 100 årsverken kan anställas med löner motsvarande en månadslön på högst 2 500 euro, samt för de kostnader som föranleds av att arbete ordnas.

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att anskaffningen år 2012 av offentlig arbetskraftsservice och tjänster som kompletterar denna service, med undantag för anskaffningar av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajanaland, får föranleda staten utgifter på högst 99 200 000 euro efter år 2012.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet arbetslösa arbetssökande beräknas öka. Tilläggsanslaget riktas särskilt till åtgärder för att främja ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen. Av tilläggsanslaget kommer uppskattningsvis sammanlagt 7 207 000 euro att användas för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, varav 6 178 000 euro för yrkesutbildning och 1 029 000 euro för förberedande utbildning. Uppskattningsvis sammanlagt 16 193 000 euro kommer att användas för sysselsättande åtgärder, varav 7 251 000 euro fördelas på lönesubventioner inom den privata sektorn, 4 072 000 euro på kommunerna och samkommunerna, 2 241 000 euro på staten samt 2 629 000 på startpengen. För speciella åtgärder inom den offentliga arbetskraftsservicen kommer det att användas uppskattningsvis 600 000 euro. Antalet personer som omfattas av de åtgärder som finansieras med medel under detta moment beräknas öka med i genomsnitt 1 780 personer varje år. Antalet personer som omfattas av åtgärder som finansieras med medel under andra moment beräknas på motsvarande sätt öka med 2 580 personer på grund av automatiska faktorer. Avsikten är också att öka antalet åtgärder enligt EU:s strukturfondsprogram. Målet är att bibehålla en tillräcklig mängd aktiveringsåtgärder trots den beräknade ökningen i antalet arbetslösa arbetssökande. I takt med att arbetslöshetsgraden sjunker avses anslagsnivån bli justerad nedåt.

Ökningen av sysselsättningen av arbetslösa vid statliga ämbetsverk och inrättningar är högst 79 årsverken. Avsikten är att tillägget på 7 000 000 euro i bevillningsfullmakten ska användas för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 5 000 000 euro år 2013 och 2 000 000 euro år 2014.


2012 I tilläggsb.24 000 000
2012 budget485 437 000
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.28 000 000
2011 budget535 338 000
2010 bokslut538 081 215