Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
            51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
            80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
            88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att förbindelser för stöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet under 2012 får ingås till ett belopp av högst 29 178 000 euro, med undantag för projektet för förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Förklaring: Anslagstillägget på 700 000 euro och tillägget på 7 000 000 euro i bevillningsfullmakten är avsedda att användas för utgifter för att ersätta de förluster av arbetstillfällen som plötsliga omstruktureringar medför. Den ökade fullmakten behövs i regioner med plötsliga omstruktureringar där arbetstillfällen gått förlorade för utvecklingsbidrag, främst för små och medelstora företag, som skapar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Avsikten är dessutom att öka användningen av de lån och garantier som Finnvera beviljar och som kompletterar finansmarknadens verksamhet, vid investerings- och driftskapitalfinansieringen av nya företag och tillväxtföretag i områden med plötsliga omstruktureringar. Målet är också att ur strukturfondsprogrammen rikta tilläggsfinansiering till ett belopp av sammanlagt 5 000 000 euro till områden med plötsliga omstruktureringar för sådana investerings- och utvecklingsprojekt i företagen som skapar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 700 000 euro år 2012, 2 800 000 euro år 2013, 2 625 000 euro år 2014 och 875 000 euro år 2015.


2012 I tilläggsb.700 000
2012 budget40 400 000
2011 budget41 900 000
2010 bokslut25 551 112