Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
            51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
            80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
            88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2012

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att förbindelser för stöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet under 2012 får ingås till ett belopp av högst 29 178 000 euro, med undantag för projektet för förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Förklaring: Anslagstillägget på 700 000 euro och tillägget på 7 000 000 euro i bevillningsfullmakten är avsedda att användas för utgifter för att ersätta de förluster av arbetstillfällen som plötsliga omstruktureringar medför. Den ökade fullmakten behövs i regioner med plötsliga omstruktureringar där arbetstillfällen gått förlorade för utvecklingsbidrag, främst för små och medelstora företag, som skapar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Avsikten är dessutom att öka användningen av de lån och garantier som Finnvera beviljar och som kompletterar finansmarknadens verksamhet, vid investerings- och driftskapitalfinansieringen av nya företag och tillväxtföretag i områden med plötsliga omstruktureringar. Målet är också att ur strukturfondsprogrammen rikta tilläggsfinansiering till ett belopp av sammanlagt 5 000 000 euro till områden med plötsliga omstruktureringar för sådana investerings- och utvecklingsprojekt i företagen som skapar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 700 000 euro år 2012, 2 800 000 euro år 2013, 2 625 000 euro år 2014 och 875 000 euro år 2015.


2012 I tilläggsb.700 000
2012 budget40 400 000
2011 budget41 900 000
2010 bokslut25 551 112

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 24 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så, att anslaget får användas för sysselsättning av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice vid statliga ämbetsverk och inrättningar så att personal motsvarande högst 1 100 årsverken kan anställas med löner motsvarande en månadslön på högst 2 500 euro, samt för de kostnader som föranleds av att arbete ordnas.

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att anskaffningen år 2012 av offentlig arbetskraftsservice och tjänster som kompletterar denna service, med undantag för anskaffningar av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajanaland, får föranleda staten utgifter på högst 99 200 000 euro efter år 2012.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet arbetslösa arbetssökande beräknas öka. Tilläggsanslaget riktas särskilt till åtgärder för att främja ekonomisk tillväxt och öka sysselsättningen. Av tilläggsanslaget kommer uppskattningsvis sammanlagt 7 207 000 euro att användas för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, varav 6 178 000 euro för yrkesutbildning och 1 029 000 euro för förberedande utbildning. Uppskattningsvis sammanlagt 16 193 000 euro kommer att användas för sysselsättande åtgärder, varav 7 251 000 euro fördelas på lönesubventioner inom den privata sektorn, 4 072 000 euro på kommunerna och samkommunerna, 2 241 000 euro på staten samt 2 629 000 på startpengen. För speciella åtgärder inom den offentliga arbetskraftsservicen kommer det att användas uppskattningsvis 600 000 euro. Antalet personer som omfattas av de åtgärder som finansieras med medel under detta moment beräknas öka med i genomsnitt 1 780 personer varje år. Antalet personer som omfattas av åtgärder som finansieras med medel under andra moment beräknas på motsvarande sätt öka med 2 580 personer på grund av automatiska faktorer. Avsikten är också att öka antalet åtgärder enligt EU:s strukturfondsprogram. Målet är att bibehålla en tillräcklig mängd aktiveringsåtgärder trots den beräknade ökningen i antalet arbetslösa arbetssökande. I takt med att arbetslöshetsgraden sjunker avses anslagsnivån bli justerad nedåt.

Ökningen av sysselsättningen av arbetslösa vid statliga ämbetsverk och inrättningar är högst 79 årsverken. Avsikten är att tillägget på 7 000 000 euro i bevillningsfullmakten ska användas för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 5 000 000 euro år 2013 och 2 000 000 euro år 2014.


2012 I tilläggsb.24 000 000
2012 budget485 437 000
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.28 000 000
2011 budget535 338 000
2010 bokslut538 081 215

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2012 får fattas beslut om beviljande av lån till ett belopp av 1 000 000 000 euro i fråga om sådana projekt som avses i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) som redan behandlas vid Finlands Exportkredit Ab eller som kommer att behandlas år 2012. De lån som beviljas inom ramen för lånefullmakten kan beviljas beräknade i US-dollar enligt kursen den dag då lånet lyfts.

Förklaring: Inom ramen för den s.k. refinansieringsmodellen för exportprojekt refinansierar Finlands Exportkredit Ab på OECD-villkor köparkrediter som finländska och utländska kreditinstitut eller finansiella institut har ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomförs med hjälp av lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell som den refinansiering som Finlands Exportkredit Ab beviljar. Det maximala beloppet av Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel är beloppet av den exportkredit som beviljas på OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp ställer Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett ytterligare villkor är att den bank som beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk funktionsförmåga.

Refinansieringsmodellen tas i bruk temporärt och har samband med den fördröjning som har skett vid ibruktagandet av den permanenta modell för exportfinansiering i form av krediter som baserar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Så snart systemet med exportfinansiering i form av krediter kommer igång slutar man använda refinansieringsmodellen.

Fullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 400 000 000 euro år 2013 och 500 000 000 euro år 2014.


2012 I tilläggsb.100 000 000
2012 budget400 000 000
2011 budget500 000 000
2010 bokslut4 143 520

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital samt för bolagets investeringsprogram som avser gruvprojekt samt till att säkerställa finansieringen av affärsverksamheten och tillväxten vid företagen i gruvbranschen.

Förklaring: I enlighet med regeringsprogrammet stärker staten sin närvaro i den inhemska gruvindustrins värdekedja genom att främja ett snabbare genomförande av gruvprojekt och en större andel inhemskt ägande inom gruvbranschen.


2012 I tilläggsb.30 000 000
2011 III tilläggsb.
2010 bokslut20 000 000