Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Stöd för arbetsmarknadslösningen
        Inkomstposterna
        Vissa andra ändringar
        Balans
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd). Regeringens proposition om budgeten för 2012 överlämnades till riksdagen den 5 oktober 2011 och regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen den 18 november 2011. Finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om propositioner.

Ekonomiska utsikter

Regeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos från oktober, som inte kräver någon ändring i samband med att den andra kompletterande budgetpropositionen överlämnas.

Stöd för arbetsmarknadslösningen

Regeringen föreslår sådana åtgärder till stöd för ramavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer som syftar till att förbättra sysselsättningen och balansera den offentliga ekonomin. De föreslagna åtgärdernas inverkan på statsfinanserna 2012 är 410 miljoner euro.

Det föreslås att uppskattningen av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster sänks med 80 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen, vilket beror på att höjningen av löntagarnas arbetspensionsavgift kompenseras genom att beskattningen av förvärvsinkomster lindras med 0,2 procentenheter. Staten kompenserar kommunerna för den minskning av intäkterna från skatten på förvärvsinkomster som har samband med att löntagarna kompenseras för arbetspensionsavgiften. Därför föreslås det att anslaget för statsandelen för kommunal basservice höjs med 36 miljoner euro.

Enligt förslaget ska de uppskattade intäkterna från samfundsskatten sänkas med ca 118 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen, vilket beror på att skattesatsen för samfundsskatten sänks med 0,5 procentenheter utöver den sänkning med en procentenhet som föreslogs i budgetpropositionen. Kommunerna och församlingarna kompenseras för det bortfall av skatteintäkter som föranleds av sänkningen av samfundsskattesatsen genom en höjning av deras utdelning. Genom en höjning av församlingarnas andel av samfundsskatteintäkterna kompenseras församlingarna dessutom för de arbetsgivarkostnader som den engångsersättning enligt ramavtalet som betalas till löntagarna föranleder.

Det föreslås ett tillägg på 170 miljoner euro till statsandelen till inkomstrelaterad dagpenning jämfört med budgetpropositionen. Av ökningen föranleds 160 miljoner euro av att staten deltar i finansieringen av permitteringsdagpenningar och 10 miljoner euro av ändringar av de villkor för jämkad dagpenning som gäller permittering och arbetstidsgränser. Det föreslås en ökning av statsandelen till alterneringsersättning med 6 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen. Förslaget beror på att den proposition om ändring av lagen om alterneringsledighet som överlämnats till riksdagen återtas.

Inkomstposterna

Kalkylen över de ordinarie inkomsterna föreslås bli sänkta med ett nettobelopp på 187 miljoner euro, varav skatteintäkternas andel är 143 miljoner euro. Det föreslås att uppskattningen av de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 11 miljoner euro av andra skäl än sådana som anknyter till arbetsmarknadslösningen. I fråga om skatteinkomsterna är nettoökningen 55 miljoner euro.

De slutliga skatteuppgifterna för skatteåret 2010 höjer det uppskattade beloppet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster med ca 100 miljoner euro.

Till följd av minskningen av de förskott på samfundsskatten som debiterats under skatteåret 2011 minskar det uppskattade inflödet till staten 2012 med 45 miljoner euro.

Dessutom föreslås det att uppskattningen av statens ränteinkomster av depositioner sänks med 44 miljoner euro. Justeringen grundar sig på en sänkning av såväl räntenivåprognosen som uppskattningen av depositionsbeloppet.

Vissa andra ändringar

Det föreslås ett tillägg av engångsnatur på 7,5 miljoner euro i fullmakten för stöd till företagens investerings- och utvecklingsprojekt med anledning av ett ökat behov av finansiering för projekt i områden med akuta strukturomvandlingsproblem.

Statsandelen till inkomstrelaterad dagpenning föreslås bli minskad med 50 miljoner euro på grund av den ändrade uppskattningen av behovet.

Det föreslås en ökning av statsandelen till grunddagpenningen med 18 miljoner euro jämfört med den kompletterande budgetpropositionen. Förslaget om ett tillägg beror på att den höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien med 0,2 procentenheter som föreslogs i den kompletterande propositionen återtas.

Balans

Med beaktande av minskningen med 187 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och ökningen med 181 miljoner euro i anslagen ökar den andra kompletterande budgetpropositionen för 2012 behovet av nettoupplåning med 367 miljoner euro . Statens nettoupplåning 2012 föreslås vara 7,3 miljarder euro, vilket innebär att statsskulden vid utgången av året är 89 miljarder euro.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2012 var efter justeringarna i den första kompletterande budgetpropositionen 42 198 miljoner euro. Som en del av ramavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer genomförs en ändring i de villkor för jämkad dagpenning som gäller permittering och arbetstidsgränser. Det är fråga om en ändring av grunden för ett moment utanför ramen (33.20.50) och som således omfattas av rambegränsningen. Sålunda justeras ramnivån i den andra kompletterande propositionen nedåt med 10 miljoner euro.

Efter justeringen uppgår utgiftsramen för 2012 till 42 188 miljoner euro. Det föreslås att det sammanlagda beloppet av de anslag som hör till ramen ska uppgå till 41 933 miljoner euro, varvid 56 miljoner euro kvarstår som ofördelad reserv för 2012 utöver de 200 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Som utgifter utanför ramen för 2012 föreslås 10 544 miljoner euro. Staten deltar 2012 i finansieringen av permitteringsdagpenningar med 160 miljoner euro (33.20.50). Finansieringen anses stå utanför ramen, eftersom det också är fråga om att avhålla sig från en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien, dvs. kompensering till Arbetslöshetsförsäkringsfonden för en kostnadseffekt som föranleds av en aktiv ändring av skattegrunden. Samtidigt återtas regeringens förslag till en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien med 0,2 procentenheter.

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
 HuvudtitelRegeringens budgetproposition + första kompletteringspropositionenAndra kompletteringspropositionenSammanlagt
     
21.Riksdagen143 404 000-143 404 000
22.Republikens president19 290 000-19 290 000
23.Statsrådets kansli82 348 000-82 348 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 276 220 000-1 276 220 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde857 936 000-857 936 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 245 108 000-1 245 108 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 849 288 000-2 849 288 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde16 181 309 00035 161 00016 216 470 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 636 720 000-6 636 720 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 704 384 000-2 704 384 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 375 340 000-2 375 340 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 334 648 0001 800 0003 336 448 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde12 134 603 000144 000 00012 278 603 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde270 938 000-270 938 000
36.Räntor på statsskulden2 184 600 000-2 184 600 000
Sammanlagt52 296 136 000180 961 00052 477 097 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
 AvdelningRegeringens budgetproposition + första kompletteringspropositionenAndra kompletteringspropositionenSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur38 279 548 000-142 500 00038 137 048 000
12.Inkomster av blandad natur4 859 936 000-4 859 936 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst2 008 600 000-44 000 0001 964 600 000
15.Lån205 000 000-205 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)45 353 084 000-186 500 00045 166 584 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering6 943 052 000367 461 0007 310 513 000
Sammanlagt52 296 136 000180 961 00052 477 097 000