Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Ramen för valperioden
        Krishantering
        Utsökningsväsendet
        Tampereen Työväen Teatteri
        Forststyrelsen
        Finnvera Abp
        Besvärsnämnden för social trygghet
        Förbättring av låginkomsttagarnas försörjning
        Frontveteraner
        Läkar- och sjukvårdshelikopterverksamhet
        Vissa andra ändringar
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Ekonomiska utsikter

Regeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos för oktober, som inte kräver någon ändring i samband med att den kompletterande budgetpropositionen överlämnas.

Den ökade osäkerheten har försvagat de ekonomiska framtidsutsikterna såväl internationellt som nationellt. I år förväntas Finlands ekonomi ännu öka något tack vare den inhemska efterfrågan. Också exporten stöder den ekonomiska tillväxten, om än något mindre än tidigare. År 2012 kommer den ekonomiska tillväxten att avta. Orsakerna till att tillväxten avtar är dels den svaga exportefterfrågan, dels den minskade investeringsviljan till följd av den tilltagande osäkerheten. Som en följd av den svaga ekonomiska aktiviteten väntas arbetslösheten minska endast långsamt. Stegringen i konsumentpriserna kommer att ligga på över tre procent i år och nästa år, främst till följd av prisutvecklingen utomlands samt av ändringar som gjorts och kommer att göras i skattegrunderna.

Den ekonomiska tillväxten i Finland möter för närvarande risker från exceptionellt många håll, och största delen av dessa risker kan vi inte påverka direkt. Om t.ex. den internationella handeln stagnerar syns detta omedelbart och verkningarna är betydande på grund av öppenheten i den finländska ekonomin. Företagen har svårt att värja sig mot chocker utanför landets gränser. Även sådana ekonomisk-politiska beslut som begränsar förutsättningarna för en tillväxt på marknadsvillkor i exportländer som är viktiga för Finland vållar problem. Situationen utgör en stor utmaning för den ekonomiska politiken, eftersom ogynnsamma val av politiska linjer kan stärka den dåliga utvecklingen uttryckligen via marknadens reaktioner.

Den ekonomiska tillväxten, skärpningen av den indirekta beskattningen och de avslutade stimulansåtgärderna förbättrar den offentliga ekonomins finansiella ställning såväl 2011 som 2012. Den offentliga ekonomin fortsätter ändå att uppvisa underskott på grund av det stora underskottet i statsfinanserna.