Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Vissa andra ändringar

Det föreslås att 3,6 miljoner euro överförs från momentet för det egentliga utvecklingssamarbetet till utrikesministeriets omkostnader till att användas för stärkande av utvecklingssamarbetsförvaltningen.

Det föreslås att anslaget för pensioner minskas med 14,9 miljoner euro till följd av att kostnadsfördelningen mellan olika pensionssystem i fråga om Vilma-pensionerna har preciserats och av att de pensioner som betalas ut av Kommunernas pensionsförsäkring har ökat långsammare än beräknat.

Det föreslås att kommunikationsministeriets fullmakt att ingå avtal i anslutning till närtågstrafiken i Helsingforsregionen sänks med 1,2 miljoner euro, eftersom förhandlingarna om ett köpavtal resulterade i en lägre trafikeringsersättning än tidigare.

Det föreslås att den föreslagna överföringen till försörjningsberedskapsfonden på 37 miljoner euro slopas i budgeten för 2012. Överföringen ingick i tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

I bevillningsfullmakten för energistöd föreslås ett tillägg på 15 miljoner euro och för ombudgetering av en fullmakt som blivit oanvänd föreslås högst 12 miljoner euro.

Den ökning av betalningsandelen när det gäller personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa som föranleds av höjningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie beräknas minska statsandelen för grunddagpenningen med 18 miljoner euro.

Till följd av en ändring av grunderna för fördelning av Folkpensionsanstaltens omkostnader föreslås det att 4,8 miljoner euro överförs från folkpensionsfonden till allmänna fonden för social trygghet.

Till följd av att ändringen av folkpensionsindex var mindre än beräknat föreslås det att utgifterna för folkpension och barnbidrag sänks med ungefär 6,6 miljoner euro.

Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare minskas med 29,2 miljoner euro till följd av större inkomster av avgifter än beräknat.