Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2012, som överlämnades den 5 oktober 2011.

Ekonomiska utsikter

Regeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos för oktober, som inte kräver någon ändring i samband med att den kompletterande budgetpropositionen överlämnas.

Den ökade osäkerheten har försvagat de ekonomiska framtidsutsikterna såväl internationellt som nationellt. I år förväntas Finlands ekonomi ännu öka något tack vare den inhemska efterfrågan. Också exporten stöder den ekonomiska tillväxten, om än något mindre än tidigare. År 2012 kommer den ekonomiska tillväxten att avta. Orsakerna till att tillväxten avtar är dels den svaga exportefterfrågan, dels den minskade investeringsviljan till följd av den tilltagande osäkerheten. Som en följd av den svaga ekonomiska aktiviteten väntas arbetslösheten minska endast långsamt. Stegringen i konsumentpriserna kommer att ligga på över tre procent i år och nästa år, främst till följd av prisutvecklingen utomlands samt av ändringar som gjorts och kommer att göras i skattegrunderna.

Den ekonomiska tillväxten i Finland möter för närvarande risker från exceptionellt många håll, och största delen av dessa risker kan vi inte påverka direkt. Om t.ex. den internationella handeln stagnerar syns detta omedelbart och verkningarna är betydande på grund av öppenheten i den finländska ekonomin. Företagen har svårt att värja sig mot chocker utanför landets gränser. Även sådana ekonomisk-politiska beslut som begränsar förutsättningarna för en tillväxt på marknadsvillkor i exportländer som är viktiga för Finland vållar problem. Situationen utgör en stor utmaning för den ekonomiska politiken, eftersom ogynnsamma val av politiska linjer kan stärka den dåliga utvecklingen uttryckligen via marknadens reaktioner.

Den ekonomiska tillväxten, skärpningen av den indirekta beskattningen och de avslutade stimulansåtgärderna förbättrar den offentliga ekonomins finansiella ställning såväl 2011 som 2012. Den offentliga ekonomin fortsätter ändå att uppvisa underskott på grund av det stora underskottet i statsfinanserna.

Inkomstposterna

Det föreslås att de beräknade ordinarie inkomsterna ökas med ett nettobelopp på 90 miljoner euro, varav skatteinkomsternas andel är 79 miljoner euro. Det föreslås att beloppet av den beräknade mervärdesskatten ökas med 87 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgetpropositionen, eftersom utfallet varit större än beräknat och en teknisk korrigering görs i inkomstposten för mervärdesskatten. Det uppskattas att inflödet av apoteksavgifter är 10 miljoner euro lägre än vad som beräknades i den ordinarie budgetpropositionen. Skillnaden föranleds av att beräkningen preciserats till följd av att uppgifterna om apotekens omsättning 2010 färdigställts. Skatteutfallet i fråga om punktskatten på tobak beräknas däremot vara 2 miljoner euro större än vad som beräknades i den ordinarie budgetpropositionen. Orsaken till att beräkningen har ändrats är att uppgifterna om en regeringsproposition som gäller en höjning av punktskatten på tobak har preciserats. Utöver uppskattningarna av skatteinkomsterna föreslås kalkylen över inkomster av blandad natur bli höjd med något under 11 miljoner euro.

Det är möjligt att det med anledning av arbetsmarknadslösningen lämnas ett andra förslag till komplettering av budgetpropositionen senare i höst. Utöver de ändringar som hänför sig till arbetsmarknadslösningen kan den kompletteringen även innehålla andra ändringar i inkomstposterna, eftersom vissa viktiga uppgifter som gäller inkomster färdigställs i slutet av november.

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettoavdrag på 57 miljoner euro. I utgiftsnivån har hittills inte beaktats sådana åtgärder som regeringen vidtar till följd av en eventuell arbetsmarknadslösning. Tillsammans med det tillägg på 90 miljoner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen ett överskott på 147 miljoner euro, vilket minskar behovet av nettoupplåning 2012. Statens nettoupplåning 2012 föreslås således uppgå till 6,9 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2012 vara ca 89 miljarder euro, vilket är ca 44,5 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2012 var efter justeringarna av budgetpropositionen 42 284 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition justeras ramnivån med -85,5 miljoner euro så att den motsvarar prisjusteringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Ramnivån för 2012 är efter justeringarna 42 198 miljoner euro.

Det föreslås att nivån för de utgifter som omfattas av ramen, inklusive den kompletterande propositionen, ska uppgå till 41 926 miljoner euro, varvid 200 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv för 2012 utöver de 73 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro.
Moment Ärende 2012 2013 2014 2015
           
  Precisering av de lagstadgade indexjusteringarna (i enlighet med fastställt FP-index) -6,6 -6,5 -6,5 -6,5
29.40.50 Precisering av moms-kompensationen till universiteten enligt bokslutsuppgifterna för 2010 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9
29.40.52 Justering av kompensationen för slopandet av universitetsapotekens befrielse från inkomstskatt och apoteksavgift enligt bokslutsuppgifterna för 2010 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52 Nivåförhöjning av höjningen av grundskyddet (justering av en teknisk ändring i enlighet med det nya kostnadsförslaget) -58,0 -63,0 -63,0 -63,0
Sammanlagt   -85,5 -90,4 -90,4 -90,4

Krishantering

Det föreslås att utgifterna för de finska krishanteringsstyrkorna minskas med sammanlagt 9,9 miljoner euro under utrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden till följd av den förändrade tidtabellen för krishanteringsinsatsen i Libanon och beslutet om att inte inleda EU:s insats i Libyen.

Utsökningsväsendet

För utsökningsväsendet anvisas tilläggsfinansiering på 2 miljoner euro till följd av att antalet ärenden som anhängiggörs väntas öka från 2,6 miljoner till 3,0 miljoner, vilket innebär en ökning på ca 15 %.

Tampereen Työväen Teatteri

För kostnaderna för en grundlig renovering av Tampereen Työväen Teatteri föreslås en fullmakt, enligt vilken projektet kan beviljas understöd till ett belopp av högst 3 miljoner euro tidigast det kalenderår som följer på det år då projektet slutförts, dock tidigast från och med 2015.

Forststyrelsen

Forststyrelsens grundkapital sänks med 7,05 miljoner euro mera än vad som föreslås i budgetpropositionen för att avgränsningarna av de skyddsområden som håller på att inrättas ska motsvara den rådande nivån på skyddet.

Finnvera Abp

Vid ingången av 2012 är det meningen att ta i bruk en refinansiering för export som ska grunda sig på Finnvera Abp:s egen medelsanskaffning. Det föreslås att Finnvera Abp beviljas en lånefullmakt på 200 miljoner euro, inom ramen för vilken staten kan bevilja Finnvera Abp kortfristiga lån i situationer när Finnvera inte kan skaffa medel på marknaden.

Besvärsnämnden för social trygghet

Det föreslås ett tillägg på 1 123 000 euro för omkostnaderna för besvärsnämnden för social trygghet för att avveckla anhopningen av besvär, av vilket 1 053 000 euro riktas till löneutgifter och andra utgifter för 13 tjänster för viss tid och 70 000 euro riktas till överföring av löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke från anslaget för statsbidrag till Arbetshälsoinstitutet.

Förbättring av låginkomsttagarnas försörjning

En anslagsökning på 59 miljoner euro föreslås för förbättrandet av utkomststödet under arbetslöshetstiden så att grunddagpenningen för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet höjs med sammanlagt 120 euro i stället för med det tidigare föreslagna 100 euro. Höjningen innehåller en indexjustering från ingången av 2012.

Frontveteraner

För att säkerställa frontveteranernas möjlighet att delta i rehabilitering och få del av tjänster som ges i hemmet föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro, vilket finansieras med en ökning av Penningautomatföreningens avkastning.

Läkar- och sjukvårdshelikopterverksamhet

Det föreslås att statens finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten ökas med 10,7 miljoner euro för att säkerställa en fortsatt verksamhet.

Vissa andra ändringar

Det föreslås att 3,6 miljoner euro överförs från momentet för det egentliga utvecklingssamarbetet till utrikesministeriets omkostnader till att användas för stärkande av utvecklingssamarbetsförvaltningen.

Det föreslås att anslaget för pensioner minskas med 14,9 miljoner euro till följd av att kostnadsfördelningen mellan olika pensionssystem i fråga om Vilma-pensionerna har preciserats och av att de pensioner som betalas ut av Kommunernas pensionsförsäkring har ökat långsammare än beräknat.

Det föreslås att kommunikationsministeriets fullmakt att ingå avtal i anslutning till närtågstrafiken i Helsingforsregionen sänks med 1,2 miljoner euro, eftersom förhandlingarna om ett köpavtal resulterade i en lägre trafikeringsersättning än tidigare.

Det föreslås att den föreslagna överföringen till försörjningsberedskapsfonden på 37 miljoner euro slopas i budgeten för 2012. Överföringen ingick i tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

I bevillningsfullmakten för energistöd föreslås ett tillägg på 15 miljoner euro och för ombudgetering av en fullmakt som blivit oanvänd föreslås högst 12 miljoner euro.

Den ökning av betalningsandelen när det gäller personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa som föranleds av höjningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie beräknas minska statsandelen för grunddagpenningen med 18 miljoner euro.

Till följd av en ändring av grunderna för fördelning av Folkpensionsanstaltens omkostnader föreslås det att 4,8 miljoner euro överförs från folkpensionsfonden till allmänna fonden för social trygghet.

Till följd av att ändringen av folkpensionsindex var mindre än beräknat föreslås det att utgifterna för folkpension och barnbidrag sänks med ungefär 6,6 miljoner euro.

Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare minskas med 29,2 miljoner euro till följd av större inkomster av avgifter än beräknat.

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
  Huvudtitel Regeringens
budget-
proposition
Kompletterings
proposition
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 143 404 000 - 143 404 000
22. Republikens president 19 290 000 - 19 290 000
23. Statsrådets kansli 82 348 000 - 82 348 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 282 540 000 -6 320 000 1 276 220 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 855 857 000 2 079 000 857 936 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 245 108 000 - 1 245 108 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 852 852 000 -3 564 000 2 849 288 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 195 940 000 -14 631 000 16 181 309 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 663 169 000 -26 449 000 6 636 720 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 704 384 000 - 2 704 384 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 375 380 000 -40 000 2 375 340 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 366 968 000 -32 320 000 3 334 648 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 12 110 630 000 23 973 000 12 134 603 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 270 938 000 - 270 938 000
36. Räntor på statsskulden 2 184 600 000 - 2 184 600 000
Sammanlagt 52 353 408 000 -57 272 000 52 296 136 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
  Avdelning Regeringens
budget-
proposition
Kompletterings
proposition
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 200 369 000 79 179 000 38 279 548 000
12. Inkomster av blandad natur 4 849 115 000 10 821 000 4 859 936 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 008 600 000 - 2 008 600 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 205 000 000 - 205 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 45 263 084 000 90 000 000 45 353 084 000
         
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 7 090 324 000 -147 272 000 6 943 052 000
Sammanlagt 52 353 408 000 -57 272 000 52 296 136 000