Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2012

Statsbudgeten för 2012PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR38 200 369 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet12 118 500 000
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster7 686 000 000
02.Samfundsskatt3 717 500 000
03.Källskatt på ränteinkomster270 000 000
04.Skatt på arv och gåva445 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning16 450 000 000
01.Mervärdesskatt15 625 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier665 000 000
03.Apoteksavgifter160 000 000
08.Punktskatter6 700 000 000
01.Punktskatt på tobak751 000 000
04.Punktskatt på alkoholdrycker1 399 000 000
05.Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker181 000 000
07.Energiskatter4 356 000 000
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar13 000 000
10.Övriga skatter2 809 000 000
03.Bilskatt1 209 000 000
05.Överlåtelseskatt540 000 000
06.Lotteriskatt200 000 000
07.Fordonsskatt770 000 000
08.Avfallsskatt90 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur122 869 000
02.Lästavgifter800 000
03.Banskatt18 600 000
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet6 209 000
05.Tillsynsavgift för flygtrafiken9 960 000
06.Farledsavgifter80 300 000
08.Oljeavfallsavgift4 000 000
09.Övriga skatteinkomster3 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR4 849 115 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde6 100 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde6 100 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde82 700 000
10.Domstolarnas inkomster22 500 000
20.Utsökningsavgifter60 000 000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde200 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde12 638 000
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar12 188 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde450 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde526 000
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde500 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde2 050 907 000
10.Tullverkets inkomster4 485 000
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna132 139 000
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna25 312 000
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna20 164 000
25.Inkomster av metallmynt25 000 000
50.Överföring från statens pensionsfond1 642 908 000
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar113 538 000
52.Försäkringsavgifter20 510 000
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel47 000 000
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter2 400 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde17 451 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde556 652 000
70.Inkomster från studiestödsverksamheten32 300 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel520 352 000
99.Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde893 658 000
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket550 888 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling302 000 000
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen5 510 000
04.Andra inkomster från EU560 000
20.Statens andel av inkomsten av totospel2 600 000
32.Växtförädlingsavgifter580 000
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 500 000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000
42.Avgifter för jakt på hjortdjur5 400 000
43.Spöfiskeavgifter2 867 000
44.Fiskevårdsavgifter5 992 000
45.Jaktvårdsavgifter9 261 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde5 000 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde51 266 000
10.Trafikverkets inkomster51 208 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde58 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde325 588 000
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster3 280 000
30.Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande200 000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti23 327 000
50.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden257 781 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde41 000 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde481 430 000
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården960 000
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd500 000
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet386 295 000
98.Återbäringar av statsunderstöd93 500 000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde175 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde140 150 000
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador6 150 000
20.Överföring från statens bostadsfond130 000 000
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde4 000 000
39.Övriga inkomster av blandad natur247 500 000
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder105 000 000
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen90 000 000
04.Återtagande av överförda anslag50 000 000
10.Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 008 600 000
01.Ränteinkomster258 600 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken22 600 000
05.Räntor på övriga lån76 000 000
07.Räntor på depositioner140 000 000
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar20 000 000
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 400 000 000
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier1 400 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst150 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst150 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst200 000 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst200 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN7 295 324 000
01.Lån som återbetalas till staten205 000 000
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk108 500 000
04.Amorteringar på övriga lån96 500 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering7 090 324 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering7 090 324 000

Inkomstposternas totalbelopp:

52 353 408 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN143 404 000
01.Riksdagsledamöterna21 732 000
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 732 000
10.Riksdagens kansli92 335 000
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)55 335 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)9 200 000
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)23 800 000
20.Riksdagens justitieombudsman5 894 000
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)5 894 000
30.Utrikespolitiska institutet3 419 000
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 242 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)177 000
40.Statens revisionsverk16 019 000
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 379 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)640 000
90.Riksdagens övriga utgifter4 005 000
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 005 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT19 290 000
01.Republikens president3 203 000
01.Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)353 000
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)2 850 000
02.Republikens presidents kansli16 087 000
01.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)10 027 000
02.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)560 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)3 500 000
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)2 000 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDETS KANSLI82 348 000
01.Förvaltning41 315 000
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)31 684 000
02.Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)5 764 000
20.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)867 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)3 000 000
10.Ägarstyrningen2 700 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)2 700 000
20.Understödjande av politisk verksamhet34 000 000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)34 000 000
30.Justitiekanslersämbetet3 630 000
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 630 000
90.Övriga utgifter703 000
21.Ordnar (förslagsanslag)640 000
58.Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)63 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 282 540 000
01.Utrikesförvaltningen218 505 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)196 464 000
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)478 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)17 563 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)4 000 000
10.Krishantering73 654 000
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)56 302 000
21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)17 352 000
20.Närområdessamarbete6 000 000
66.Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)6 000 000
30.Internationellt utvecklingssamarbete897 284 000
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)887 284 000
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde87 097 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 780 000
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)39 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)83 778 000
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)500 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)1 000 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE855 857 000
01.Ministeriet och förvaltningen113 914 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 305 000
02.Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)1 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 117 000
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)1 890 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)9 500 000
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)163 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)51 000 000
50.Understöd (fast anslag)3 788 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)14 150 000
10.Domstolar och rättshjälp340 629 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 709 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 499 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)238 189 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 037 000
05.Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)13 195 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)42 000 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning100 197 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)100 197 000
30.Åklagarna44 571 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)44 571 000
40.Verkställighet av straff227 205 000
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)221 180 000
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)6 025 000
50.Valutgifter29 341 000
20.Valutgifter (förslagsanslag)29 341 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 245 108 000
01.Förvaltning108 811 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 765 000
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)2 331 000
04.Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)905 000
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)9 888 000
22.EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)14 990 000
23.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)1 415 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)57 500 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 017 000
10.Polisväsendet703 465 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)699 965 000
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)3 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet262 655 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)220 655 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)42 000 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna87 256 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 985 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)58 505 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)3 406 000
31.Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)3 260 000
43.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000
40.Invandring82 921 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 418 000
20.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)876 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)63 627 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 852 852 000
01.Försvarspolitik och förvaltning352 494 000
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 678 000
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 195 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)331 021 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)1 600 000
10.Militärt försvar2 433 692 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 712 245 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)711 869 000
19.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)7 700 000
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)1 878 000
30.Militär krishantering66 666 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)66 656 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 195 940 000
01.Förvaltning114 691 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)37 548 000
13.Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)4 792 000
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)215 000
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)776 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)71 360 000
10.Beskattningen och tullväsendet602 915 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)403 989 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)160 526 000
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag) (förslagsanslag)5 200 000
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)32 700 000
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)500 000
20.Tjänster för statssamfundet27 069 000
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 564 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)1 064 000
06.Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)4 431 000
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)10 000
08.Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)1 000 000
88.Senatfastigheter
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen59 601 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 218 000
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 132 000
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 251 000
40.Statens regional- och lokalförvaltning86 027 000
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)51 298 000
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 505 000
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)224 000
50.Pensioner och ersättningar4 285 099 000
15.Pensioner (förslagsanslag)4 107 270 000
16.Extra pensioner (förslagsanslag)2 355 000
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)2 806 000
50.Skadestånd (förslagsanslag)39 130 000
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)113 538 000
95.Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)20 000 000
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen2 135 000
01.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 000 000
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)50 000
03.Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)130 000
20.Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)675 000
60.Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)280 000
70.Utvecklande av statsförvaltningen110 403 000
01.Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)11 893 000
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)26 910 000
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)71 600 000
80.Överföringar till landskapet Åland287 684 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)203 684 000
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)25 000 000
32.Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)50 000 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)9 000 000
90.Stöd till kommunerna8 495 436 000
20.Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)18 000 000
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)8 433 242 000
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag)44 194 000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet255 800 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)255 800 000
92.EU och internationella organisationer1 863 630 000
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)2 400 000
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)8 000 000
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000
68.Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)3 060 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 850 000 000
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen5 450 000
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)5 000 000
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)150 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 663 169 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet117 319 000
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 481 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 814 000
03.Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)8 735 000
04.Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)2 539 000
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)3 948 000
22.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)17 563 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)30 800 000
50.Vissa understöd (fast anslag)585 000
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)2 644 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)2 210 000
10.Allmänbildande utbildning961 424 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)47 403 000
02.Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 306 000
20.Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år)12 894 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)842 693 000
34.Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)56 000 000
51.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)1 128 000
20.Yrkesutbildning730 956 000
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 485 000
20.Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år)3 026 000
21.Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)1 339 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)718 106 000
30.Vuxenutbildning515 071 000
20.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)25 747 000
21.Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)3 010 000
30.Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)164 092 000
31.Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag)152 775 000
32.Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)140 594 000
51.Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)21 279 000
52.Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)308 000
53.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)7 266 000
40.Högskoleundervisning och forskning2 755 943 000
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 806 000
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 019 000
03.Omkostnader för Centralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 965 000
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 589 000
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)30 554 000
22.Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000
30.Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)429 001 000
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 855 400 000
51.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)251 526 000
52.Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (förslagsanslag)31 707 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)101 180 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)17 196 000
70.Studiestöd936 132 000
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)683 000
52.Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)35 200 000
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)818 505 000
57.Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)29 500 000
58.Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)5 244 000
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)47 000 000
80.Konst och kultur429 122 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)4 820 000
02.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 221 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 851 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 438 000
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)6 412 000
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)6 860 000
07.Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)645 000
08.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)969 000
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)18 563 000
30.Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)4 613 000
31.Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)40 420 000
32.Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)17 683 000
33.Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag)106 000
34.Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år)5 300 000
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)8 276 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)13 391 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)222 595 000
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)18 824 000
54.Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)7 402 000
55.Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)2 500 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)2 825 000
72.Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)739 000
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)4 400 000
95.Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)17 000
90.Idrottsverksamhet147 294 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)144 542 000
52.Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag)2 752 000
91.Ungdomsarbete69 908 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)52 035 000
51.Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)17 523 000
52.Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)350 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 704 384 000
01.Förvaltning97 579 000
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 461 000
02.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)6 412 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 507 000
04.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)873 000
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)669 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)4 143 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)28 000 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 514 000
10.Utveckling av landsbygden163 920 000
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)7 168 000
54.Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)2 432 000
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)4 320 000
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)77 000 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)73 000 000
20.Jordbruk2 063 937 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)33 740 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)544 000 000
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)547 200 000
42.Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)3 400 000
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)363 250 000
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)422 673 000
45.Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år)101 040 000
46.Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år)5 861 000
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)2 493 000
48.Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år)1 800 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)37 700 000
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)780 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet52 715 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 937 000
20.Veterinärvård (förslagsanslag)4 830 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag)6 948 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning61 736 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 926 000
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år)2 300 000
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag)5 400 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)4 300 000
43.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 721 000
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)9 261 000
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)6 065 000
52.Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag)3 560 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)11 446 000
77.Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)757 000
50.Vattenhushållning25 837 000
20.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)11 568 000
31.Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)13 008 000
43.Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)420 000
48.Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)841 000
60.Skogsbruk169 879 000
01.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)43 365 000
41.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)400 000
42.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)47 666 000
43.Vissa ersättningar (förslagsanslag)100 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)60 230 000
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)8 325 000
47.Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)7 250 000
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)2 443 000
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)100 000
63.Forststyrelsen5 731 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)5 731 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information63 050 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)53 127 000
02.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 423 000
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)4 500 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 375 380 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter408 419 000
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 407 000
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)784 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)386 600 000
40.Vissa statsunderstöd (fast anslag)628 000
10.Trafiknätet1 661 918 000
01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)86 934 000
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)935 360 000
35.Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)34 974 000
41.Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)1 000 000
50.Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)8 000 000
76.Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)35 000 000
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)439 653 000
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)73 100 000
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)47 897 000
20.Myndighetstjänster för trafiken40 037 000
01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 037 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster202 143 000
42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)841 000
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)86 420 000
46.Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)2 000 000
50.Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)800 000
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)96 875 000
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)11 007 000
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation20 263 000
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 763 000
42.Understödjande av tidningspressen (fast anslag)500 000
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)11 000 000
50.Forskning42 600 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 600 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 366 968 000
01.Förvaltning394 366 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)55 208 000
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)203 938 000
20.Civiltjänst (förslagsanslag)5 575 000
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)4 426 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)78 192 000
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)37 020 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)10 007 000
20.Innovationspolitik och företagens internationalisering814 006 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 090 000
02.Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)93 327 000
03.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 200 000
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 858 000
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)42 322 000
07.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)10 315 000
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)431 016 000
41.Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)40 172 000
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)5 100 000
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)20 941 000
45.Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)5 000 000
50.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000 000
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)100 665 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik1 201 329 000
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)162 825 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)40 611 000
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 000 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)38 600 000
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)17 100 000
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)15 800 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag)24 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)481 437 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)15 956 000
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)400 000 000
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet21 776 000
01.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 837 000
02.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 162 000
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)1 370 000
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 123 000
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 511 000
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)673 000
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 080 000
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)20 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik587 423 000
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)13 566 000
62.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)3 023 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)44 439 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)526 395 000
60.Energipolitik235 059 000
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 284 000
20.Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)3 400 000
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)500 000
40.Energistöd (förslagsanslag)125 650 000
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)125 000
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)5 300 000
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)97 800 000
70.Integration113 009 000
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)661 000
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)112 348 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 110 630 000
01.Förvaltning89 062 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 613 000
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 327 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)4 039 000
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)600 000
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)548 000
21.Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)703 000
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)16 700 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)20 000 000
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 532 000
02.Tillsyn43 638 000
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 748 000
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)13 991 000
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)4 099 000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)10 300 000
66.Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)1 500 000
03.Forskning och utveckling112 994 000
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)68 025 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)36 939 000
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)8 030 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster2 464 776 000
28.Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)143 970 000
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 700 000
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 483 500 000
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)1 500 000
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)22 200 000
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)602 306 000
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)171 400 000
60.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)28 200 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa2 179 200 000
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)23 000 000
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)865 000 000
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)168 000 000
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)1 056 000 000
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)33 000 000
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)34 200 000
30.Sjukförsäkring1 342 400 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 342 400 000
40.Pensioner4 431 740 000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)54 500 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)569 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)114 200 000
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)1 850 000
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)15 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) (förslagsanslag)3 677 190 000
50.Stöd till veteranerna307 633 000
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 650 000
50.Fronttillägg (förslagsanslag)44 300 000
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)163 200 000
52.Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)65 207 000
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)80 000
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)26 588 000
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård561 070 000
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)200 000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)17 500 000
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)35 000 000
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)109 170 000
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)10 000 000
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)357 000 000
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)600 000
37.Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)10 000 000
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)11 800 000
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 500 000
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 300 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga60 777 000
01.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)27 005 000
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)22 890 000
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)1 000 000
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)1 360 000
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år)4 700 000
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 900 000
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)922 000
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare226 340 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)207 300 000
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 600 000
42.Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)300 000
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)16 140 000
90.Understöd från Penningautomatföreningen291 000 000
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)291 000 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE270 938 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader73 031 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 263 000
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 603 000
21.Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)815 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)6 350 000
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)2 000 000
10.Miljö- och naturvård119 536 000
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)5 200 000
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 440 000
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)13 160 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)26 882 000
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)3 700 000
61.Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)10 850 000
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)50 830 000
64.EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)300 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 324 000
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)850 000
20.Samhällen, byggande och boende78 371 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 521 000
37.Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)2 000 000
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)55 500 000
56.Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)15 000 000
60.Överföring till statens bostadsfond
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)1 350 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN2 184 600 000
01.Ränta på statsskulden2 146 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)2 146 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden38 600 000
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)38 600 000

Anslagens totalbelopp:

52 353 408 000