Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
       50.  (32.50 ja 30.10, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70.  (26.40, osa) Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 155 625 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 162 825 000 euroon nähden on 7 200 000 euroa, mistä 2 200 000 euroa aiheutuu 50 henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02. Henkilöt siirtyvät 1.1.2012 perustettavaan TE-asiakaspalvelukeskukseen. Lisäksi vähennyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 32.30.51.


2012 talousarvio155 625 000
2011 III lisätalousarvio2 269 000
2011 talousarvio161 833 000
2010 tilinpäätös166 893 000

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 484 437 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 481 437 000 euroon nähden on 3 000 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 5 000 000 euroa siirtona momentilta 32.30.01 ja vähennyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentille 32.50.63 suunnattavaksi työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin Kainuun hallintokokeilualueella.


2012 talousarvio484 437 000
2011 III lisätalousarvio
2011 II lisätalousarvio28 000 000
2011 talousarvio535 338 000
2010 tilinpäätös538 081 215

82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 b §:ssä tarkoitettujen luottomuotoiseen vienninrahoitukseen liittyvää varainhankintaa turvaavien lainojen maksamiseen.

Valtuus

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 8 b §:ssä tarkoitettuja viennin rahoitukseen liittyviä lainoja Finnvera Oyj:lle enintään 200 000 000 euroa. Lainat saadaan myöntää vakuutta vaatimatta. Lainojen myöntämisen edellytyksenä on se, että rahoitusmarkkinoiden toiminnan häiriötila estää Finnvera Oyj:n valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:ssä tarkoitetun varainhankinnan toteuttamisen. Myönnettävien lainojen takaisinmaksuaika saa olla enintään 12 kuukautta. Myönnettävistä lainoista peritään käypää korkoa.

Selvitysosa: Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesityksen täydennysesitykseen liittyvän esityksen julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korkotasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan Suomen Vientiluotto Oy voi myöntää Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvia vienti- ja alusluottoja. Esityksen mukaan valtio voi taata Finnvera Oyj:n luottomuotoiseen vienninrahoitukseen liittyvää varainhankintaa. Jos rahoitusmarkkinoiden toiminta on sellaisessa häiriötilanteessa, että se estää Finnvera Oyj:tä hankkimasta markkinoilta varainhankintaan tarkoitettuja lainoja ja lainaohjelmia, voitaisiin yhtiölle myöntää valtion talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa lyhytaikaista enintään 12 kuukauden pituista lainaa käypää korkoa vastaan. Lainat on tarkoitus myöntää vakuutta vaatimatta.


2012 talousarvio10 000