Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2012

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 698 565 000 euroa.

Valtuudet

3) Käyttöajoneuvoja koskevia täydentäviä hankintoja saa tehdä siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 14 770 000 euroa (Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus).

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin valtuuskohdan uudeksi kohdaksi 3). Samalla nykyiset kohdat 3) ja 4) siirtyvät kohdiksi 4) ja 5).

Vähennys 13 680 000 euroa talousarvioesityksen 1 712 245 000 euroon nähden on siirtoa momentille 27.10.18. Tällä tavoin osa hallitusohjelman mukaisista 20 milj. euron materiaalihankintojen menosäästöistä kohdentuu momentin 27.10.01 käyttöajoneuvohankintoihin. Talousarvioesityksessä nämä säästöt oli kohdennettu kokonaisuudessaan momentille 27.10.18.

Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähennys 13 930 000 eurolla talousarvioesityksen 22 200 000 euroon nähden johtuu pääosin hallitusohjelman mukaisten materiaalihankintojen menosäästöjen kohdentamisesta myös käyttöajoneuvohankintoihin.


2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 III lisätalousarvio 27 097 000
2011 talousarvio 1 698 738 000
2010 tilinpäätös 1 632 504 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 725 549 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 58 783 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2012 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2012—2016 enintään 281 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 -tilausvaltuus, PVKEH 2012).

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukainen suoritus voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2012 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2016 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää 1 034 019 000 euroa muuttamatta.

3) Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 67 080 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen, päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1) ja päätösosan valtuuskohdan kohdat 2) ja 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan uusiksi kohdiksi 2) ja 3). Samalla nykyiset kohdat 2), 3) ja 4) siirtyvät kohdiksi 4), 5) ja 6).

Lisäys 13 680 000 euroa talousarvioesityksen 711 869 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 27.10.01 muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden lisäys talousarvioesityksen 280 000 000 euroon nähden on 1 700 000 euroa. Valtuuden enimmäismäärän ja menoajoituksen muutoksella voidaan paremmin toteuttaa puolustusvoimien kehittämisohjelmahankkeita.

VYV 1 -tilausvaltuuden voimassaoloajan pidennys aiheutuu siitä, että NH 90-kuljetushelikopterin toimitusaikataulu myöhentyy edelleen ja muutettu menoajoitus vastaa paremmin uutta arvioitua toimitusaikataulua.

TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähennys 1 700 000 euroa talousarvioesityksen 68 780 000 euroon nähden on osa puolustusmateriaalihankintoihin kohdistettua menosäästöä.


2012 talousarvio 725 549 000
2011 III lisätalousarvio -152 412 000
2011 talousarvio 737 755 000
2010 tilinpäätös 574 485 000