Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

5.1. Talousarvioesitys ja valtiontalouden kehysPDF-versio

Vastuullisen, pitkäjänteisen ja taloudellista vakautta edistävän menopolitiikan varmistamiseksi hallituksen ohjelmaan sisältyy budjettitalouden menojen kehitystä ohjaava koko vaalikauden kattava menosääntö. Menosääntö asettaa enimmäismäärän pääosalle, noin neljälle viidennekselle, talousarviomenoista. Menosäännön ja sen pohjalta vahvistettavan valtiontalouden kehyksen ulkopuolelle jäävät ennen kaikkea suhdanteiden ja rahoitusautomatiikan mukaisesti muuttuvat menot, kuten työttömyysturvamenot, palkkaturva, asumistuki, sekä valtion osuus toimeentulotukimenoista. Mainitut menot luetaan kuitenkin kehyksen piiriin niiden perusteisiin tehtyjen muutosten menovaikutusten osalta. Lisäksi kehyksen ulkopuolelle jäävät mm. valtionvelan korkomenot, arvonlisäveromenot, finanssisijoitukset sekä menot, joissa valtio toimii teknisenä ulkopuoliselta saatavan rahoitusosuuden välittäjänä.

Hallitusohjelmassa on sovittu kehyksen piiriin kuuluvien menojen tason laskevan vuoden 2015 tasolla 1 215,5 milj. eurolla verrattuna maaliskuun 2011 kehyspäätökseen. Hallituksen ensimmäinen kehyspäätös, vaalikauden kehys 2012—2015 annetaan eduskunnalle 5.10.2011. Tässä esitellään vaalikauden kehys vuoden 2012 osalta.

Hallitusohjelman liitteessä 2 esitetyistä menomuutoksista aiheutuu vuoden 2012 kehystasoon n. 450 milj. euron nettomuutos verrattuna maaliskuun 2011 kehyspäätökseen. Hallitusohjelmassa linjataan, että kehyksen ulkopuolelta kehyksen piiriin siirretään valtion osuus Kansaneläkelaitokselle kansaneläkelaista johtuvista menoista. Tämän seurauksena vaalikauden kehykseen tehdään tekninen korjaus, joka on n. 3,2 mrd. euroa vuodelle 2012. Lisäksi kehystasossa otetaan teknisenä korjauksena huomioon edellisellä vaalikaudella kehykseen kuuluviksi budjetoitujen työttömyysturvamenojen perusteparannuksiin liittyvien osuuksien siirto kehyksen ulkopuolelle sekä ylläpitokorvauksen käsittely teknisesti kehyksen ulkopuolella, 199 milj. euroa.

Taulukko 10. Hallitusohjelman mukainen vaalikauden kehys vuodelle 2012, milj. euroa

  2012
   
Kehyspäätös 23.3.2011 39 885
Hallitusohjelmasta (liite 2) aiheutuvat menosäästöt -1 063
Hallitusohjelmasta (liite 2) aiheutuvat menolisäykset 412
Hallitusohjelman menolisäyksistä jakamatta jäänyt osuus 44
Lisätalousarviovaraus 200
Valtion osuus Kansaneläkelaitokselle kansaneläkelaista johtuvista menoista (33.40.60) 3 187
Edellisen vaalikauden ns. jaettujen momenttien siirto kokonaan kehyksen ulkopuolelle -199
Yhteensä 42 466
Hinta- ja kustannustasotarkistukset verrattuna 23.3.2011 kehyspäätökseen 46
Rakennemuutokset -228
Yhteensä 42 284

Maaliskuun 2011 ns. teknisessä kehyspäätöksessä vuosien 2012—2015 kehys muutettiin vuoden 2012 hinta- ja kustannustasoon lakisääteisesti ja sopimusperusteisesti indeksoitavien menojen osalta. Hinta- ja kustannusarviot ovat tarkentuneet tämän jälkeen, minkä johdosta lakisääteisesti ja sopimusperusteisesti indeksisidonnaisten menojen hintakorjausta korotettaisiin n. 74 milj. eurolla. Muutoksesta suurimman osan selittää valtionosuusindeksiennusteen 0,3 prosenttiyksikön korotus (vaikutus valtionosuuksiin n. 29 milj. euroa) sekä KEL-indeksiennusteen 0,38 prosenttiyksikön korotus (vaikutus indeksisidonnaisiin etuuksiin n. 24 milj. euroa). Toisaalta yliopistoindeksi jäädytetään hallitusohjelman mukaisesti kuuden kuukauden ajalta, mikä alentaa vuoden 2012 lakisääteistä indeksikorotusta 28 milj. eurolla, jolloin maaliskuun kehyspäätökseen verrattuna tehtävä tarkistus on nettomääräisesti n. 46 milj. euroa.

Taulukko 11. Kehyksen hinta- ja kustannustasotarkistukset, milj. euroa

  2012
   
Tarkistus määrärahaan ja kehystasoon verrattuna 23.3.2011 kehyspäätökseen  
   Lakisääteisesti indeksisidonnaiset menot (eläkkeet, kuntien valtionosuudet sekä muut lakisääteisesti indeksoitavat valtionavut, EU-jäsenmaksu) 45,8
   Sopimusperusteisesti hintatarkistettavat menot (valtion palkat sekä sosiaaliturva- ja eläkemaksut, puolustusmenot) 0,6
Yhteensä 46,4

Vuoden 2012 kehystasossa otetaan lisäksi huomioon kehyksen rakenteellisia muutoksia yhteensä -228 milj. eurolla. Suurin muutos aiheutuu siitä, että hallitusohjelmassa linjattu perusturvan parantaminen otetaan huomioon vaalikauden kehystason mitoituksessa sen sijaan että perusturvaan liittyvät kehyksen ulkopuolelle kuuluvat momentit jaettaisiin kehykseen kuuluvaan ja kehyksen ulkopuoliseen osaan, mikä on tarpeettoman monimutkaista. Lisäksi kehystasoa korjataan mm. eräiden ajoitusmuutosten mukaisesti. Rakennemuutoksista aiheutuvat tarkennukset vuodelle 2012 on eritelty taulukossa 12.

Taulukko 12. Kehyksen rakennemuutokset, milj. euroa

Momentti Asia 2011 2012 2012 2014 2015
             
22.02.75 Kiinteistöjen perusparannusten toteutusten viivästyminen (ajoitusmuutos)   -7,9   2 5,9
27.10.18 Tilausvaltuuksien maksatusten myöhentyminen vuodelta 2011 -114,4 48,6 19,5 21,1 25,2
28.91.41 Energiaverojen korotuksista aiheutuvan energiaverotuen menovaikutuksen muutos kehyspäätöksen 2010—2013 ja TAE 2011 arvioon nähden   -39,2 -39,2 -39,2 -39,2
31.10.77 Kotkan kaupungin rahoitusosuus liikennehankkeeseen (vastaavat tulot momentilla 12.31.10)   0,5 1,4 8,0 5,6
32.30.46 Laivanrakennuksen innovaatiotuen maksatusaikataulun muutos   4,6 -4,6    
35.20.56 Suhdanneluonteisten korjausavustusten maksatusten myöhentyminen (vuodelta 2010 jäi käyttämättä 19 milj. euroa) 8,6 4,0      
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.60.35 Tekninen muunnos, jottei momentteja tarvitse jakaa peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotuksen takia (netto)   -192 -204,5 -204,5 -204,5
33.10.54, 33.60.35 Tekninen muunnos, jottei momentteja tarvitse jakaa yleisen asumistuen uudistuksen takia (netto)   -3 -4,5 -4,5 -23
33.60.35 Tekninen muunnos, jottei momenttia tarvitse jakaa toimeentulotuen perusosan korotuksen takia   -44 -44 -44 -44
  Yhteensä -105,8 -228,4 -275,9 -261,1 -274,0

Jakamaton varaus

Kaikki edellä mainitut tarkistukset huomioon ottaen vuoden 2012 kehystaso on 42 284 milj. euroa sisältäen 200 milj. euron lisätalousarviovarauksen.

Talousarvioesityksen kehykseen luettaviksi määrärahoiksi ehdotetaan 42 027 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2012 jakamaton varaus on n. 57 milj. euroa. Lisäksi vuodelle 2012 on kehyksessä varattu 200 milj. euroa lisätalousarvioita varten.

Kehyksen ulkopuoliset menot

Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi ehdotetaan 10 326 milj. euroa. Kehysten ulkopuolelle jäävien menojen arvio alenee vuodelle 2011 budjetoituun verrattuna n. 3,2 mrd. eurolla.

Kehyksen ulkopuolisten menojen tason alenemista selittää se, että pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti valtionosuus kansaneläkelaista johtuvista menoista budjetoidaan jatkossa kehykseen kuuluvana menona. Tästä aiheutuva kehysmenoja alentava vaikutus on v. 2012 n. 3,2 mrd. euroa verrattuna 23.3.2011 kehyspäätökseen.

Suhdanneluonteiset työttömyysturva, asumistuki ym. menot ovat v. 2012 n. 60 milj. euroa vuodelle 2011 budjetoitua korkeammat, minkä lisäksi tekniset muutokset nostavat kehyksen ulkopuolisten suhdannemenojen määrää. Työttömyysturvamenojen budjetoinnin tekninen muutos lisää vuoden 2012 kehyksen ulkopuolisia menoja 199 milj. eurolla verrattuna maaliskuun kehyspäätökseen. Edellisellä vaalikaudella työttömyysturvamenoihin kohdistuneet ko. vaalikauden harkinnanvaraiset muutokset (päätösperäinen osa) oli budjetoitu kehykseen kuuluviksi menoiksi, mutta vuoden 2012 talousarvioesityksessä ko. momentit siirretään kokonaan kehyksen ulkopuolelle, koska vanhojen päätösten vaikutusta ei ole enää kehysrajoitteisesti tarpeen seurata ja ylläpitokorvausten kehyskäsittely voidaan jatkossa huomioida suoraan kehyksen tarkistuksin. Lisäksi hallituksen ohjelmassa linjattu perusturvan parantaminen on teknisesti toteutettu budjetoimalla menolisäys kehyksen ulkopuolisena menona sen sijaan että momentit olisi jaettu kehyksen ulkopuoliseen ja kehykseen kuuluvaan osaan. Vaikutus vaalikauden kehykseen on kehysjärjestelmän edellyttämällä tavalla otettu huomioon kehystason alennuksena. Perusturvan parantaminen lisää kehyksen ulkopuolelle budjetoituja menoja n. 239 milj. euroa v. 2012.

Kehyksen ulkopuolisia menoja lisäävät myös hallitusohjelman veroperustemuutosten aiheuttamien verotuottomenetysten kompensaatiot kunnille, 263 milj. euroa. Viennin jälleenrahoitukseen varataan 400 milj. euroa vuodelle 2012, mutta tästä huolimatta finanssisijoitukset alenevat n. 1,2 mrd. eurolla vuodesta 2011. Valtionvelan korkomenot kasvavat n. 200 milj. eurolla verrattuna vuodelle 2011 budjetoituun.

Taulukko 13. Kehyksen ulkopuolelle jäävät määrärahat, milj. euroa

  2012
  esitys
   
Menosäännön mukaan  
Työttömyysturvamenot ja asumistuki 3 072
Veronkevennysten kompensaatiot kunnille 1 265
EU:lta saatavia tuloja vastaavat menot 1 152
Veikkausvoittovaroja ja RAY:n tuloutusta sekä totopeleistä kertyviä tuloja vastaavat menot 907
Osakkeiden myyntitulojen käyttösääntöön perustuen osakemyyntituloilla rahoitettavat menot  
Korkomenot 2 185
Finanssisijoitukset 515
Tekniset läpivirtauserät 136
Arvonlisäveromäärärahat 1 095
Yhteensä 10 326