Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       10. Hallinto
       30. Yrityspolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70. Omistajapolitiikka

Talousarvioesitys 2012

25. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 198 000 euroa.

Mittatekniikan keskuksen johtajan virka muutetaan ylijohtajan viraksi.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen. Määrärahaa saa lisäksi käyttää mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjauksesta, kehittämisestä ja hallinnoinnista, kansallisen kalibrointipalvelun järjestämisestä sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistämisestä aiheutuviin toimintamenoihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 500 000 euroa valtionhallinnon yleisenä säästötoimenpiteenä. Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005:

Vaikuttavuus

 • Toiminta on kansalliselle mittanormaali- ja akkreditointitoiminnalle vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä:
  • asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailykyky paranevat,
  • keskuksen toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa,
  • tekninen luotettavuus ja turvallisuus edistyvät Suomessa sekä
  • keskuksen palvelujen tunnettuus lisääntyy.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Laadunhallinta

 • Keskuksen kehittämis-, palvelu- ja tutkimustoiminta vastaavat sovittuja linjauksia, tukevat sidosryhmien toimintaa ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset tasovaatimukset:
  • tutkimus- ja kehittämistoiminta on korkeatasoista, sovellettavaa ja muutoshakuista,
  • palvelujen saatavuus säilyy vähintään nykytasolla sekä
  • johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia.

Tehokkuus

 • Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa:
  • keskuksen toiminta kootaan uusiin toimitiloihin,
  • kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja,
  • omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä sekä
  • keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 • Keskuksen tiedot, osaaminen ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat toimialan kansallisia sekä kansainvälisiä vaatimuksia ja sopimuksia:
  • keskuksen osaaminen kehittyy ja sen ylläpito varmistetaan,
  • henkilöstön osaaminen kehittyy ja hyvinvoinnista huolehditaan henkilöstöstrategian mukaisesti sekä
  • keskuksen kiinnostavuus työnantajana lisääntyy.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
  2003
TP
2004
TA
2005
TAE
       
Tulot 2 105 2 182 2 220
— maksullinen toiminta 2 079 2 182 2 220
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta 3 - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) 20 - -
— muut tulot 3 - -
Menot 6 032 7 866 7 418
— henkilöstömenot 2 852 2 973 3 018
— toimitilavuokrat 395 1 967 2 049
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) 1 730 1 686 1 736
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) 1 055 1 240 615
       
Toiminnan rahoitus      
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot 2 105 2 182 2 220
— toimintamenomomentille budjetoidut menot 6 032 7 866 7 418
— toimintamenorahoitus, netto 3 927 5 684 5 198
— muu erittelemätön talousarviorahoitus 2 - -
       
Momentin käyttö      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 375    
— myönnetty 5 127    
— käytetty 3 927    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 575    


2005 talousarvio 5 198 000
2004 talousarvio 5 684 000
2003 tilinpäätös 5 127 000