Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Suomen kansantalous

Vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Kuluvan vuoden alkupuolella kansantalouden kasvu jatkui ja näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Talouden ilmapiiri on kuitenkin heikentynyt nopeasti ja epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Vuoden 2011 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 3,5 %, kaikkien kysyntäerien vaikuttaen kasvuun positiivisesti. Kasvun painopiste on kuitenkin yhä enenevässä määrin siirtymässä kotimaiseen kysyntään. Kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen ja edelleen heikkenevä vaihtosuhde vaikuttavat jo v. 2011 Suomen vientiin.

Talousarviovuonna 2012 kasvu jää 1,8 prosenttiin johtuen osittain kansainvälisen kaupan kasvun hidastumisesta. Talouskasvu vaimenee Suomelle tärkeissä vientimaissa. Lisäksi epävarmuuden lisääntyminen näkyy erityisesti investoinneissa, joiden kasvuvauhti hidastuu selvästi. Myös yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan.

Kuluvana ja ensi vuonna inflaation ennustetaan pysyvän yli kolmessa prosentissa. Merkittävä osa siitä selittyy ulkomaisesta hintakehityksestä sekä veroperusteisiin tehdyistä ja tehtävistä muutoksista. Kustannuskierteen voimistaminen kotimaisin toimenpitein olisi haitallista kilpailukyvyn kannalta.

Työllisyys kasvaa melko hitaasti lähivuosina. Hidastuneen talouskasvun ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien takia yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä yhä varovaisemmin. Työllisyyden kasvu on tänä vuonna noin prosentin alkuvuoden suhteellisen hyvän työllisyyskasvun ansiosta. Seuraavina vuosina työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puolen prosentin tuntumaan. Työllisyyden ja talouden kasvun hidastuessa myös työttömien määrän lasku vaimenee lähivuosina. Työttömyys kääntyi laskuun jo vuoden 2010 aikana ja kehitys jatkui suhteellisen hyvänä myös alkuvuonna 2011. Vuoden loppua kohden työttömyyden aleneminen kuitenkin hidastuu siten, että koko vuoden työttömyysaste jää 7,9 prosenttiin. Vuonna 2012 työttömyysaste laskee 7,6 prosenttiin.

Talouskasvuun kohdistuu tällä hetkellä riskejä poikkeuksellisen monelta taholta. Suuri osa niistä on meidän toimintamme ulottumattomissa. Kansainvälisen kaupan pysähtyminen näkyisi välittömästi ja vaikutukset olisivat merkittävät johtuen Suomen talouden avoimuudesta. Myös talouspoliittiset päätökset, jotka rajoittavat markkinaehtoisen kasvun edellytyksiä meille tärkeissä vientimaissa, ovat haitaksi.