Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

Hallitusohjelman mukaiset veroperustemuutokset

Verotuksen perustavoitteena on hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaaminen samalla kun hallitus tavoittelee valtiontalouden tasapainoa. Valtiontalouden vahvistamiseksi veropohjaa laajennetaan ja veroperusteita muutetaan. Verotuksen painopiste siirtyy talouskasvulle haitallisemmasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

Ansiotuloverotukseen tehdään tarkistus, jolla pyritään estämään työn verotuksen kiristyminen kaikilla tulotasoilla inflaation ja ansiotason nousun vuoksi. Pieniä ansiotuloja saavien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä. Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuutta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Kotitalousvähennystä pienennetään. Verotuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja veronmaksukyvyn huomioimiseksi pääomatulojen verokanta nostetaan 30 prosenttiin ja vero muutetaan progressiiviseksi siten, että verokanta on 32 % pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin. Listautumattomien yritysten jakamien osinkojen verovapaan määrän raja alennetaan 60 000 euroon. Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävät veroperustemuutokset vähentävät nettomääräisesti valtion verotuottoa n. 210 milj. eurolla v. 2012. Veroperustemuutoksista aiheutuvat kuntien verotulomenetykset, yhteensä n. 260 milj. euroa, kompensoidaan täysimääräisesti.

Yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuuksien parantamiseksi yhteisöverokantaa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Tästä aiheutuva kuntien verotuottomenetys kompensoidaan korottamalla kuntien yhteisövero-osuutta ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Näiden muutosten arvioidaan alentavan valtion verokertymää n. 190 milj. euroa v. 2012. Kuntien osuutta yhteisöverosta korotetaan edelleen väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä. Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi porras ja arpajaisveroa korotetaan.

Arvonlisäveropohjaa laajennetaan sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin. Valmisteverotuksessa sekä ympäristön että terveyden kannalta haitallisten tuotteiden verotusta korotetaan. Alkoholin ja tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi niiden verotusta kiristetään, mikä yhteensä lisää valtion verotuloja n. 165 milj. eurolla. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron korottaminen lisää verotuloja n. 50 milj. euroa. Liikenteen polttonesteiden verotasoa on määrä nostaa hallituskaudella kahdessa vaiheessa yhteensä n. 10 prosentilla, lisätuottovaikutus v. 2012 on n. 125 milj. euroa. Ajoneuvoveroa korotetaan ja autoveron asteikkoa tarkistetaan ympäristöohjauksen vahvistamiseksi.