Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

7.6. Kuntien valtionavut v. 2012PDF-versio

Kuntien valtionavut ovat pääosin laskennallisia ja yleiskatteisia. Laskennalliset valtionavut muuttuvat automaattisesti asukasluvun ja ikärakenteen sekä kustannustason muutoksen perusteella. Lisäksi valtionavut muuttuvat päätösperusteisesti lainsäädännön muutosten ja budjettipäätösten perusteella (valtion toimenpiteet).

Kuntien valtionavut ovat v. 2012 yhteensä 10,463 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä 9,479 mrd. euroa ja muihin valtionapuihin 0,983 mrd. euroa. Valtionavut lisääntyvät vuodelle 2011 budjetoituun verrattuna yhteensä 368 milj. euroa v. 2012.

Taulukko 25. Peruspalvelubudjettitarkastelun piirissä olevat kuntien ja kuntayhtymien valtionavut 2010—2012 valtion talousarviossa, milj. euroa, ja muutos 2011—2012, %

  2010
budjetoitu1)
2011
budjetoitu1)
2012
esitys
2011—2012 ,
%
         
Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevat laskennalliset valtionosuudet tasauserineen        
   VM 7 797 8 074 8 433 4
   OKM 979 1 004 1 046 4
siitä kunnat -374 -418 -435 4
   siitä kuntayhtymät 1 353 1 422 1 481 4
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä 8 776 9 078 9 479 4
         
Muut peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavut        
   SM, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista maksettavat korvaukset 86 102 112 10
   VM, kuntien yhdistymisavustukset 114 115 44 -62
   OKM, harkinnanvaraiset avustukset 107 138 134 -3
   OKM, liikuntatoimi ja nuorisotyö 27 27 27 0
   OKM, perustamishankkeet 62 58 61 5
TEM, työllistämistuki kunnille 36 41 63 54
   STM, erikoissairaanhoitolain mukainen tutkimus (EVO) 40 40 35 -13
   STM, lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus (EVO) 104 109 109 0
   STM, perustamis- ja kehittämishankkeet 27 25 18 -30
   STM, perustoimeentulotuki 344 342 357 4
   STM, kuntouttava työtoiminta 17 20 23 15
Muut peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavut yhteensä 964 1 017 983 -4
         
Peruspalvelubudjettitarkastelun valtionavut yhteensä 9 740 10 095 10 463 4

1) Talousarvio ja lisätalousarviot

Kuntien rahoitusosuus valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien peruspalvelujen järjestämiseen kasvaa v. 2012 yli 2 mrd. eurolla sekä rahoitusosuudet toisen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen yli 93 milj. eurolla.

Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen vuodesta 2011 vuoteen 2012

Valtion toimenpiteiden vaikutus perustuu lainsäädännön ja muiden normien muutoksiin sekä harkinnanvaraisten määrärahojen osalta budjettipäätöksiin.

Valtion toimenpiteet lisäävät nettomääräisesti kuntien menoja 48 milj. euroa v. 2012. Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. euroa.

Vuonna 2012 valtionosuuksissa otetaan huomioon lakisääteinen valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet lisääntyvät 374 milj. euroa valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yksikköhintojen tarkistuksen valtionosuuksia lisäävä vaikutus on yhteensä 38 milj. euroa, josta kuntien arvioitu osuus on 28 milj. euroa. Valtionosuuksia lisää myös kuntien peruspalvelujen valtionosuuden kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman perusopetuksen valtionosuuksiin, 14 milj. euroa. Kustannustenjaon tarkistuksen kokonaisvaikutus on 426 milj. euroa, josta kuntien ja kuntayhtymien osuus on yhteensä 412 milj. euroa.

Hallitusohjelmaan perustuen peruspalvelujen valtionosuuksiin tehdään 631 milj. euron vähennys alentamalla tilapäisesti valtionosuusprosenttia. Tämä pienentää valtionosuusprosenttia 2,69 prosenttiyksiköllä ottaen toisaalta huomioon perhehoitolainsäädännön uudistamiseen liittyvä 0,01 prosenttiyksikön lisäys. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 31,42 v. 2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusprosentti lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin on 41,89.

Veroperustemuutosten aiheuttama kuntien verotulomenetyksen kompensaatio valtionosuusjärjestelmän kautta vuodelle 2012 on 263 milj. euroa.

Kiinteistövero poistetaan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta v. 2012. Tasauksen muutosta vastaava summa (5,1 milj. euroa) vähennetään kustannusneutraalisti peruspalvelujen valtionosuuksista. Tasauksen muutos vaihtelee kuntakohtaisesti varsin suuresti. Suurin lisäys on 640 euroa ja menetys 114 euroa asukasta kohti. Tulot vähenevät yli 50 euroa/asukas yhteensä sadassa kunnassa. Vastaava tulojen lisäys kohdistuu 37 kuntaan.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään palauttamalla yhdistymisavustuksen kattosäännön (200 milj. euron ylitys) aiheuttama vähennys 45 milj. euroa sekä Julkisen IT-palvelukeskuksen rahoitukseen varattu 1,25 milj. euron määräraha. Lisäksi menosäästöihin liittyvänä tarkistuksena tietojärjestelmähankkeiden rahoitukseen lisätään 1 milj. euroa.

Eduskunta on hyväksynyt esityksen laiksi perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Perhehoitolainsäädäntöä uudistetaan tavoitteena sijaishuollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon. Lainmuutoksella perhehoitajan palkkiota korotetaan, ennakkovalmennus säädetään pakolliseksi sekä perhehoitajalle turvataan riittävä tuki hoidon aikana. Lainmuutokset tulivat voimaan 1.8.2011, kuitenkin palkkioiden korotusten, ennakkovalmennuksen ja tuen osalta 1.1.2012. Näiden muutosten arvioidaan lisäävän kuntien menoja 16,7 milj. euroa, josta valtionosuus on 8,35 milj. euroa. Lisäksi eduskunta hyväksyi esityksen laiksi lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta. Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2012. Perhehoitoon sijoittamisen laitoshoidon sijasta arvioidaan vähentävän kuntien menoja 24,95 milj. euroa, josta valtionosuus on 7,84 milj. euroa.

Toteutuneisiin kuntien yhdistymisiin osoitetaan avustuksina 44,19 milj. euroa. Vuonna 2012 ei toteudu uusia kuntien yhdistymisiä ja määräraha pienenee n. 70 milj. euroa vuoteen 2011 verrattuna. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen ehdotetaan 20 milj. euroa, mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena.

Toimeentulotuen perusosaa korotetaan vuoden 2012 alusta lukien 6 % ja lisäksi yksinhuoltajan toimeentulotukea korotetaan 10 %. Yhteensä näiden korotusten arvioidaan lisäävän toimeentulotukimenoja 88 milj. euroa vuositasolla, josta valtio korvaa kunnille puolet eli 44 milj. euroa. Toisaalta hallitusohjelman mukainen perusturvan korotus ja asumistuen tulorajojen korotus alentaa perustoimeentulotuen menoja.

Hallitusohjelman mukaisesti vähennetään valtionavustusta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin 4,5 milj. euroa. Valtion rahoitusta terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen vähennetään 5 milj. euroa menosäästön johdosta.

Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuuksiin ja avustuksiin ehdotetaan 2 694 milj. euroa.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen (Osaava-ohjelma) kohdennetaan 2 milj. euroa lisärahoitusta. Osaava-ohjelmaa rahoitetaan yhteensä 10 milj. eurolla.

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä taiteen perusopetuksen laatua parannetaan. Toimenpiteinä ovat mm. perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen, kerhotoiminnan vakiinnuttaminen ja opiskeluhuollon vahvistaminen. Kehittämistoimiin kohdennetaan v. 2012 lisärahoitusta yhteensä 10 milj. euroa.

Oppisopimusmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa ehdotetaan vähennettäväksi n. 600 opiskelijalla ja oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen 350 opiskelijalla aiemmin päätettyjen määräaikaisten lisäysten päättyessä.

Perustamishankkeiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin ehdotetaan 56 milj. euroa kouluhankkeille ja 5,3 milj. euroa kirjastohankkeille, mikä on 6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Veikkausvoittovaroista avustuksia kuntien kulttuuritoiminnan edistämiseen lisätään tarkoituksena tukea kulttuuripalvelujen saatavuutta kuntien ja kuntalaisten välisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan kohdentamalla yhteensä 14 milj. euron rahoitus nuorisotyöhön ja vapaaseen sivistystyöhön. Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan myös työllistämistuella.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikaiseen kokeiluun osoitetaan yhteensä 5 milj. euroa vuodelle 2012.

Taulukko 26. Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien ja kuntayhtymien talouteen valtion talousarviossa (ml. lisätalousarviot), milj. euroa, muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012

  menot tulot netto
       
1. Toiminnan muutokset ja budjettipäätökset      
Kustannustenjaon tarkistus:      
— VM   374 374
— OKM   38 38
VM, valtionosuusleikkaus (HO)   -631 -631
VM, yhdistymisavustuksen kattosäännön mukaisen vähennyksen palautus   45 45
VM, tietojärjestelmähankkeiden rahoituksen tarkistaminen   1 1
OKM, koulutuksen laadun kehittäminen (HO) 10 10 0
OKM, perustamishankkeet (HO) -6 -6 0
OKM, vapaan sivistystyön menosäästö (HO) -6 -6 0
OKM, valtionrahoituksessa toteutettavat säästöt ammattikorkeakouluissa (HO) -4 -2 2
OKM, teattereiden ja orkesterien menosäästö (HO) -2 -2 0
OKM, museoiden menosäästö (HO) -3 -3 0
OKM, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (HO) 1 1 0
OKM, nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta nuorisotyössä (HO) 10 10 0
OKM, opintojen nopeuttamisen toimenpiteet yleissivistävässä koulutuksessa -5 -5 0
OKM, vapaan sivistystyön toiminnan laajuuden ja valtionavustusten muutos -1 -1 0
OKM, ammatillisen lisäkoulutuksen toiminnan laajuuden muutos -2 -1 0
OKM, oppisopimuskoulutuksen toiminnan laajuuden muutos -2 -2 0
OKM, ammattikorkeakoulujen toiminnan laajuuden muutos -5 -2 3
OKM, nuorisotyön toiminnan laajuuden muutos -4 -4 0
SM, maahanmuuttajien korvaukset 10 10 0
STM, kehittämishankkeet -5 -5 0
STM, EVO-tutkimus (HO) -5 -5 0
STM, perustoimeentulotuki (HO) 88 44 -44
STM, perustoimeentulotuki (perusturvan korotuksen ja asumistuen tulorajojen korotuksen johdosta perustoimeentulotuen menot alenevat, HO) -44 -22 22
TEM, työllistämistuki kunnille 10 10 0
TEM, työllistämistuki kunnille: nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, josta 5 milj. euroa kohdistuu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikaiseen kokeiluun (HO) 12 12 0
Yhteensä 48 -141 -189
       
2. Verotuksen ja maksujen muutokset      
Veroperustemuutokset / valtionosuuskompensaatio (mm. ansiotuloveroperusteiden inflaatiotarkistus -90m€, työtulovähennyksen korotus -75m€, perusvähennyksen korotus -177m€, asuntolainojen korkovähennyksen ja kotitalousvähennyksen muutos 101m€, pääomaverokannan korotuksen vaikutus alijäämähyvityksen kautta -20m€; valtionosuuskompensaatio 263m€)     0
Lisäksi yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta (staattisesti arvioitu verokannan alentamisen vuositasovaikutus kunnille 46m€)      
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen päättyminen   -519 -519
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen 5 prosenttiyksiköllä v. 2012—2013   260 260
Yhteensä   -259 -259
       
Valtion toimenpiteiden vaikutukset yhteensä 48 -400 -448

(HO: Hallitusohjelman lisäykset ja säästöt ml. 100 milj. riihessä kohdennettavaksi sovittu säästö).

Indeksikorotukset

Vuonna 2012 valtionosuuksiin tehdään 3,7 prosentin indeksikorotus, johon sisältyy lisäyksenä 0,6 prosenttiyksikköä vuoden 2010 tason korjausta. Indeksikorotus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia 363 milj. eurolla, josta kuntien ja kuntayhtymien osuus on 341 milj. euroa.

Taulukko 27. Indeksikorotukset v. 2012, milj. euroa

  tulot
   
Yhteensä 363
— josta kunnat ja kuntayhtymät 341

Väestön ja ikärakenteen muutokset

Kuntien valtionapuihin vaikuttaa myös ikärakenteen, väestön määrän ja muiden laskentatekijöiden muutos. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset lisääntyvät laskentatekijöiden muutoksen vuoksi n. 238 milj. euroa v. 2012. Valtionosuudet lisääntyvät niistä johtuen n. 81 milj. euroa.

Esiopetusikäisten määrä kasvaa ja peruskouluikäisten määrä vähenee. Lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen siirtyvä ikäluokka alkaa pienentyä, mutta korkea-asteelle siirtyvien määrä ei muutu olennaisesti. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuudet kasvavat kaikilla koulutusasteilla. Myös aikuiskoulutuksen kysyntä kasvaa.

Yhteensä valtionosuudet lisääntyvät näiden tekijöiden takia n. 68 milj. eurolla v. 2012.

Taulukko 28. Asukasluvun ja ikärakenteen muutoksen vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja menoihin v. 2012, milj. euroa

  Laskennalliset kustannukset Valtionosuudet
     
Esi- ja perusopetus -41 -14
Sosiaali- ja terveydenhuolto 238 81
Yhteensä 197 68

Valtionosuuksien tasaukset

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään tai vähennetään kuntakohtaisesti valtionosuuden tasauksella, joka perustuu kunnan laskennallisten verotulojen määrään. Vuoden 2012 tasaus perustuu verovuoden 2010 tietoihin.

Taulukko 29. Valtionosuuksien tasaukset 2010—2012, milj. euroa

  2010 2011 2012
       
Tasauslisät 785 803 773
Tasausvähennykset -807 -820 -797
Erotus / netto -22 -17 -24

Hallitusohjelmaan perustuen kiinteistövero siirretään verotulon tasauksen ulkopuolelle vuoden 2012 alusta lukien. Verotuloihin perustuvien valtionosuuksien tasauslisien määrä on n. 773 milj. euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 30 milj. euroa. Tasauslisää saa 256 kuntaa. Valtionosuuksien tasausvähennys tehdään 64 kunnalle, määrältään n. 797 milj. euroa.

Taulukko 30. Kuntien rahoitusosuus peruspalvelujen järjestämiseen1) (VM)

  2010
budjetoitu
2011
budjetoitu
2012
esitys
       
Asukasluku 5 298 858 5 323 693 5 347 269
Laskennalliset kustannukset, 1 000 euroa 20 749 749 21 281 480 23 391 059
Rahoitusosuusarvio, 1 000 euroa 13 678 260 14 022 341 16 041 593
Rahoitusosuusarvio, euroa/asukas 2 581,60 2 633,95 2 999,96

1) Sisältää myös rahoitusosuuden opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta rahoitettavasta perusopetuksesta.

Taulukko 31. Kuntien rahoitusosuudet toisen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen (OKM)

  2010
budjetoitu
2011
budjetoitu
2012
esitys
       
Asukasluku 5 298 858 5 323 693 5 347 269
Laskennalliset kustannukset, 1 000 euroa 3 208 324 3 277 034 3 437 675
Rahoitusosuusarvio, 1 000 euroa 1 864 357 1 904 284 1 997 633
Rahoitusosuusarvio, euroa/asukas 351,84 357,70 373,58