Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaPDF-versio

Valtion budjettitalouden piirissä työskentelee v. 2012 n. 83 300 henkilöä ja työvoimakustannukset ovat n. 4,6 mrd. euroa (taulukko 20). Vaikka tuottavuutta parantavat toimet vähentävät henkilöstötarvetta, on nykyisen henkilöstön poistuma niin suurta, että valtionhallinnon rekrytointitarve on lähivuosina vuosittain 2 400—3 000 henkilöä.

Vuosille 2010—2012 tehtyjen valtion virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 29.2.2012. Valtion sopimuksen mukaisesti vuoden 2011 palkantarkistuksista ja eräistä muista asioista sovittiin 28.2.2011 tehdyllä virka- ja työehtosopimuksella. Sopimus sisältää yleiskorotuksen 1,30 % 1.2.2011 lukien sekä 1.5.2011 toteutettavat tasa-arvoerän 0,20 % ja virastoerän 0,50 %. Sopimusratkaisun johdosta on tässä talousarvioesityksessä lisätty toimintamenomäärärahoja 74 milj. euroa. Vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on otettu huomioon näistä 61 milj. euroa.

Ennakkotietojen mukaan valtion henkilöstön ansioiden nousu oli v. 2010 keskimäärin 3,3 %. Sopimuskorotuksista ja sopimusten soveltamisesta johtuen ansioiden arvioidaan nousevan vastaavasti 2,9 % v. 2011 ja 2,3 % v. 2012.

Valtion työnantajapolitiikan tavoitteena on kilpailukyvyn vahvistaminen työnantajana. Työelämän laatua, työn tuottavuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista kehitetään yhteistyössä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa. Henkilöstön saatavuutta edistetään sisäisiä työmarkkinoita kehittämällä ja sitä edistää myös valtion edelleen vahvistunut työnantajakuva. Valtio tukee myös työnantajana kansantalouden kehitysedellytyksiä pidentämällä työuria valtionhallinnossa. Henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä on noussut ja työhyvinvointi pysynyt hyvällä tasolla työtyytyväisyyttä ja sairauspoissaolojen kehitystä kuvaavien mittarien valossa.

Valtiovarainministeriö jatkaa yhdessä ministeriöiden kanssa valtioneuvoston v. 2008 tekemän johtajapolitiikan periaatepäätöksen toteuttamista. Valtiolle on työnantajana tärkeää kyetä hankkimaan palvelukseensa, kehittämään ja kannustamaan päteviä johtajia, sillä johtajien eläkepoistuma on lähivuosina nopeaa. Periaatepäätöksen arvioinnin perusteella johtajapolitiikan painopisteitä jatkossa ovat erityisesti johtamisen laatuun panostaminen, johdon järjestelmän kehittäminen, valinta ja valmennus.

Taulukko 20. Budjettitalouden henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2009—2012

Tunnusluku 2009 2010 20111) 20121)
         
Henkilöstön lukumäärä 121 900 86 400 84 700 83 300
Muutos edell. vuodesta, % 0,8 -29,1 -2,0 -1,7
Henkilötyövuodet, lukumäärä 117 600 84 700 82 900 81 600
Muutos edell. vuodesta, % 0,3 -28,0 -2,1 -1,6
Palkkasumma, milj. euroa2) 4 770 3 592 3 610 3 642
Työvoimakustannukset, milj. euroa2) 5 971 4 488 4 539 4 580
Keskimääräinen kokonaisansio euroa/kk/henkilö2) 3 350 3 420 3 520 3 600
Palkkojen sivukulut, % 57,7 58,2 58,4 58,4
Valtion maksamat kaikki eläkemenot, milj. euroa 3 586 3 701 3 841 4 071
Naisten osuus, % 49,6 48,8 48,9 49,0
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 44,5 45,6 45,6 45,5

1) Vuosien 2011 ja 2012 tiedot ovat arvioita. Niissä on otettu huomioon tuottavuuden parantamisen mahdollistama valtion henkilöstön väheneminen, mutta ei muita vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyviä henkilöstömuutoksia.

2) Vuosien 2011 ja 2012 arvioissa on otettu huomioon tiedossa olevista ja sopimusten soveltamisesta aiheutuvat lisäykset ja tuottavuuden parantamisen mahdollistama valtion henkilöstön väheneminen.

HAUS Kehittämiskeskus Oy

HAUS Kehittämiskeskus Oy on valtion omistama julkisen hallinnon ja palvelutoimintojen kouluttaja, kehittäjä ja valmentaja. Vuodesta 2010 alkaen HAUS on ollut pääasiassa valtionhallinnolle koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava valtion sidosryhmäyksikkö. HAUSin palvelusisältöä ja -valikoimaa kehitetään siten, että virastot ja laitokset voivat jatkossa hyödyntää palveluja laajemmin mm. sisäisen koulutuksensa korvaajana.