Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
            44. Alueellinen kuljetustuki
            48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 067 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 206 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 139 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio3 067 000
2012 talousarvio155 625 000
2011 tilinpäätös164 102 000
2010 tilinpäätös166 893 000

44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on kertamenoa ja aiheutuu arvioitua suuremmasta haetun kuljetustuen määrästä.


2012 II lisätalousarvio1 000 000
2012 talousarvio5 000 000
2011 tilinpäätös5 000 000
2010 tilinpäätös5 000 000

48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain (1137/1996) sekä julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) mukaisen korkotuen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

4) julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) tarkoittamalle yhtiölle, Suomen Vientiluotto Oy:lle, maksettavan alijäämäkorvauksen suorittamiseen.

Selvitysosa: Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) nojalla Suomen Vientiluotto Oy voi tehdä korontasaussopimuksia enintään 5 000 milj. euron pääoma-arvosta. Lain nojalla yhtiö voi tehdä OECD-ehtoisia kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia luottoja koskevia rahoituspäätöksiä enintään 3 000 milj. euron pääoma-arvosta. Myöntämisvaltuuden käyttöastetta laskettaessa otetaan lain mukaan huomioon myönnettyjen vienti- ja alusluottojen sekä tehtyjen korontasaussopimusten erääntymätön pääoma täysimääräisenä ja tarjousten pääoma-arvosta 30 prosenttia.

Momentin nimike on muutettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio15 800 000
2011 tilinpäätös16 906 692
2010 tilinpäätös19 291 221

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 426 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa julkisten työvoimapalvelujen ja niitä täydentävien palvelujen hankinnasta aiheutua valtiolle Kainuun hallintokokeilun piiriin kuuluvia työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintoja lukuun ottamatta menoja vuoden 2012 jälkeen enintään 101 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Nokia Oy:n Salon seudun irtisanomisten perusteella Euroopan Globalisaatiorahastosta haettavan rahoituksen vuoden 2012 maksuosuuksista ja vuodelle 2013 jatkuvien työllistämistoimien maksuosuuksista. Lisämäärärahasta arvioidaan käytettävän työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan 1 729 000 euroa, työllistämiseen starttiraha mukaan lukien 2 475 000 euroa ja julkisten työvoimapalvelujen erityistoimiin 222 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäys 2 500 000 eurolla aiheutuu työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan käytettävän määrärahan lisäyksestä. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 2 200 000 euroa vuonna 2013 ja 300 000 euroa vuonna 2014.

Suomi jättää irtisanomisien johdosta rahoitushakemuksen Euroopan Globalisaatiorahastolle. Rahoitussuunnitelma koskee vuosia 2012—2014. EU:n rahoitusosuus on puolet rahoitussuunnitelmasta. Saatavat tulot kirjataan momentille 12.32.99.


2012 II lisätalousarvio4 426 000
2012 I lisätalousarvio24 000 000
2012 talousarvio485 437 000
2011 tilinpäätös563 338 000
2010 tilinpäätös538 081 215

64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 340 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa Kainuun hallintokokeilualuetta lukuun ottamatta tehdä enintään 3 660 000 euron arvosta uusia sitoumuksia työllisyysperusteisiin investointeihin.

Selvitysosa: Määrärahan ja valtuuden vähennys 340 000 euroa on siirtoa momentille 31.10.41.


2012 II lisätalousarvio-340 000
2012 talousarvio15 956 000
2011 tilinpäätös12 803 117
2010 tilinpäätös21 166 697

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 000 euroa.

Valtuus. Mikäli vuoden 2010 käytössä ollutta lainavaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2012 niiden hankkeiden osalta, jotka on saatettu vireille 30.6.2011 mennessä ja joiden lainoja koskeva myöntämispäätös on tehty 31.12.2011 mennessä.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu jälleenrahoituslainojen arvioitua suuremmasta käytöstä.

Vuoden 2011 loppuun saakka käytössä olleeseen valtion varainhankintaan perustuvaan viennin rahoitukseen liittyvät lainat tuli myöntää 31.12.2011 mennessä. Eräitä näitä luottoja koskevat luottosopimukset voidaan kuitenkin solmia vasta vuoden 2012 puolella, mistä johtuen ehdotetaan, että vuonna 2011 käyttämättä jääneen valtuuden määrästä, jonka arvioidaan olevan 269 050 000 euroa, saa tehdä sopimuksia vuonna 2012, jos laina on myönnetty 31.12.2011 mennessä.


2012 II lisätalousarvio400 000 000
2012 I lisätalousarvio100 000 000
2012 talousarvio400 000 000
2011 tilinpäätös294 820 298
2010 tilinpäätös4 143 520