Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            20. Perusväylänpito
            34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun
            41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
            50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
            76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
            77. Väyläverkon kehittäminen
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 6 947 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta voidaan maksaa vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetyn vt 4 Lusi—Vaajakoski -hankkeen enintään 95,5 milj. euron sopimusvaltuuden ylittämisestä 4 040 000 eurolla aiheutuneet menot.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto saa tehdä sopimuksia

1) Kehärata-hankkeen toteuttamiseksi vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnetyn enintään 389,0 milj. euron sijasta enintään 439,0 milj. euron määrästä

2) hankkeen vt 6 Joensuun kohta toteuttamiseksi vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn enintään 35,0 milj euron sijasta enintään 47,1 milj. euron määrästä.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tuen osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen. Kehäratahankkeen 1 871 000 euron vuoden 2012 TEN-tuen alkuosa ja vuoden 2011 TEN-tuen loppuosasta 781 000 euroa on tuloutettu momentille 12.31.10 jo vuoden 2012 talousarviossa ja 4 295 000 euroa vastaa tässä lisätalousarviossa momentille 12.31.10 tuloutettua EU:n myöntämää TEN-tukea. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 6 947 000 euroa ja se käytetään uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun.

Vt 4 Lusi—Vaajakoski -hankkeessa sopimuksia on tehty vuoden 2011 aikana yli käytettävissä olevan valtuuden. Näistä sopimuksista aiheutuu vielä menoja vuonna 2012. Lisärahoitustarve 4,04 milj. euroa aiheutuu jo tilatuista viimeistelyvaiheen päällystystöistä ja pääsopimuksen pienehköistä lisätöistä.

Kehärata-hankkeen valtuutta tarkistetaan 389 milj. eurosta 439 milj. euroon. Valtuuden tarkistus aiheutuu maaperästä löytyneestä glykolista. Kehärata-hankkeelle on vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa myönnetty enintään 389 milj. euron sopimusvaltuus momentille 31.10.78. Hankkeen toteuttamisen aikana paljastuneen lentoaseman mikrobikasvuston aiheuttamat lisäkustannukset on arvioitu 50 milj. euroksi, josta Finavian osuus on 22,5 milj. euroa. Finavian osuus on budjetoitu momentille 12.31.10. Lentokenttäalueen maaperässä oleva glykoli ja sen hajoamistuotteet vaikuttavat haitallisesti tavallisiin tunnelirakenteisiin, josta syystä kohteeseen on tehtävä lentoterminaalin itäpuolelle noin 800 m matkalle kaksoisrakennetunneli, joka suojataan haitallisilta aineilta. Aineet kerätään paineistetussa, huollettavassa tilassa ja vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi lentoterminaalin länsipuolelta on löydetty lyhyitä riskikohteita. Niiden selvitykset, suunnittelu ja varautumiset tunnelin lisälouhintaan sisältyvät 50 milj. euron lisäkustannusarvioon, mutta mahdolliset suojarakenteet ja käytönaikaiset ylläpitokustannukset (pumppaus ja erikoisrakenteiden huolto) eivät sisälly. Tästä voi aiheutua myöhemmin lisätarpeita.

Kehäradan tarkistettu kokonaiskustannusarvio on 675 milj. euroa. Siitä valtion osuus on 439 milj. euroa. Lisäksi Finavian toteuttaa lentokentän rautatieaseman 30 milj. euroa omana hankkeenaan ja omalla rahoituksella. Vantaan kaupungin osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 206 milj. euroa.


2012 II lisätalousarvio6 947 000
2012 talousarvio444 653 000
2011 tilinpäätös66 700 000