Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 38 929 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

2) enintään 3 200 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

8) enintään 6 000 000 euroa puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvistä lisäeläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 19 729 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 16 672 000 euroa vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta, 1 600 000 euroa puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvistä lisäeläkevakuutusmaksuista aiheutuvien kustannusten noususta, 850 000 euroa virkavaatetuksen hankintakustannusvastuun siirtymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista ja 822 000 euroa vaurioituneen Pilatus PC-12NG -koneen korjauksesta. Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 744 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.

Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen tarkoitettua määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 1 200 000 eurolla, koska tämän määrärahan tarve on pienentynyt.


2012 II lisätalousarvio38 929 000
2012 talousarvio1 698 565 000
2011 tilinpäätös1 725 835 000
2010 tilinpäätös1 632 504 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 709 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 88 279 000 euroa.

Valtuudet

1) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 85 234 000 eurolla 1 124 560 000 euroon.

2) Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 200 000 eurolla 65 880 000 euroon.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 30 000 000 eurolla 311 700 000 euroon.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 691 000 euroa vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena ja lisäyksenä 11 400 000 euroa määrärahasiirrosta momentilta 27.30.20.

PVKEH 2009 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu siitä, että 67 647 000 euroa vähennetään valtuuden vuosien 2013—2015 ilmapuolustuksen kehittämisohjelmaan kohdistetuista hankinnoista osana puolustusmateriaalihankintoihin kohdistettua menosäästöä. Lisäksi 17 587 000 euroa vähennetään valtuuden vuoden 2012 maksuosuudesta, koska osa tilausvaltuudesta on peruuntunut pitkän kantaman laukauksen hankinnan purkautumisen johdosta. Vastaava määräraha uudelleenbudjetoidaan muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu siitä, että puolustusmateriaalihankintoihin kohdistettu menosäästö vähentää tutkimustarvetta. Vastaava määräraha uudelleenbudjetoidaan muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen aiheutuu siitä, että puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämisohjelmaan sisältyvä ampumatarvikehankinta aikaistuu tuotantolinjan sulkeutumisen takia vuodesta 2013 vuoteen 2012.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 541 679 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 75 300 000 euroa vuonna 2012 myönnetyn Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 -tilausvaltuuden menojen maksamiseen, 31 000 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 88 279 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.


2012 II lisätalousarvio10 709 000
2012 talousarvio725 549 000
2011 tilinpäätös585 343 000
2010 tilinpäätös574 485 000