Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2011

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkarhelikopterverksamheten(reservationsanslag 3  år)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygverksamheten för enheten för förvaltning av läkarhelikopterverksamheten HEMS Hallinnointi Oy.

Förklaring:Momentet har i budgetpropositionen budgeterats som moment 33.01.26. Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Läkarhelikopterverksamheten omorganiseras utgående från att den nuvarande helikopterverksamheten ska bevaras. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för den medicinska verksamheten i läkarhelikoptern på distriktets område. Man har för avsikt att flytta administrationen av läkarhelikopterverksamheten från de nuvarande regionala stödföreningarna till en ny förvaltningsenhet, HEMS Hallinnointi Oy, som universitetssjukhusen har inrättat tillsammans. HEMS Hallinnointi Oy är ett icke-vinstsyftande aktiebolag som ägs av de samkommuner som står bakom universitetssjukhusen och som svarar för ordnandet av den finländska läkarhelikopterverksamheten tillsammans med samkommunerna i fråga från ingången av 2011.

Utgifterna för förvaltningskostnader och kostnader för flygverksamheten för läkarhelikopterverksamheten beräknas uppgå till ca 11 800 000 euro, vilket motsvarar det belopp som hittills beviljats stödföreningen för läkarhelikopterverksamheten i form av penningautomatunderstöd. Kostnaderna för läkarhelikopterverksamhetens administration och flygverksamhet finansieras genom att den lotteriskatt som tas ut för tillhandahållande av penningautomater och anordnande av kasinospel höjs från ingången av 2011. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lotteriskattelagen.


2011 budget 11 800 000