Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Vissa andra ändringar

För utbetalning av ersättningar för brottsskador och ersättningar till oskyldigt häktade eller dömda föreslås det ett tillägg på 2 miljoner euro.

Av anslagen för mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås det en överföring av 0,42 miljoner euro för utgifter föranledda av inledande kartläggning av invandrare enligt den nya mottagningslagen.

Det anslag på 3 miljoner euro som i budgetpropositionen för 2011 anvisats för uppdatering av det tekniska övervakningssystemet i ett Dornier-plan slopas, eftersom anslag för finansiering av anskaffningen redan ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010.

Efter det att den nya affärsverkslagen har antagits kan Senatfastigheter inte längre bevilja lån till sina dotter- och intresseföretag, och fullmakten att bevilja lån stryks därför ur budgeten. Dessutom föreslås det att Senatfastigheter beviljas fullmakt för avyttring av vissa objekt som är i verkets ägarbesittning.

Ett nettotillägg på ca 40 miljoner euro föreslås för de pensionsanslag som beviljas huvudsakligen på grundval av anställning hos staten. Antalet nya begynnande pensioner och den genomsnittliga pensionen har varit större än väntat. Det faktum att ArPL-index fastställts till ett lägre värde än beräknat minskar däremot behovet av anslag för pensionsutgifter.

Anslagen för avgifter till Europeiska unionen föreslås bli minskade med 10 miljoner euro. Anslaget för skattegottgörelse till landskapet Åland minskas enligt förslaget med 10 miljoner euro och anslaget för återbäring av intäkterna av lotteriskatten med 2 miljoner euro.

Det anslag som reserverats för utökning av Statens konstmuseums samlingar ökas enligt förslaget med 0,5 miljoner euro i syfte att trygga kontinuiteten i konstanskaffningarna.

Det föreslås att ny åkerareal på 18 300 hektar ska omfattas av miljöstöd och kompensationsbidrag.

Det föreslås att anslaget på 3 miljoner euro för den grundliga förbättringen av banavsnittet Kemi—Äkäsjoki och projektet för att bygga en bro över Muonio älv slopas.

I fråga om anslagen för lånen för forskning och innovationer föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro på grund av den ökning av fullmakt för lån med riskexponering som godkändes i den första tilläggsbudgeten för 2010.

Till det belopp för omkostnader för den allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten föreslås ett tillägg på 2,9 miljoner euro till följd av att kalkylen över omkostnaderna har ändrats och den procentandel som betalas ur allmänna fonden har preciserats.

Det föreslås att statens andel av utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen minskas med 28 miljoner euro till följd av preciseringen av utgiftsposten.

Det föreslås en minskning av anslagen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde med sammanlagt 23,9 miljoner euro på grund av att FPL- och ArPL-index fastställts till ett lägre värde än beräknat.