Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2011

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2011 var efter justeringarna av budgetpropositionen 38 072 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition justeras ramnivån med 18,2 miljoner euro så att den motsvarar prisjusteringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Utgiftsramen för 2011 är efter justeringarna 38 090 miljoner euro.

Den totala summan av de anslag för 2011 som omfattas av ramen föreslås uppgå till 37 731 miljoner euro, varvid ca 59 miljoner euro kvarstår som en s.k. ofördelad reserv för 2011 utöver de 300 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro
Moment Ärende 2011
     
Strukturella ändringar i ramen  
24.30.66 I anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ingår 0,4 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 8,08 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Danmarks ambassad i Maputo och 1,25 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Norges utrikesdepartement. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 (genomgångspost). 9,7
25.10.01, 25.10.02, 25.30.01 Övergång till nettobudgetering. -0,1
29.40.52 Kompensering till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för slopandet av befrielsen från apoteksavgift (motsvarande inverkan på inkomsterna under moment 11.04.03). 26,1
     
Prisjusteringar i ramen  
Justering av prisnivån för lagstadgat indexbundna utgifter i enlighet med fastställda FPL- och ArPL-index. -18,4
Lönesystemen för regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0,827 miljoner euro. 0,8
Sammanlagt 18,2