Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2011 (RP 126/2010 rd)
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Ramen för valperioden
        Stödjande av sysselsättningen
        Apoteksavgift
        Kapitalinvesteringar i offentligrättsliga universitet
        Energistöd för klenträd
        Ändringar av inkomstgränserna för arbetsmarknadsstöd och inkomstgränserna vid sjukpension
        Förändringar i omkostnadsanslagen
        Vissa andra ändringar
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2011 (RP 126/2010 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2011, som överlämnades den 10 september 2010.

Ekonomiska utsikter

Regeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos för september, som inte kräver någon ändring i samband med att den kompletterande budgetpropositionen överlämnas.

Världshandeln har nått nästan samma nivå som före recessionen. Tyngdpunkten för tillväxten ligger på de tillväxtländer där den privata efterfrågan är stark. De politiska åtgärderna har dessutom stärkt den offentliga efterfrågan i de utvecklade länderna, och världsekonomin växer både i år och nästa år med ca 4 %. Prognosen innehåller emellertid osäkerhet. Riskerna hör samman med den bräckliga ekonomiska tillväxten, den snabba skuldsättningen inom den offentliga sektorn och obalansen i finansieringen samt den långsamma förbättringen av arbetslöshetssiffrorna. De positiva möjligheterna hänför sig till de faktum att den ökade risknivån inom finansieringen uppskattas bli låg och att de offentliga stabiliseringsåtgärderna har skapat förutsättningar för tillväxt av den privata efterfrågan.

Finlands ekonomi är igen tillbaka på sitt tillväxtspår med utländsk efterfrågan som drivkraft. År 2011 stärks också den inhemska efterfrågan och den totala produktionsökningen väntas bli snabbare och nå upp till knappt tre procent. En omfattande förbättring av den ekonomiska aktiviteten leder också till ökad sysselsättning. Trots att Finlands ekonomi försiktigt återhämtar sig är resurserna fortfarande underutnyttjade; arbetslöshetsgraden är hög och graden av kapacitetsutnyttjande lägre än normalt. Inflationen väntas bli måttfull under prognosperioden.

Återhämtningen inom den ekonomiska tillväxten och skattehöjningarna i budgetpropositionen för 2011 ökar de sammanlagda inkomsterna inom den offentliga ekonomin. Utgiftsökningen begränsas av bl.a. de relativt måttfulla löneförhöjningarna och den gradvisa avvecklingen av stimuleringsåtgärderna på utgiftssidan. Därigenom förbättras den offentliga ekonomin nästa år, trots att den dock fortfarande kommer att uppvisa ett tydligt underskott.

Inkomstposterna

Det föreslås att de uppskattade ordinarie inkomsterna ökas med 528 miljoner euro netto, varav andelen beräknade skatteinkomster är 337 miljoner euro. Beloppet av den beräknade mervärdesskatten ökas med 355 miljoner euro, eftersom utfallet för 2010 har varit större än vad man bedömde i augusti. Det föreslås att de beräknade intäkterna av bilskatten ökas med 25 miljoner euro på grund av att importen av begagnade bilar varit större än väntat. Däremot föreslås det att de beräknade intäkterna av samfundsskatt till staten minskas med 59 miljoner euro till följd av att samfundsskattenivån, enligt uppgifter från den slutliga beskattningen för 2009, stannade på en lägre nivå än vad som uppskattades för 2009. Denna förändring väntas återspegla sig på skattenivån också under kommande år.

Statens utdelningsinkomster och inkomster av avyttring av aktier beräknas öka till 1 300 miljoner euro. Uppskattningen grundar sig på en prognos över utdelningsinkomsterna som justerats enligt företagens resultatutveckling.

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettotillägg på 199 miljoner euro. Tillsammans med det nettotillägg på 528 miljoner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen ett överskott på ca 330 miljoner euro, vilket minskar behovet av nettoupplåning. Statens nettoupplåning 2011 föreslås således uppgå till 8,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2011 vara ca 84 miljarder euro, vilket är ca 45 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2011 var efter justeringarna av budgetpropositionen 38 072 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition justeras ramnivån med 18,2 miljoner euro så att den motsvarar prisjusteringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Utgiftsramen för 2011 är efter justeringarna 38 090 miljoner euro.

Den totala summan av de anslag för 2011 som omfattas av ramen föreslås uppgå till 37 731 miljoner euro, varvid ca 59 miljoner euro kvarstår som en s.k. ofördelad reserv för 2011 utöver de 300 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro
MomentÄrende2011
   
Strukturella ändringar i ramen 
24.30.66I anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ingår 0,4 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 8,08 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Danmarks ambassad i Maputo och 1,25 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Norges utrikesdepartement. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 (genomgångspost).9,7
25.10.01, 25.10.02, 25.30.01Övergång till nettobudgetering.-0,1
29.40.52Kompensering till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för slopandet av befrielsen från apoteksavgift (motsvarande inverkan på inkomsterna under moment 11.04.03).26,1
   
Prisjusteringar i ramen 
Justering av prisnivån för lagstadgat indexbundna utgifter i enlighet med fastställda FPL- och ArPL-index.-18,4
Lönesystemen för regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0,827 miljoner euro.0,8
Sammanlagt18,2

Stödjande av sysselsättningen

Det föreslås att 30 miljoner euro av Oy Veikkaus Ab:s ofördelade vinstmedel intäktsförs. Av intäktsföringen anvisas 23,5 miljoner euro för sysselsättningsfrämjande åtgärder inom områdena för vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete. Dessutom anvisas 6,5 miljoner euro för projektet Åbo — Europas kulturhuvudstad 2011.

Ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro föreslås för att trygga virkesproduktionens uthållighet.

Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro föreslås för sysselsättnings- och utbildningsverksamhet och för specialåtgärder särskilt för att främja sysselsättningen inom havsklustret och för sysselsättning av bl.a. personer med funktionsnedsättning.

Som en följd av ändringarna av fullmakter i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro för företags investerings- och utvecklingsprojekt och ett tillläggsanslag på 1,75 miljoner euro för internationaliseringsunderstöd.

Det föreslås att användningen av refinansiering för export beviljas fram till utgången av juni 2011.

Apoteksavgift

Till följd av Europeiska unionens lagstiftning slopas befrielsen från apoteksavgift till staten för Helsingfors universitets och Östra Finlands universitets apotek från och med den avgift som fastställs utifrån 2010 års omsättning. Det föreslås att Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet kompenseras för det inkomstbortfall som denna förändring medför och som 2011 beräknas vara 26,1 miljoner euro. Den uppskattade inkomsten från apoteksavgiften ökas med motsvarande belopp.

Kapitalinvesteringar i offentligrättsliga universitet

Staten bereder sig på att investera kapital i offentligrättsliga universitet med en andel som motsvarar de privata investeringarna enligt det tidigare fastställda förhållandet 5:2. De offentligrättsliga universiteten har ställt som mål för sin medelanskaffning att få privata kapitalinvesteringar till ett sammanlagt belopp av 84,5 miljoner euro. Om detta mål nås, krävs en statlig medfinansieringsandel på ca 211 miljoner euro. Dessutom förlängs tidsfristen för övriga finansiärer till den 30 juni 2011.

Energistöd för klenträd

För det nya energistödet för klenträd föreslås anslag på 13,5 miljoner euro för 2011. Systemet tas enligt uppskattning i bruk vid ingången av april 2011. Det föreslås att stöden för tillvaratagande och flisning av energivirke slopas i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och att de s.k. Kemera-stöden samtidigt minskas med 3,75 miljoner euro, vilket motsvarar beloppet av energivirkesstöd för nio månader. Lagarna kan sättas i kraft först när Europeiska kommissionen har godkänt det nya energistödet för klenträd.

Ändringar av inkomstgränserna för arbetsmarknadsstöd och inkomstgränserna vid sjukpension

För arbetsmarknadsstöd föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro, vilket föranleds av en justering av inkomstgränserna för behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet. Dessutom föreslås det att inkomstgränsen vid sjukpension höjs.

Förändringar i omkostnadsanslagen

För Rättsregistercentralen föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro för införandet av elektronisk identifiering av tjänstemän (VIRTU). För domstolarna föreslås ett tillägg på sammanlagt 2,1 miljoner euro för ett projekt för att utveckla ett program för brottmålsdomar och för utgifter för IT-standardtjänster. För rättshjälpsbyråerna föreslås dessutom anslag på 0,33 miljoner euro för ökade driftsutgifter för informationssystem.

För finansministeriet föreslås anslag på 60 000 euro för de extra uppgifter som föranleds av en proposition som gäller styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

För skatteförvaltningen föreslås ett tilläggsanslag på 0,2 miljoner euro för ökade resurser till ett center för utredning av grå ekonomi.

För Statens IT-servicecentral föreslås anslag på 0,5 miljoner euro för produktion av medborgartjänster.

Vissa andra ändringar

För utbetalning av ersättningar för brottsskador och ersättningar till oskyldigt häktade eller dömda föreslås det ett tillägg på 2 miljoner euro.

Av anslagen för mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås det en överföring av 0,42 miljoner euro för utgifter föranledda av inledande kartläggning av invandrare enligt den nya mottagningslagen.

Det anslag på 3 miljoner euro som i budgetpropositionen för 2011 anvisats för uppdatering av det tekniska övervakningssystemet i ett Dornier-plan slopas, eftersom anslag för finansiering av anskaffningen redan ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010.

Efter det att den nya affärsverkslagen har antagits kan Senatfastigheter inte längre bevilja lån till sina dotter- och intresseföretag, och fullmakten att bevilja lån stryks därför ur budgeten. Dessutom föreslås det att Senatfastigheter beviljas fullmakt för avyttring av vissa objekt som är i verkets ägarbesittning.

Ett nettotillägg på ca 40 miljoner euro föreslås för de pensionsanslag som beviljas huvudsakligen på grundval av anställning hos staten. Antalet nya begynnande pensioner och den genomsnittliga pensionen har varit större än väntat. Det faktum att ArPL-index fastställts till ett lägre värde än beräknat minskar däremot behovet av anslag för pensionsutgifter.

Anslagen för avgifter till Europeiska unionen föreslås bli minskade med 10 miljoner euro. Anslaget för skattegottgörelse till landskapet Åland minskas enligt förslaget med 10 miljoner euro och anslaget för återbäring av intäkterna av lotteriskatten med 2 miljoner euro.

Det anslag som reserverats för utökning av Statens konstmuseums samlingar ökas enligt förslaget med 0,5 miljoner euro i syfte att trygga kontinuiteten i konstanskaffningarna.

Det föreslås att ny åkerareal på 18 300 hektar ska omfattas av miljöstöd och kompensationsbidrag.

Det föreslås att anslaget på 3 miljoner euro för den grundliga förbättringen av banavsnittet Kemi—Äkäsjoki och projektet för att bygga en bro över Muonio älv slopas.

I fråga om anslagen för lånen för forskning och innovationer föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro på grund av den ökning av fullmakt för lån med riskexponering som godkändes i den första tilläggsbudgeten för 2010.

Till det belopp för omkostnader för den allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten föreslås ett tillägg på 2,9 miljoner euro till följd av att kalkylen över omkostnaderna har ändrats och den procentandel som betalas ur allmänna fonden har preciserats.

Det föreslås att statens andel av utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen minskas med 28 miljoner euro till följd av preciseringen av utgiftsposten.

Det föreslås en minskning av anslagen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde med sammanlagt 23,9 miljoner euro på grund av att FPL- och ArPL-index fastställts till ett lägre värde än beräknat.

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
 HuvudtitelRegeringens budgetpropositionKompletteringspropositionSammanlagt
     
21.Riksdagen133 253 000-133 253 000
22.Republikens president21 882 000-45 00021 837 000
23.Statsrådets kansli79 285 000-79 285 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 257 442 0009 330 0001 266 772 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde829 881 0004 539 000834 420 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 323 799 000-2 863 0001 320 936 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 852 993 000-2 852 993 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde15 273 339 00020 579 00015 293 918 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 557 588 000168 010 0006 725 598 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 805 139 00017 050 0002 822 939 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 042 559 000-3 000 0002 039 559 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 290 311 00023 598 0003 313 909 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde11 552 033 000-38 679 00011 513 354 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde316 818 000-316 818 000
36.Räntor på statsskulden1 933 000 000-1 933 000 000
Sammanlagt50 269 322 000198 519 00050 467 841 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
 AvdelningRegeringens budgetpropositionKompletteringspropositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur35 493 074 000337 100 00035 830 174 000
12.Inkomster av blandad natur4 641 913 00061 216 0004 703 129 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst1 622 080 000130 000 0001 752 080 000
15.Lån170 833 000-170 833 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)41 927 900 000528 316 00042 456 216 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering8 341 422 000-329 797 0008 011 625 000
Sammanlagt50 269 322 000198 519 00050 467 841 000