Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag

Statsbudgeten 2011

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 35 493 074 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 11 903 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 410 000 000
02. Samfundsskatt 3 848 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 240 000 000
04. Skatt på arv och gåva 405 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 14 984 000 000
01. Mervärdesskatt 14 216 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 638 000 000
03. Apoteksavgifter 130 000 000
08. Acciser 6 000 000 000
01. Tobaksaccis 704 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 1 299 000 000
05. Accis på sötsaker, glass och läskedrycker 135 000 000
07. Energiskatter 3 850 000 000
08. Accis på vissa dryckesförpackningar 12 000 000
10. Övriga skatter 2 495 000 000
03. Bilskatt 987 000 000
05. Överlåtelseskatt 550 000 000
06. Lotteriskatt 162 000 000
07. Fordonsskatt 706 000 000
08. Avfallsskatt 90 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 111 074 000
02. Lästavgifter 800 000
03. Banskatt 20 800 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 5 598 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 7 800 000
06. Farledsavgifter 68 476 000
08. Oljeavfallsavgift 4 600 000
09. Övriga skatteinkomster 3 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 641 913 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 900 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 900 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 84 200 000
10. Domstolarnas inkomster 26 000 000
20. Utsökningsavgifter 58 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 200 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 13 201 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 13 101 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 100 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 681 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lös egendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 655 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 922 486 000
10. Tullverkets inkomster 4 502 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 130 092 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 920 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 19 852 000
25. Inkomster av metallmynt 25 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 531 429 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 102 766 000
52. Försäkringsavgifter 22 030 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 46 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 800 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 13 095 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 522 131 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 32 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 485 831 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 890 380 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 559 198 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 285 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 8 600 000
04. Andra inkomster från EU 100 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 750 000
31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 141 000
32. Växtförädlingsavgifter 580 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 300 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 560 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 400 000
43. Spöfiskeavgifter 2 800 000
44. Fiskevårdsavgifter 6 217 000
45. Jaktvårdsavgifter 9 234 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 500 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 7 792 000
10. Trafikverkets inkomster 7 734 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 58 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 296 657 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 530 000
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 200 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 28 827 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 237 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 28 100 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 471 735 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 960 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 374 300 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 95 800 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 184 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 14 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 166 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 4 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 246 100 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 101 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 90 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 50 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 600 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 622 080 000
01. Ränteinkomster 137 080 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 26 100 000
05. Räntor på övriga lån 8 180 000
07. Räntor på depositioner 90 000 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 12 800 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 170 000 000
01. Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 170 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 165 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 165 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 8 512 255 000
01. Lån som återbetalas till staten 170 833 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 130 400 000
04. Amorteringar på övriga lån 40 433 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 8 341 422 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 8 341 422 000

Inkomstposternas totalbelopp:

50 269 322 000