Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2011

Statsbudgeten för 2011PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 35 493 074 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 11 903 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 410 000 000
02. Samfundsskatt 3 848 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 240 000 000
04. Skatt på arv och gåva 405 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 14 984 000 000
01. Mervärdesskatt 14 216 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 638 000 000
03. Apoteksavgifter 130 000 000
08. Acciser 6 000 000 000
01. Tobaksaccis 704 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 1 299 000 000
05. Accis på sötsaker, glass och läskedrycker 135 000 000
07. Energiskatter 3 850 000 000
08. Accis på vissa dryckesförpackningar 12 000 000
10. Övriga skatter 2 495 000 000
03. Bilskatt 987 000 000
05. Överlåtelseskatt 550 000 000
06. Lotteriskatt 162 000 000
07. Fordonsskatt 706 000 000
08. Avfallsskatt 90 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 111 074 000
02. Lästavgifter 800 000
03. Banskatt 20 800 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 5 598 000
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 7 800 000
06. Farledsavgifter 68 476 000
08. Oljeavfallsavgift 4 600 000
09. Övriga skatteinkomster 3 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 641 913 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 900 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 900 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 84 200 000
10. Domstolarnas inkomster 26 000 000
20. Utsökningsavgifter 58 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 200 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 13 201 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 13 101 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 100 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 681 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lös egendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 655 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 922 486 000
10. Tullverkets inkomster 4 502 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 130 092 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 920 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 19 852 000
25. Inkomster av metallmynt 25 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 531 429 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 102 766 000
52. Försäkringsavgifter 22 030 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 46 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 800 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 13 095 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 522 131 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 32 300 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 485 831 000
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 890 380 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 559 198 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 285 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 8 600 000
04. Andra inkomster från EU 100 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 750 000
31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 141 000
32. Växtförädlingsavgifter 580 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 300 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 560 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 400 000
43. Spöfiskeavgifter 2 800 000
44. Fiskevårdsavgifter 6 217 000
45. Jaktvårdsavgifter 9 234 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 500 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 7 792 000
10. Trafikverkets inkomster 7 734 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 58 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 296 657 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 530 000
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 200 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 28 827 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 237 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 28 100 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 471 735 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 960 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 374 300 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 95 800 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 184 650 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 14 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 166 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 4 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 246 100 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 101 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 90 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 50 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 600 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 622 080 000
01. Ränteinkomster 137 080 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 26 100 000
05. Räntor på övriga lån 8 180 000
07. Räntor på depositioner 90 000 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 12 800 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 170 000 000
01. Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 170 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 165 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 165 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 8 512 255 000
01. Lån som återbetalas till staten 170 833 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 130 400 000
04. Amorteringar på övriga lån 40 433 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 8 341 422 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 8 341 422 000

Inkomstposternas totalbelopp:

50 269 322 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 133 253 000
01. Riksdagsledamöterna 20 730 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 20 730 000
10. Riksdagens kansli 84 378 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 53 378 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 8 100 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 400 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 20 500 000
20. Riksdagens justitieombudsman 5 331 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 331 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 304 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 109 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 195 000
40. Statens revisionsverk 15 583 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 14 963 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 620 000
90. Riksdagens övriga utgifter 3 927 000
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag) 3 927 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 21 882 000
01. Republikens president 3 212 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 297 000
02. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 65 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 850 000
02. Republikens presidents kansli 18 670 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 320 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 350 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI 79 285 000
01. Förvaltning 36 689 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 27 777 000
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 045 000
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 867 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000
10. Ägarstyrningen 2 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 36 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 36 000 000
30. Justitiekanslersämbetet 3 181 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 181 000
90. Övriga utgifter 715 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 640 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 257 442 000
01. Utrikesförvaltningen 221 247 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 199 437 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 247 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 17 563 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
10. Krishantering 76 680 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 58 332 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 18 348 000
20. Närområdessamarbete 15 500 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 15 500 000
67. Finlands andel av höjningen av Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings aktiekapital
30. Internationellt utvecklingssamarbete 834 918 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 819 918 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 109 097 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 790 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 105 768 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 1 000 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 829 881 000
01. Ministeriet och förvaltningen 108 658 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 504 000
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 649 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 1 854 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 8 860 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 119 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 51 000 000
50. Understöd (fast anslag) 2 521 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 12 150 000
10. Domstolar och rättshjälp 334 596 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 477 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 998 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 232 519 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 151 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 14 451 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 42 000 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 98 806 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 98 806 000
30. Åklagarna 43 875 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 875 000
40. Verkställighet av straff 225 524 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 219 499 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 6 025 000
50. Valutgifter 18 422 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 18 422 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 323 799 000
01. Förvaltning 92 439 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 825 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 271 000
20. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 4 711 000
21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 426 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) 10 540 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 53 500 000
65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 166 000
10. Polisväsendet 689 108 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 685 608 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet 248 331 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 220 421 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 27 910 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 86 738 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 029 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 58 693 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 3 406 000
31. Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år) 3 510 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 7 100 000
40. Invandring 207 183 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 643 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 861 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 876 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) 100 066 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 86 737 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 852 993 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 345 379 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 645 000
21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 635 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 326 099 000
10. Militärt försvar 2 448 984 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 696 488 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 737 755 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) 12 500 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 2 241 000
30. Militär krishantering 58 630 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 58 620 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 273 339 000
01. Förvaltning 102 434 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 708 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år) 215 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 1 309 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 68 202 000
10. Beskattningen och tullväsendet 612 864 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 396 822 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 157 742 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 2 600 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 37 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 18 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 24 939 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 448 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) 1 050 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år) 8 231 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag) 10 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 1 200 000
88. Senatfastigheter
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 53 042 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 707 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 142 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 193 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 83 095 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 49 201 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 228 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 1 666 000
50. Pensioner och ersättningar 4 017 281 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 3 828 574 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 2 776 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 31 065 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 39 300 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 102 766 000
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag) 12 800 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 2 195 000
01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 50 000
03. Löneutgifter till föjd av statens personalarrangemang (förslagsanslag) 150 000
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 675 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 320 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 41 543 000
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) 7 343 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) 21 000 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 13 200 000
80. Stöd till landskapet Åland 224 676 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 188 676 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 25 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 11 000 000
90. Stöd till kommunerna 8 173 940 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 8 039 480 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) 114 460 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 148 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 148 000 000
92. EU och internationella organisationer 1 783 930 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 2 800 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 7 500 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag) 3 460 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 770 000 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 5 400 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 100 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 557 588 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 114 405 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 266 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 748 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 8 748 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år) 2 289 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 4 711 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 15 438 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 30 800 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 585 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 2 620 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 200 000
10. Allmänbildande utbildning 904 658 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 45 450 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 12 889 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 791 767 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 53 200 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 1 346 000
20. Yrkesutbildning 699 019 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år) 8 290 000
20. Inlärning på arbetsplatsen (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 364 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 686 339 000
30. Vuxenutbildning 512 161 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 24 247 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 985 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 166 609 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag) 148 629 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 140 552 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 20 519 000
52. Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 8 620 000
40. Högskoleundervisning och forskning 2 782 041 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 969 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 309 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 443 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 599 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 22 736 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 409 174 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 838 293 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 234 711 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag) 5 607 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 94 467 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 15 733 000
88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag) 25 000 000
89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag) 100 000 000
70. Studiestöd 937 135 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 686 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) 36 400 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 824 505 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag) 29 200 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 5 244 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 41 100 000
80. Konst och kultur 411 163 000
01. Omkostnaderna för centralkomissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 5 085 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 729 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 685 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 813 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 6 447 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet   (reservationsanslag 2 år) 6 814 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 614 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 971 000
16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag) 17 500 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (förslagsanslag) 4 471 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 41 959 000
32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) 20 078 000
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) 106 000
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 8 875 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 13 160 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 207 828 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 18 824 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) 3 096 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
56. Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år) 100 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 2 100 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 239 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 3 900 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
90. Idrottsverksamhet 135 550 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 134 953 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) 597 000
91. Ungdomsarbete 61 456 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 48 583 000
51. Verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 12 523 000
52. Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år) 350 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 805 139 000
01. Förvaltning 93 987 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 716 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 5 848 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 315 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 862 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 669 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 3 643 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 24 220 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 714 000
10. Utveckling av landsbygden 166 393 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 9 668 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) 8 582 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 820 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 71 700 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 68 600 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 3 023 000
20. Jordbruk 2 153 979 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 32 907 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 559 165 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 555 400 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) 372 210 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 129 500 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år) 3 661 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 1 513 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år) 1 610 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 41 100 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 1 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år) 29 840 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 52 343 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 465 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag) 5 430 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 7 448 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 65 030 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 183 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) 5 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 4 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 705 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 9 234 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 6 203 000
52. Återbäringar av avgifter för tillstånd till fiske och avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren (förslagsanslag) 3 570 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 14 378 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
50. Vattenhushållning 28 853 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 11 434 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) 16 158 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 841 000
60. Skogsbruk 175 253 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 816 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) 621 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år) 48 505 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 50 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 72 780 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 11 325 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 1 106 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 50 000
63. Forststyrelsen 4 663 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 4 663 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 64 638 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 53 906 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 732 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 7 000 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 042 559 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 342 622 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 691 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 211 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 317 778 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 942 000
10. Trafiknätet 1 412 826 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 83 229 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 897 897 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år) 13 000 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 2 700 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 23 000 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) 28 350 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) 51 700 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag) 252 600 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 60 350 000
20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning 35 375 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 375 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 192 119 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 84 236 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 800 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 62 675 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 7 867 000
65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) 31 500 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 19 156 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 506 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 500 000
44. Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag) 1 350 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 9 800 000
50. Forskning 40 461 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 461 000
 
Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 290 311 000
01. Förvaltning 341 748 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 51 081 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 207 031 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 5 575 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 3 725 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 64 266 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 10 040 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 823 308 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 140 000
02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 86 720 000
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 604 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 507 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år) 47 686 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 10 289 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 430 650 000
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) 41 052 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 5 100 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 24 660 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 102 900 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 1 352 009 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 161 885 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 53 486 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 41 400 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 13 400 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 29 500 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag) 530 338 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 17 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 500 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 20 804 000
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 839 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 484 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 394 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 103 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 511 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 823 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 1 630 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 20 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 615 233 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 32 156 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 56 188 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) 526 889 000
60. Energipolitik 137 209 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 009 000
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 900 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 63 800 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 100 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 11 500 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 55 350 000
50. Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år) 50 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 552 033 000
01. Förvaltning 98 801 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 031 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 143 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 4 475 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 691 000
05. Omkostnader för statens skolhem och familjeavdelningar i fängelser (reservationsanslag 2 år) 551 000
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 16 400 000
26. Statlig finansiering av utgifterna för läkarhelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 11 800 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 19 500 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 4 210 000
02. Tillsyn 41 967 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 850 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 14 661 000
06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 056 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 9 400 000
03. Forskning och utveckling 109 467 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 66 809 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 37 628 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 030 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 2 400 000 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) 137 500 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 700 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 432 300 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 1 500 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 21 800 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 608 000 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 169 800 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 17 400 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 1 914 526 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 19 726 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) 771 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) 155 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 904 300 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 24 500 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 40 000 000
30. Sjukförsäkring 1 281 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 281 000 000
40. Pensioner 4 271 803 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 51 900 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 530 550 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 122 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 910 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 16 100 000
57. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) 4 343 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 3 546 000 000
50. Stöd till veteranerna 345 154 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 1 750 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 50 000 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 190 907 000
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 65 207 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 94 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 30 588 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 533 640 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) 200 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 22 000 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 40 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 109 170 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 9 570 000
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag) 342 300 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 600 000
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) 3 500 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 61 930 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 24 980 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 25 390 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 5 200 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 900 000
52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (fast anslag) 1 100 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 218 740 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 199 700 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 000
90. Understöd från Penningautomatföreningen 275 005 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 275 005 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 316 818 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 74 877 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 451 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 710 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 716 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 000 000
65. Understöd till organisationer och för miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
10. Miljö- och naturvård 96 517 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 5 200 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 940 000
23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 23 367 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 4 300 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 39 830 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 300 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 580 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
20. Samhällen, byggande och boende 145 424 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 574 000
37. Understöd för planläggning och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 90 500 000
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag) 46 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 2 350 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 1 933 000 000
01. Ränta på statsskulden 1 894 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 1 894 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 39 000 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 39 000 000

Anslagens totalbelopp:

50 269 322 000