Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Ramen för valperioden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2011.

Ekonomiska utsikter

Regeringens tilläggsbudgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos för oktober, som inte kräver någon ändring i samband med att den fjärde tilläggsbudgetpropositionen överlämnas.

Världsekonomin väntas växa med 4 % i år. I synnerhet i de utvecklade industriländerna har förväntningarna på den kommande ekonomiska aktiviteten skruvats ned. Om osäkerheten på finansmarknaden fortsätter länge, blir tillväxten sannolikt lägre än väntat. Också i Finland håller den ekonomiska tillväxten på att mattas av. Det ekonomiska klimatet har snabbt försämrats och osäkerheten inför den kommande ekonomiska utvecklingen har vunnit mark. År 2011 väntas tillväxten inom den totala produktionen vara 3,5 %. Tyngdpunkten för tillväxten är på väg att i allt större utsträckning flyttas över på den inhemska efterfrågan. Den dämpade tillväxten inom den internationella ekonomin och det allt sämre bytesförhållandet inverkar redan 2011 på Finlands export. De risker som prognosen för såväl den internationella ekonomin som Finlands ekonomi innefattar är i huvudsak negativa. Särskilt i Europa utgörs risken av staternas höga skuldsättning och balansräkningarnas kvalitet inom banksektorn.

Inkomstposterna

Kalkylen över de ordinarie inkomsterna föreslås bli höjd med ett nettobelopp på 129 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över skatteinkomsterna höjs med ett nettobelopp på 127 miljoner euro.

Det uppskattade beloppet av skatter på förvärvs- och kapitalinkomster föreslås bli höjt med 180 miljoner euro. Justeringen grundar sig på uppgifterna från den slutförda beskattningen för 2010 och uppgifterna om skatteutfallet för 2011, utifrån vilka kalkylen över den utdelning för 2010 och 2011 som ska tillämpas vid redovisningen till skattetagarna har ändrats till statens fördel. Utifrån uppgifterna om influtna belopp föreslås det att de beräknade skatteinkomsterna också från mervärdesskatten ökas med 83 miljoner euro, från tobaksaccisen med 25 miljoner euro och från punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker med 11 miljoner euro. Det föreslås att det uppskattade beloppet av inkomster från samfundsskatten minskas med 111 miljoner euro som en följd av uppgifterna från den slutförda beskattningen för 2010 och uppgifterna om de förskott på samfundsskatten som debiterats. Utifrån uppgifterna om influtna belopp föreslås det att de beräknade inkomsterna från skatt på arv och gåva minskas med 15 miljoner euro, från skatt på vissa försäkringspremier med 13 miljoner euro, från skatt på alkoholdrycker med 23 miljoner euro och från överlåtelseskatt med 10 miljoner euro.

Det föreslås dessutom att det uppskattade beloppet av övriga inkomster under momentet Räntor på övriga lån ökas med 7 miljoner euro och att kalkylen över ränteinkomster av depositioner minskas med 5 miljoner euro.

Anslag och balans

Anslaget för statsandelar för kommunal basservice föreslås bli höjt med 60 miljoner euro. Höjningen grundar sig på de centrala arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal (om tryggandet av konkurrenskraften och sysselsättningen i Finland) och regeringens ställningstagande till det, enligt vilket staten kompenserar kommunerna med ett engångsbelopp på 150 euro per löntagare inom de sektorer som förbundit sig att följa ramavtalet. Anslagsökningen är av engångsnatur.

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 129 miljoner euro och höjningen av anslagen med 61 miljoner euro minskar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2011 behovet av nettoupplåning med 68 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2011 beräknas vara 6,4 miljarder euro, vilket innebär att statsskulden vid utgången av året är 82 miljarder euro, dvs. 43 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2010
Bokslut
2011
Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
2011
Regeringens
proposition
2011
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
49 88051 3566151 417
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 8901 976-1 976
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
----
— Nettoamorteringar----
— Skuldhantering----
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
39 05144 85912944 988
— Skatteinkomster32 20736 13612736 263
— Övriga inkomster6 8446 92626 928
— Användningen av det kumulativa överskottet-1 797-1 797
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
11 2726 497-686 429
— Nettoupplåning11 0386 597-686 529
— Skuldhantering234-100--100

Ramen för valperioden

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med 61 miljoner euro, varvid nivån för ramutgifterna för 2011 blir 37 860 miljoner euro. Utgiftsramen för 2011 är 30 080 miljoner euro, och som ofördelad reserv kvarstår då ca 220 miljoner euro. Vidare blev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestämmelsen för 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för utgifter av engångsnatur 2011.

De av riksdagen godkända anslagen för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
21.Riksdagen133 253 000-133 253 000
22.Republikens president21 916 000-21 916 000
23.Statsrådets kansli80 858 000-80 858 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 271 559 000-1 271 559 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde845 362 000-845 362 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 341 795 000-1 341 795 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 731 093 000-2 731 093 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde15 606 895 00060 581 00015 667 476 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 809 136 000-6 809 136 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 832 733 000-2 832 733 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 105 752 000-2 105 752 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde3 755 941 000-3 755 941 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde11 505 266 000-11 505 266 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde338 431 000-338 431 000
36.Räntor på statsskulden1 976 000 000-1 976 000 000
Sammanlagt51 355 990 00060 581 00051 416 571 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur36 136 174 000127 000 00036 263 174 000
12.Inkomster av blandad natur4 711 935 000-4 711 935 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst2 022 080 0002 000 0002 024 080 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)1 988 803 000-1 988 803 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)44 858 992 000129 000 00044 987 992 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering6 496 998 000-68 419 0006 428 579 000
Sammanlagt51 355 990 00060 581 00051 416 571 000