Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Balans
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen lämnas regeringens proposition om en komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd). Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2011 lämnades till riksdagen den 30 september 2011, och finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om den.

Föreslagna ändringar

Under momentet Pensioner inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås ett avdrag på 81 miljoner euro på grund av en minskning av förskottsutgifterna till följd av principen om sista pensionsanstalt och på grund av andra tekniska ändringar. Till följd av anslagsminskningen föreslås också överföringen från statens pensionsfond minska med 33 miljoner euro, vilket gör att de uppskattade inkomsterna av blandad natur minskar i motsvarande grad.

Under moment Avgifter till Europeiska unionen inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås att förslaget om ett avdrag på 50 miljoner euro från anslaget stryks och att anslaget under momentet ombildas till ett reservationsanslag. Det är svårt att på förhand bedöma beloppet av EU-avgifterna, vilket beror på många osäkerhetsfaktorer. Ofta har anslaget visat sig vara för stort. I syfte att göra förfarandet smidigare vore det motiverat att ändra typen av anslag till reservationsanslag, varvid det inbesparade beloppet, som t.o.m. kan vara stort, kan stå till förfogande för betalning av EU-avgifter följande år.

Även från 2011 års anslag kan det bli inbesparingar, vilkas belopp preciseras senare. I det här skedet är det inte nödvändigt att sträva efter att exakt kunna förutse det belopp som kommer att inbesparas år 2011 och därför stryks förslaget om en anslagsminskning under momentet. Om anslaget skulle minskas och minskningen skulle visa sig vara för stor, uppstår det ett problem eftersom ett reservationsanslag inte får överskridas och det inte ännu har influtit några överföringsposter från tidigare år.

Kompletteringspropositionen till den tredje tilläggsbudgetpropositionen minskar utgifterna som hör till ramen för 2011 med 32 miljoner euro så att nivån på utgifterna i ramen uppgår till 37 738 miljoner euro efter förslaget och som en ofördelad reserv kvarstår 343 miljoner euro. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestämmelsen för 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för utgifter av engångsnatur 2011.

Balans

Underskottet i statens budgetekonomi är 6,4 miljarder euro år 2011 med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 och dess kompletteringsproposition.

Inkomstposter och anslag som riksdagen godkänt för 2011, tredje tilläggsbudgetpropositionen som är under behandling i riksdagen samt den nu föreslagen kompletterande propositionen, euro
  Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)
Nettoupplåning
och skuldhantering
Anslag
       
Ordinarie budget 42 456 216 000 8 070 625 000 50 526 841 000
I tilläggsbudget -226 571 000 941 356 000 714 785 000
II tilläggsbudget 846 400 000 -814 591 000 31 809 000
III tilläggsbudgetproposition 1 815 502 000 -1 763 915 000 51 587 000
Kompletteringsproposition -32 555 000 1 020 000 -31 535 000
Sammanlagt 44 858 992 000 6 434 495 000 51 293 487 000