Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
       20. Riksdagens justitieombudsman
            01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Vid justitieombudsmannens kansli kan fr.o.m. den 1 januari 2012 inrättas en tjänst som direktör för Människorättscentret.

Förklaring: Genom den ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman som träder i kraft den 1 januari 2012 (535/2010) inrättas det ett Människorättscenter vid justitieombudsmannens kansli. Centret är ett operativt sett självständigt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret har en direktör som utnämns av riksdagens justitieombudsman för en mandatperiod om fyra år efter att justitieombudsmannen fått grundlagsutskottets ställningstagande. Utöver direktören ska Människorättscentret ha två sakkunnigtjänster. Beslut om lönerna till direktören och de andra tjänsterna fattas av riksdagens kanslikommission.

Anslaget under momentet får användas till löneutgifter för direktören och till utgifter som föranleds av inledandet av Människorättscentrets verksamhet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget5 331 000
2010 bokslut5 209 117
2009 bokslut5 096 336