Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
            63. Kajanalands utvecklingspengar
            64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007-2013
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att beslut under 2011 får fattas så att de föranleder staten utgifter på högst 2 522 000 euro åren 2012—2013.

Förklaring: Anslagstillägget föranleds av en överföring från moment 31.30.63.

Ökningen av fullmakten med 22 000 euro föranleds av den ändrade mervärdesskattesatsen.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 10 000 euro år 2012 och 12 000 euro år 2013.


2011 III tilläggsb.28 000
2011 budget56 188 000
2010 bokslut63 174 000
2009 bokslut59 827 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas

8) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Förklaring: Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget526 889 000
2010 bokslut371 667 919
2009 bokslut342 984 807