Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
            01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
            46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad
            48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
            51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder
            63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering
            88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 269 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb.2 269 000
2011 budget161 833 000
2010 bokslut166 893 000
2009 bokslut244 918 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 000 euro.

Anslaget får användas för innovationsstöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008).

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

Förklaring: Anslaget är avsett att användas för att främja fartygsbeställningar som kan ha särskild sysselsättningspolitisk och industripolitisk betydelse.


2011 III tilläggsb.16 000 000
2011 I tilläggsb.
2010 bokslut

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utgifterna för räntestöd är större än beräknat.


2011 III tilläggsb.4 000 000
2011 budget13 400 000
2010 bokslut19 291 221
2009 bokslut13 039 339

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

Förklaring: Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.28 000 000
2011 budget535 338 000
2010 bokslut538 081 215
2009 bokslut497 992 256

63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalningar till statsgarantifonden som avser det skuldkonverteringsavtal på 30 miljoner US-dollar mellan Finland och Ryssland som trädde i kraft den 15 augusti 2006 samt till att täcka valutakursdifferenserna.

Anslaget får också användas för den sista betalningen till statsgarantifonden avseende det skuldkonverteringsavtal mellan Finland och Ryssland som undertecknades den 28 mars 2003 samt till att täcka valutakursdifferenserna.

Av det treåriga reservationsanslag på 25 000 000 euro som budgeterats under momentet i den andra tilläggsbudgeten för 2009 återtas en del på 15 000 000 euro som inte använts och det beloppet återbudgeteras för år 2011.

Förklaring: I enlighet med skuldkonverteringsavtalet från år 2006 kvittar Ryssland Finlands tidigare fordringar på Sovjetunionen genom varu- och serviceleveranser till Finland till ett värde av 30 miljoner US-dollar. Avsikten var att leveransavtalen skulle ingås, bekräftas och genomföras åren 2006—2008. Man har emellertid varit tvungen att förlänga skuldkonverteringsavtalets giltighetstid till den 31 december 2012 för att leveransavtalen ska kunna genomföras såsom planerat.

I enlighet med skuldkonverteringsavtalet mellan Finland och Ryssland från år 2003 överför staten, genom en överföring till statsgarantifonden som motsvarar de sent genomförda varu- och serviceleveransernas värde, ett eurobelopp motsvarande ca 510 000 US-dollar.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2011 III tilläggsb.15 000 000
2009 bokslut25 000 000

88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att det anslag på 15 000 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2010 och det anslag på 5 000 000 euro som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 också får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital.

Förklaring: Genom kompletteringen i motiveringen får det anslag som beviljades i den tredje och fjärde tillläggsbudgeten för 2010 användas för kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något anslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2010 bokslut20 000 000
2009 bokslut150 000 000