Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
            01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
            02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
            03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
            05. Mätteknikcentralens omkostnader
            06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
            07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

20. Innovationspolitik och företagens internationaliseringPDF-versio

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 116 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 405 000 euro på grund av lönejusteringar och 11 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats, och som avdrag 300 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för åtta personer till moment 32.20.03 i samband med att gruvmyndighetsverksamheten koncentrerats till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 juli 2011.


2011 III tilläggsb.116 000
2011 budget41 140 000
2010 bokslut40 597 000
2009 bokslut42 428 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 708 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas

1) till ett belopp av högst 6 500 000 euro för placeringar enligt 7 § i lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT, varav 4 500 000 euro för kapitalisering av VTT Expert Services Oy:s dotterbolag Labtium Oy i bolagets placerade fria egna kapital.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

Ändringen av momentets motivering föranleds av att 4 500 000 euro av anslaget under momentet reserveras för kapitalisering av VTT Expert Services Oy:s dotterbolag Labtium Oy i syfte att täcka utgifterna för saneringen av bolaget och lyfta upp bolagets kapitalstruktur till den nivå som aktiebolagslagen kräver.


2011 III tilläggsb.708 000
2011 budget86 720 000
2010 bokslut85 936 000
2009 bokslut95 369 000

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 757 000 euro.

Förklaring: I enlighet med gruvlagen (621/2011) överförs uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 juli 2011.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds 115 000 euro av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för sex personer från moment 32.01.01 från och med den 1 juli 2011, 300 000 euro av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för åtta personer från moment 32.20.01 från och med den 1 juli 2011, 170 000 euro av en utgift som motsvarar inkomster som antecknats under inkomstmomentet (ändring av budgeteringssättet), 165 000 euro av lönejusteringar och 7 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.757 000
2011 budget16 628 000
2010 bokslut12 085 000
2009 bokslut10 149 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 61 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 6 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.55 000
2011 budget6 507 000
2010 bokslut5 965 000
2009 bokslut6 783 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 281 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 314 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 33 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.281 000
2011 budget47 686 000
2010 bokslut46 466 000
2009 bokslut47 602 000

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 37 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 19 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb.18 000
2011 budget10 289 000
2010 bokslut9 793 000
2009 bokslut14 800 000