Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
            02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
            29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
       60. Energipolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 019 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så, att tjänsten som understatssekreterare med ansvar för strategin vid arbets- och näringsministeriet från och med den 1 de-cember 2011 ändras till en tjänst som avdelningschef såsom överdirektör som placeras vid kunskapsavdelningen, och så att tjänsten som understatssekreterare med ansvar för regionutvecklingen vid arbets- och näringsministeriet från och med den 1 december 2011 ändras till en tjänst som avdelningschef såsom överdirektör som placeras vid regionavdelningen.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 627 000 euro på grund av lönejusteringar och 511 000 euro för kostnader för grundande av en servicecentral, och som avdrag 115 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för sex personer till moment 32.20.03 i samband med att gruvmyndighetsverksamheten koncentreras till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 juli 2011 samt 4 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

Ändringen av tjänstebenämningen för understatssekreterarna föranleds av en organisationsreform inom ministeriet.


2011 III tilläggsb.1 019 000
2011 budget51 182 000
2010 bokslut52 628 000
2009 bokslut53 963 000