Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

20. Bastrafikledshållning(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 379 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas

1) till betalning av skadeersättning för farledshållningen

2) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

3) tillfälligt till materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Dessutom kompletteras momentets motivering så att de skadeersättningsinkomster som trafikledshållningen medför kan nettobudgeteras under momentet.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så, att Trafikverket berättigas att ingå avtal för en femårig avtalsperiod för upphandling av isbrytningstjänster till ett belopp av högst 122 000 000 euro.

Till den del avtal inte ingåtts återkallas dessutom den fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 6,0 miljoner euro vilken beviljats Trafikverket i budgeten för 2010 för planeringen av trafikprojekt för gruvprojekten i norra Finland.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att beloppet av det TEN-stöd från EU som intäktsförts under moment 12.31.10 anvisas för bastrafikledshållningen. Slutbetalningen av TEN-stödet för 2010 som utgörs av ett belopp på 4 650 000 euro för banprojektet Seinäjoki—Uleåborg har intäktsförts under moment 12.31.10 redan i budgeten för 2010. Beloppet på 11 118 000 euro motsvarar det TEN-stöd som EU beviljat och som intäktsförts under moment 12.31.10 i denna tilläggsbudget. I behovet av tilläggsanslag har även beaktats TEN-stödet till ett belopp av 609 000 euro som banprojektet Karleby—Ylivieska erhållit. Motsvarande inkomst har beaktats under moment 12.30.10. Avsikten är att använda tilläggsanslaget till underhåll av banhållningen, till ersättningsinvesteringar och upphandling av isbrytningstjänster.

Kompletteringarna av beslutsdelen under momentet föranleds av behovet att betala skadeersättningar från momentet. Dessutom kompletteras beslutsdelen under momentet genom att det blir möjligt att använda momentet för banhållningens materialanskaffningar i upphandlingsskedet och överföra anskaffningarna på trafikledernas utvecklingsprojekt som budgeterats under momenten för investeringsutgifter. Förfarandet är nödvändigt för att den ändring av förordningen om statsbudgeten som trädde i kraft 2010 innebar att användningen av ett s.k. lagerkonto för bokföring av utgifterna upphörde vid ingången av 2010.

Utifrån den fullmakt som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 har Trafikverket ingått ett femårigt avtal om upphandling av s.k. konventionella isbrytningstjänster. Verket har för avsikt att ingå avtal även om upphandling av andra isbrytningstjänster. Det är meningen att även dessa tjänster ska upphandlas genom femåriga avtal, i vilka det ingår en option på 1 år + 1 år. Avtalsperioden ska inledas den 1 januari 2012. Avsikten är att upphandla tjänster av 3—4 isbrytare. Tjänsterna ska omfatta 4 månaders beredskap från januari till april. Kostnaderna för tjänsteavtalen är för en avtalsperiod på fem år totalt högst 122 miljoner euro. Fullmakten är dimensionerad för upphandling av i snitt 240 aktionsdagar per år. Med beaktande av en tidigare fullmakt för konventionella isbrytare har tjänsteavtalen totalt dimensionerats för upphandling av i snitt 840 aktionsdagar per år. Verket står själv för bränslekostnaderna. Fullmakten att ingå avtal föranleder inte något behov av tilläggsanslag för 2011. De årliga utgifterna varierar beroende på hur kall vintern är. Utifrån det ovannämnda genomsnittliga antalet aktionsdagar skulle årligen medföra utgifter för ca 24 miljoner euro.

I budgeten för 2010 beviljades Trafikverket rätt att ingå avtal till ett belopp av högst 6,0 miljoner euro för planering av trafikprojekt för gruvprojekten i norra Finland. Fullmaktsförfarandet frångås, eftersom planeringen av trafikprojekt är normal projektplanering. Utgifterna kan betalas från momentet utan fullmakt.


2011 III tilläggsb. 16 379 000
2011 budget 907 577 000
2010 bokslut 912 052 000
2009 bokslut 992 652 000