Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Statsbudgeten 2011

10. TrafiknätetPDF-versio

01. Trafikverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 511 000 euro.

Momentets motivering kompletteras så att Trafikverket får bevilja ett belopp av högst 20 000 euro i understöd till RYM Ab.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 689 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 178 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

Genom kompletteringen av momentets motivering görs det möjligt för Trafikverket att vid behov bevilja RYM Ab understöd på grund av aktieägarnas tillskottsplikt.


2011 III tilläggsb. 511 000
2011 budget 83 229 000
2010 bokslut 91 868 000
2009 bokslut 148 435 000

20. Bastrafikledshållning(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 379 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas

1) till betalning av skadeersättning för farledshållningen

2) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal som har beviljats under tidigare år

3) tillfälligt till materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Dessutom kompletteras momentets motivering så att de skadeersättningsinkomster som trafikledshållningen medför kan nettobudgeteras under momentet.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så, att Trafikverket berättigas att ingå avtal för en femårig avtalsperiod för upphandling av isbrytningstjänster till ett belopp av högst 122 000 000 euro.

Till den del avtal inte ingåtts återkallas dessutom den fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 6,0 miljoner euro vilken beviljats Trafikverket i budgeten för 2010 för planeringen av trafikprojekt för gruvprojekten i norra Finland.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att beloppet av det TEN-stöd från EU som intäktsförts under moment 12.31.10 anvisas för bastrafikledshållningen. Slutbetalningen av TEN-stödet för 2010 som utgörs av ett belopp på 4 650 000 euro för banprojektet Seinäjoki—Uleåborg har intäktsförts under moment 12.31.10 redan i budgeten för 2010. Beloppet på 11 118 000 euro motsvarar det TEN-stöd som EU beviljat och som intäktsförts under moment 12.31.10 i denna tilläggsbudget. I behovet av tilläggsanslag har även beaktats TEN-stödet till ett belopp av 609 000 euro som banprojektet Karleby—Ylivieska erhållit. Motsvarande inkomst har beaktats under moment 12.30.10. Avsikten är att använda tilläggsanslaget till underhåll av banhållningen, till ersättningsinvesteringar och upphandling av isbrytningstjänster.

Kompletteringarna av beslutsdelen under momentet föranleds av behovet att betala skadeersättningar från momentet. Dessutom kompletteras beslutsdelen under momentet genom att det blir möjligt att använda momentet för banhållningens materialanskaffningar i upphandlingsskedet och överföra anskaffningarna på trafikledernas utvecklingsprojekt som budgeterats under momenten för investeringsutgifter. Förfarandet är nödvändigt för att den ändring av förordningen om statsbudgeten som trädde i kraft 2010 innebar att användningen av ett s.k. lagerkonto för bokföring av utgifterna upphörde vid ingången av 2010.

Utifrån den fullmakt som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 har Trafikverket ingått ett femårigt avtal om upphandling av s.k. konventionella isbrytningstjänster. Verket har för avsikt att ingå avtal även om upphandling av andra isbrytningstjänster. Det är meningen att även dessa tjänster ska upphandlas genom femåriga avtal, i vilka det ingår en option på 1 år + 1 år. Avtalsperioden ska inledas den 1 januari 2012. Avsikten är att upphandla tjänster av 3—4 isbrytare. Tjänsterna ska omfatta 4 månaders beredskap från januari till april. Kostnaderna för tjänsteavtalen är för en avtalsperiod på fem år totalt högst 122 miljoner euro. Fullmakten är dimensionerad för upphandling av i snitt 240 aktionsdagar per år. Med beaktande av en tidigare fullmakt för konventionella isbrytare har tjänsteavtalen totalt dimensionerats för upphandling av i snitt 840 aktionsdagar per år. Verket står själv för bränslekostnaderna. Fullmakten att ingå avtal föranleder inte något behov av tilläggsanslag för 2011. De årliga utgifterna varierar beroende på hur kall vintern är. Utifrån det ovannämnda genomsnittliga antalet aktionsdagar skulle årligen medföra utgifter för ca 24 miljoner euro.

I budgeten för 2010 beviljades Trafikverket rätt att ingå avtal till ett belopp av högst 6,0 miljoner euro för planering av trafikprojekt för gruvprojekten i norra Finland. Fullmaktsförfarandet frångås, eftersom planeringen av trafikprojekt är normal projektplanering. Utgifterna kan betalas från momentet utan fullmakt.


2011 III tilläggsb. 16 379 000
2011 budget 907 577 000
2010 bokslut 912 052 000
2009 bokslut 992 652 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av inlösen och ersättning av trafikprojekt.


2011 III tilläggsb. 12 200 000
2011 budget 28 350 000
2010 bokslut 38 283 875
2009 bokslut 34 395 522

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får ingå avtal

1) till ett belopp av högst 310 miljoner euro för att genomföra det andra spåret för avsnittet Karleby—Ylivieska

2) till ett belopp av högst 10 miljoner euro i stället för högst 3,0 miljoner euro för att genomföra projektet rv Högfors—Humppila.

Förklaring:För projektet med det andra spåret för avsnittet Karleby—Ylivieska har under moment 31.10.79 i budgeten för 2010 beviljats en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 660 miljoner euro. Projektet var avsett att genomföras som ett livscykelfinansieringsprojekt. Planen på att genomföra projektet som ett livscykelfinansieringsprojekt har frångåtts med hänvisning till att tjänsteleverantören föranleds en avsevärd risk, vilket hade inneburit ett påtagligt behov att justera fullmakten. Investeringskostnaden för projektet hade i budgeten för 2010 beräknats vara 250 miljoner euro. Kostnadskalkylen har gått upp till 310 miljoner euro.

Upphandling av preliminära byggnadsplaner som direktupphandling föranleder ett behov av ett tilläggsanslag till ett belopp av 5 miljoner euro. Köpet av planerna gör att projektet kan avancera effektivt och att alla aktörer har samma utgångsläge när planerings- och byggentreprenaderna konkurrensutsätts.

Trafikverket beviljades rätt att i budgeten för innevarande år ingå avtal till ett belopp av högst 3 miljoner euro för projektet rv 2 Högfors—Humppila. Enligt förslaget ska fullmakten justeras från 3 miljoner euro till 10 miljoner euro, vilket föranleder ett behov av ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro. Avsikten är att genomföra breddning av vägen på avsnittet Högfors—Loukku från 8 meter till 10 meter, grundvattenskydd, utformning av en mjukare vägmiljö och uppförande av viltstängsel.


2011 III tilläggsb. 12 000 000
2011 budget 54 700 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket beviljas rätt att ingå avtal för projektet Mellersta Böle till ett belopp av högst 50 miljoner euro i stället för ett belopp på högst 39,2 miljoner euro. Dessutom ska Trafikverket ges rätt att förnya de fullmakter som beviljats under tidigare år för genomförande av projektet för förbättring av servicenivån på avsnittet Lahtis—Luumäki till ett belopp av högst 3,0 miljoner euro och för genomförande av projektet för bangården i Ilmala till ett belopp av högst 5,1 miljoner euro och för vilka fullmakter det inte har föranletts motsvarande utgifter.

Förklaring: Fullmakten att ingå avtal för projektet Mellersta Böle som har beviljats under moment 31.40.78 i budgeten för 2007 justeras. Justeringen av fullmakten föranleds av att byggnadsobjektets placering har ändrats och att detta medför ändringsarbeten på spåranläggningen och plattformerna. Vid ändringen av byggnadsobjektets placering frigörs ett som järnvägsområde planerat område på ca 20 000 m2 till nybyggnadsområde, som överlåts till Senatfastigheter för fastighetsutveckling. En höjning av fullmakten medför inte behov av tilläggsanslag för 2011.

De utgifter som föranletts av fullmakterna för projektet för banavsnittet Lahtis—Luumäki och för bangården i Ilmala har varit lägre än beräknat på grund av ändringar i planeringslösningarna, avbrott i entreprenaderna och entreprenadavtal om löpande räkning med kostnadstak och har blivit mindre än de avtalspris som antecknats i bokföringen av fullmakter. Fullmakterna att ingå avtal om projekten ändras inte. För projektet för banavsnittet Lahtis—Luumäki har beviljats en fullmakt på 210 miljoner euro i budgeten för 2010 och för projektet som gäller bangården i Ilmala har beviljats en fullmakt på 100 miljoner euro i budgeten för 2006 under moment 31.40.78. I den andra tilläggsbudgeten för 2009 ändrades den senare fullmakten till en fullmakt på 115 miljoner euro.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 249 600 000
2010 bokslut 443 898 220
2009 bokslut 365 333 088

79. Livscykelfinansieringsprojekt(reservationsanslag 3 år)

Fullmakt

Med hänvisning till motiveringen till moment 31.10.77 återkallades den rätt Trafikverket beviljats i budgeten för 2010 att ingå avtal till ett belopp av högst 660 miljoner euro för projektet för genomförande av det andra spåret för banavsnittet Karleby—Ylivieska till den del avtal inte ingåtts.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 60 350 000
2010 bokslut 69 200 000
2009 bokslut 57 500 000