Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            43. Vissa ersättningar
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

60. SkogsbrukPDF-versio

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 606 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 606 000
2011 budget 42 426 000
2010 bokslut 43 455 000
2009 bokslut 42 600 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 514 000 euro.

Tilläggsanslaget fördelas i förhållande till personalkostnaderna för statsbidragsverksamheten.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av löneuppgörelsen enligt det kollektivavtal, undertecknat den 1 mars 2011, som gäller skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.


2011 III tilläggsb. 514 000
2011 budget 48 805 000
2010 bokslut 49 239 000
2009 bokslut 47 668 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 euro.

Förklaring:Kostnaderna för bekämpningen av den exceptionellt omfattande skogsförödelsen på Sydvästra Finlands skogscentrals område, orsakad av vanlig tallspinnarstekel, uppgår till sammanlagt 75 000 euro, och behovet av tilläggsfinansiering är 55 000 euro.


2011 III tilläggsb. 55 000
2011 budget 50 000
2010 bokslut 16 557
2009 bokslut 2 571

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2011 får fattas beslut om stöd enligt ovannämnda lag för högst 85 160 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är en överföring från moment 30.60.47.

Under moment 30.60.47 i den ordinarie budgeten för innevarande år har det budgeterats ett anslag på 13 500 000 euro för betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd (101/2011) för energived som tas ut i samband med vård av ungskog och förstagallring och som överlåts för energiutvinning. Tills lagen träder i kraft främjas uttag och flisning av energived med de stöd för vård av ung skog, för tillvaratagande av energivirke och för flisning av energived som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) av anslaget under moment 30.60.44. Dimensioneringen av anslaget under moment 30.60.47 grundade sig på antagandet att lagen om energistöd för klenträd skulle träda i kraft den 1 april 2011.

Ikraftträdandet av lagen om energistöd för klenträd fördröjs på grund av behandlingen i Europeiska kommissionen. För närvarande vet man att lagen inte kommer att träda i kraft under 2011. På grund av att lagens ikraftträdande fördröjs är behovet av anslag under moment 30.60.44 för främjande av användningen av energived större än beräknat, och därför överförs 3,75 miljoner euro från moment 30.60.47 till detta moment.


2011 III tilläggsb. 3 750 000
2011 budget 76 030 000
2010 bokslut 80 251 342
2009 bokslut 79 470 229

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 3 750 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 30.60.44.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd. Med hänvisning till motiveringen till moment 30.60.44 uppskjuts ikraftträdandet av lagen om energistöd för klenträd (101/2011) så att lagen inte träder i kraft under 2011. Anslaget under moment 30.60.47 kan således inte användas för främjande av användningen av energived under 2011, och därför överförs 3,75 miljoner euro till moment 30.60.44.


2011 III tilläggsb. -3 750 000
2011 budget 13 500 000