Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

44. Kompensationsbidrag(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att de förbindelser som ingås år 2011 i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 får föranleda utgifter på sammanlagt högst 200 000 000 euro under åren 2012—2015.

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen berättigas att anslaget används till betalningar som föranleds av åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen.

I budgeten för innevarande år har beviljats fullmakt att ingå förbindelser i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 så att de utgifter som de föranleder uppgår till sammanlagt högst 116 000 000 euro under åren 2012—2015. Tillägget på 84 000 000 euro till bevillningsfullmakten föranleds av att den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd år 2011 ökades med ca 18 300 hektar. Antalet nya förbindelser som ingicks var större än beräknat och arealen för de gårdar som ingick en ny förbindelse var avsevärt större än för gårdarna i genomsnitt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 422 673 000
2010 bokslut 422 673 000
2009 bokslut 422 673 000