Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
            44. Kompensationsbidrag
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år 2011 får förbindelser och avtal ingås i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket och stöden för främjande av djurens välbefinnande som EU-kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljande av stöd inom systemet med stöd för icke-produktiva investeringar så att de åren 2012—2020 orsakar utgifter om sammanlagt högst 200 000 000 euro.

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen berättigas att anslaget används till betalningar som föranleds av åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen.

I statsbudgeten för innevarande år har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de föranleder utgifter på sammanlagt högst 139 000 000 euro under åren 2012—2020. På basis av det uppskattade antalet ansökningar om stöd våren 2011 som hänför sig till de nya förbindelserna om miljöstöd och avtal om miljöspecialstöd samt stöd för främjande av djurens välbefinnande bör bevillningsfullmakten höjas med 61 000 000 euro till 200 000 000 euro, eftersom den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd ökades år 2011 med 18 300 hektar och har medfört fler nya förbindelser än beräknat och arealerna för de gårdar som ingått en ny förbindelse är avsevärt större än för gårdarna i genomsnitt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 372 210 000
2010 bokslut 362 238 000
2009 bokslut 348 915 000