Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
            44. Kompensationsbidrag
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

20. JordbrukPDF-versio

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 381 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har inlett genomförandet av projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). För de utgifter som projekten medför för utvecklingssamarbetsländerna och MTT debiterar MTT utrikesministeriet, som betalar dem av anslaget under moment 24.30.66. Eftersom utvecklingsländerna inte har egna medel ens för en kortvarig investering i projekt, är det nödvändigt att ge förskottsfinansiering till de länder där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds och framskrider. Att ta in ett högsta belopp för förskotten i beslutsdelen förutsätter att det långt före budgetåret inleds finns detaljerad information tillgänglig om hur budgetårets utvecklingssamarbetsprojekt framskrider och finansieras samt vilket behovet av förskott för dem är. Eftersom denna information inte finns och förskotten inte får belasta anslaget, slopas det högsta beloppet för förskott i beslutsdelen.


2011 III tilläggsb. 381 000
2011 budget 32 907 000
2010 bokslut 35 402 428
2009 bokslut 32 733 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 4 500 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att de nya förbindelser som år 2011 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på högst 88 000 000 euro åren 2012—2015.

Förklaring:Avdraget av anslaget är en överföring till moment 30.20.61 (Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond). Avsikten är att av fondens medel använda 4 500 000 euro till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom svin- och fjäderfähushållningen, utsädessektorn och potatisproduktionen.

I statsbudgeten för innevarande år har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de föranleder utgifter på sammanlagt högst 31 000 000 euro under åren 2012—2015. Den totala åkerarealen för de gårdar som ingått en ny förbindelse beträffande den den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget i samband med ansökan om stöd våren 2011 är större än beräknat, och därför höjs fullmakten med 57 000 000 euro till 88 000 000 euro. Det ökade behovet föranleds av att den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd ökas (år 2011 högst 18 300 ha), varvid gårdarna i vissa fall är tvungna att ingå en ny förbindelse. Antalet ansökningar om nya förbindelser har varit lite större än beräknat. Av de nya förbindelserna har dessutom andelen husdjurslägenheter, vilkas stöd per hektar är större än det är för växtodlingslägenheter, varit större än beräknat.


2011 III tilläggsb. -4 500 000
2011 budget 559 165 000
2010 bokslut 558 265 000
2009 bokslut 560 365 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år 2011 får förbindelser och avtal ingås i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket och stöden för främjande av djurens välbefinnande som EU-kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljande av stöd inom systemet med stöd för icke-produktiva investeringar så att de åren 2012—2020 orsakar utgifter om sammanlagt högst 200 000 000 euro.

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen berättigas att anslaget används till betalningar som föranleds av åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen.

I statsbudgeten för innevarande år har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de föranleder utgifter på sammanlagt högst 139 000 000 euro under åren 2012—2020. På basis av det uppskattade antalet ansökningar om stöd våren 2011 som hänför sig till de nya förbindelserna om miljöstöd och avtal om miljöspecialstöd samt stöd för främjande av djurens välbefinnande bör bevillningsfullmakten höjas med 61 000 000 euro till 200 000 000 euro, eftersom den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd ökades år 2011 med 18 300 hektar och har medfört fler nya förbindelser än beräknat och arealerna för de gårdar som ingått en ny förbindelse är avsevärt större än för gårdarna i genomsnitt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 372 210 000
2010 bokslut 362 238 000
2009 bokslut 348 915 000

44. Kompensationsbidrag(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att de förbindelser som ingås år 2011 i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 får föranleda utgifter på sammanlagt högst 200 000 000 euro under åren 2012—2015.

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen berättigas att anslaget används till betalningar som föranleds av åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen.

I budgeten för innevarande år har beviljats fullmakt att ingå förbindelser i enlighet med det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2007—2013 så att de utgifter som de föranleder uppgår till sammanlagt högst 116 000 000 euro under åren 2012—2015. Tillägget på 84 000 000 euro till bevillningsfullmakten föranleds av att den åkerareal som omfattas av LFA- och miljöstöd år 2011 ökades med ca 18 300 hektar. Antalet nya förbindelser som ingicks var större än beräknat och arealen för de gårdar som ingick en ny förbindelse var avsevärt större än för gårdarna i genomsnitt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 422 673 000
2010 bokslut 422 673 000
2009 bokslut 422 673 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 15 000 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Fram till augusti 2011 har det betalats räntestöd till ett belopp av ca 7 625 000 euro. År 2011 behövs det uppskattningsvis ett anslag på 26 100 000 euro, och därför minskas anslaget under momentet med 15 000 000 euro. Av avdraget föranleds 7 500 000 euro av den låga räntenivån och av att antalet investeringar varit mindre än väntat. Dessutom slopar man införandet av möjligheten att ändra ränteområdet för räntestödslån (den ränteandel som jordbrukaren minst skulle betala skulle ha sänkts med en procentenhet i vissa räntestödslån från 2000—2007 under åren 2011 och 2012). Med anledning av detta minskas anslaget med 7 500 000 euro.


2011 III tilläggsb. -15 000 000
2011 budget 41 100 000
2010 bokslut 13 934 705
2009 bokslut 31 875 353

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är en överföring från moment 30.20.40. Avsikten är att av fondens medel använda 4 500 000 euro till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom svin- och fjäderfähushållningen, utsädessektorn och potatisproduktionen.


2011 III tilläggsb. 4 500 000
2011 budget 29 840 000
2010 bokslut 30 940 000
2009 bokslut 38 040 000