Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande av personal motsvarande högst 195 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 101 årsverken.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 1 699 000 euro av momentets bevillningsfullmakt och 1 790 000 euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2011 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 för 77 402 000 euro.

Förklaring:Det totala antalet årsverken under momentet ökar med 25 årsverken, vilka är avsedda att användas till projekt som statens ämbetsverk eller inrättningar genomför inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

I budgeten för innevarande år har fullmakten dimensionerats till 73 400 000 euro, varav 1 580 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. I fråga om de projekt inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som avslutats, avbrutits eller inte har genomförts har en fullmakt på 4 002 000 euro dragits in, varav 119 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegriper inte bredbandsprojekt och inte tekniskt bistånd. Den indragna fullmakten återbudgeteras i syfte att främja att programmet genomförs i sin helhet.

Ökning av fullmakt (mn euro)
  Budgeten III tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1) 73,400 4,002 77,402
— varav bredbandsprojekt 7,000 - 7,000
— varav Kajanaland 1,580 0,119 1,699
— varav tekniskt bistånd 2,427 - 2,427
Alla sammanlagt 73,400 4,002 77,402

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 71 700 000
2010 bokslut 38 443 959
2009 bokslut 28 614 449

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 1 960 000 euro av momentets bevillningsfullmakt och 2 070 000 euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2011 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2007—2013 för 72 198 000 euro.

Förklaring:I budgeten för 2011 har fullmakten dimensionerats till 68 300 000 euro, varav 1 822 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. I fråga om de projekt inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som avslutats, avbrutits eller inte har genomförts har en fullmakt på 3 898 000 euro dragits in, varav 138 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegriper inte tekniskt bistånd. Den indragna fullmakten återbudgeteras i syfte att främja att programmet genomförs i sin helhet.

Ökning av fullmakt (mn euro)
  Budgeten III tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1) 68,300 3,898 72,198
— varav Kajanaland 1,822 0,138 1,960
— varav tekniskt bistånd 2,967 - 2,967
Alla sammanlagt 68,300 3,898 72,198

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 68 600 000
2010 bokslut 38 982 798
2009 bokslut 29 946 197

63. Utvecklande av landsbygden(reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av den personal, motsvarande högst 20 årsverken, som behövs för genomförande av projekten.

Förklaring:Antalet årsverken under momentet minskas med 25 årsverken. Under de senaste åren har antalet anställda som avlönats med anslag under momentet förblivit klart mindre än det som beviljats under momentet i budgeten för innevarande år.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget 3 273 000
2010 bokslut 3 183 798
2009 bokslut 2 693 197