Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

40. Understöd för bioenergiproduktion(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 855 000 euro.

Det treåriga reservationsanslag på 5 000 000 euro som budgeterades i budgeten för 2009 återtas och återbudgeteras för 2011.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utbetalningar till projekt som fått beslut om beviljat understöd. Av tilläggsanslaget utgör 5 000 000 euro anslag som återtas och återbudgeteras. Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Av anslaget på sammanlagt 10 miljoner euro 2008 och 2009 beviljades drygt 8 miljoner euro i början av 2009 i investeringsunderstöd för byggande av 16 biogasanläggningar, större än kategorin gårdsbruksenheter. Understöd betalas enligt hur projekten framskrider. Den oklara situationen vad gäller beredningen av systemet med produktionsstöd (inmatningspris) för elektricitet från förnybara energikällor och det skärpta allmänna ekonomiska läget har gjort att investeringarna kommit igång långsammare och endast några projekt har framskridit så långt som till betalning. När det gäller biogasanläggningsprojekten ska ansökan om utbetalning av den första understödsposten för projekt som inte kommit igång göras före utgången av 2011. Betalningarna görs i början av 2012, och därför kan anslaget i budgeten för 2009 inte användas till betalningarna.

Av anslaget i budgetarna för 2008 och 2009 har ca 2 miljoner euro anvisats för energiprogrammet för gårdsbruksenheter, som inleddes först i slutet av 2009. Utbetalningen av understöden sker av anslagen för 2010 och 2011.


2011 III tilläggsb. 5 855 000
2011 budget 5 000 000
2010 bokslut 8 069 000
2009 bokslut 5 000 000