Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

01. FörvaltningPDF-versio

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 290 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 290 000
2011 budget 25 716 000
2010 bokslut 26 913 000
2009 bokslut 27 011 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 122 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 122 000
2011 budget 5 848 000
2010 bokslut 15 907 000
2009 bokslut 13 727 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 146 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget får till landskapet Åland betalas ersättningar enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.

Till kommunerna i landskapet Åland betalas ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i anknytning till bidrag, ersättningar, premier och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och Europeiska unionens medel. År 2007 betalades ersättningarna av anslaget under jord- och skogsbruksministeriets omkostnadsmoment 30.01.01. Ersättningar betalades då till ett belopp av sammanlagt 50 000 euro. Ansvaret för utbetalningen av ersättningar och de anslag som behövs för detta har överförts till Landsbygdsverket. Med anledning av detta kompletterades motiveringen till momentet redan i den tredje tilläggsbudgeten för 2010 och motsvarande komplettering görs nu också i budgeten för 2011.

År 2011 beräknas det att ersättningar betalas till ett belopp av 50 000 euro. Ersättningarna betalas i enlighet med statsrådets förordning.


2011 III tilläggsb. 146 000
2011 budget 24 315 000
2010 bokslut 21 375 000
2009 bokslut 25 547 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 9 000
2011 budget 862 000
2010 bokslut 857 000
2009 bokslut 846 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 780 000 euro.

Förklaring:Anslagsökningen baserar sig på den faktiska utgiftsnivån.


2011 III tilläggsb. 3 780 000
2011 budget 24 220 000
2010 bokslut 26 495 899
2009 bokslut 25 554 148

40. Understöd för bioenergiproduktion(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 855 000 euro.

Det treåriga reservationsanslag på 5 000 000 euro som budgeterades i budgeten för 2009 återtas och återbudgeteras för 2011.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utbetalningar till projekt som fått beslut om beviljat understöd. Av tilläggsanslaget utgör 5 000 000 euro anslag som återtas och återbudgeteras. Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Av anslaget på sammanlagt 10 miljoner euro 2008 och 2009 beviljades drygt 8 miljoner euro i början av 2009 i investeringsunderstöd för byggande av 16 biogasanläggningar, större än kategorin gårdsbruksenheter. Understöd betalas enligt hur projekten framskrider. Den oklara situationen vad gäller beredningen av systemet med produktionsstöd (inmatningspris) för elektricitet från förnybara energikällor och det skärpta allmänna ekonomiska läget har gjort att investeringarna kommit igång långsammare och endast några projekt har framskridit så långt som till betalning. När det gäller biogasanläggningsprojekten ska ansökan om utbetalning av den första understödsposten för projekt som inte kommit igång göras före utgången av 2011. Betalningarna görs i början av 2012, och därför kan anslaget i budgeten för 2009 inte användas till betalningarna.

Av anslaget i budgetarna för 2008 och 2009 har ca 2 miljoner euro anvisats för energiprogrammet för gårdsbruksenheter, som inleddes först i slutet av 2009. Utbetalningen av understöden sker av anslagen för 2010 och 2011.


2011 III tilläggsb. 5 855 000
2011 budget 5 000 000
2010 bokslut 8 069 000
2009 bokslut 5 000 000