Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       20. Yrkesutbildning
       70. Studiestöd
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2011

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till kapitlet ändras så att bevillningsfullmakten för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från 314 583 000 euro till 316 083 000 euro.

Förklaring:Ökningen av bevillningsfullmakten med 1 500 000 euro motsvarar anslagsökningen för Finlands Akademi under moment 29.40.51.

01. Finlands Akademis omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 69 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 161 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 92 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 69 000
2011 budget 12 969 000
2010 bokslut 9 420 000
2009 bokslut 36 171 000

02. Arkivverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 131 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 166 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 35 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 131 000
2011 budget 19 309 000
2010 bokslut 20 541 000
2009 bokslut 21 315 000

03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 62 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 67 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 62 000
2011 budget 2 443 000
2010 bokslut 2 557 000
2009 bokslut 2 645 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 11 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 1 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 10 000
2011 budget 1 599 000
2010 bokslut 1 621 000
2009 bokslut 1 587 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är en överföring från moment 32.01.29.


2011 III tilläggsb. 800 000
2011 budget 1 838 293 000
2010 bokslut 1 703 152 000
2009 bokslut 1 620 427 999

51. Finlands Akademis forskningsanslag(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 134 000 euro av lönejusteringar avsett för statsförvaltningens personal och 1 366 000 euro av en nivåförändring.


2011 III tilläggsb. 1 500 000
2011 budget 234 711 000
2010 bokslut 209 350 000
2009 bokslut 169 941 000

88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 37 748 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras som följer:

En förutsättning för användningen av anslaget är att privata finansiärer samtidigt bidrar med minst 25 099 000 euro till stiftelsens kapital.

Dessutom ombildas anslaget under momentet till ett tvåårigt reservationsanslag.

Förklaring:Anslaget är statens andel år 2011 av finansieringen av grundandet av stiftelsen. Även andra finansiärer deltar i kapitaliseringen av stiftelsen. Avsikten är att genomföra kapitaliseringen av stiftelsen åren 2009—2011 så att statens andel är sammanlagt 125 miljoner euro, under förutsättning att de privata finansiärernas andel är sammanlagt minst 50 miljoner euro. Tilläggsanslaget motsvarar den oanvända andel av de 50 miljoner euro som 2010 budgeterades för den statliga finansieringen av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital.

Tidsfristen för övriga finansiärers investeringar, som berättigar till statlig medfinansiering, är fortfarande den 31 december 2011. Den statliga finansiering som motsvarar de övriga finansiärernas andel som inbetalats på konto 2011 kan dock betalas när tidsfristen har löpt ut vid ingången av 2012.


2011 III tilläggsb. 37 748 000
2011 budget 25 000 000
2010 bokslut 12 251 590
2009 bokslut 50 000 000

89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet(fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 33 750 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet när det gäller förutsättningarna för användningen av anslaget så att det totala beloppet av privata finansiärers kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet är minst 98 000 000 euro.

Förklaring:Det anslag på 211 250 000 euro som anges i budgeten grundade sig på de mål för medelsanskaffningen som universiteten själva hade ställt upp som beloppet av privata kapitalplaceringar, 84 500 000 euro. Beloppet av de privata kapitalplaceringarna i de offentligrättsliga universiteten var 98 000 000 euro den 30 juni 2011. Om alla donationer visar sig berättiga till statlig medfinansiering, kräver det enligt de tidigare riktlinjerna om ett 5:2-förhållande vid fördelningen av medel en statlig medfinansiering på 245 000 000 euro.


2011 III tilläggsb. 33 750 000
2011 budget 211 250 000