Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
       10. Krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
            66. Egentligt utvecklingssamarbete
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

30. Internationellt utvecklingssamarbetePDF-versio

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 675 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för den fond (Fondo FED) för frivilligorganisationer som upprättats i Nicaragua som ett gemensamt projekt mellan ministeriet, Norges, Nederländernas och Luxemburgs utrikesministerier, det österrikiska utvecklingssamarbetsverket ADA och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen GIZ.

Motiveringen till momentet kompletteras även så att anslaget under punkt 9 i dispositionsplanen också får användas till betalning av gåvo- och garantiavgiftsandelar enligt modellen för finansiering med blandkredit.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
 Ursprunglig dispositionsplanIII tilläggsb., tilläggÄndrad dispositionsplan
     
1.Multilateralt utvecklingssamarbete236 224 000-236 224 000
2.Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner306 980 0001)+1 675 000308 655 000
3.Europeiska utvecklingsfonden53 720 000-53 720 000
4.Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land54 378 000-54 378 000
5.Humanitärt bistånd78 000 000-78 000 000
6.Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information9 546 000-9 546 000
7.Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision2 500 000-2 500 000
8.Understöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet88 000 000-88 000 000
9.Räntestödsinstrumentet14 900 000-14 900 000
Sammanlagt844 248 000+1 675 000845 923 000

1) I anslaget ingår 400 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket ADA, 8 065 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Danmarks ambassad i Maputo, 15 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Kanadas ambassad i Maputo samt 1 250 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av betalningen av utgifter för den fond (Fondo FED) för frivilligorganisationer som upprättats i Nicaragua som ett gemensamt projekt mellan ministeriet, Norges, Nederländernas och Luxemburgs utrikesministerier, det österrikiska utvecklingssamarbetsverket ADA och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen GIZ, och anslaget anvisas under punkt 2 (Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner) i dispositionsplanen. Motsvarande inkomster från samarbetsparterna har antecknats under moment 12.24.99. Tilläggsanslaget ökar inte Finlands medfinansiering för programmet och påverkar inte heller beloppet på Finlands offentliga bistånd.

Utrikesministeriet har beslutat att införa en modell med blandkredit vid uträkningen av gåvograden för räntestödskrediter, där den gåvograd på 35 % som krävs enligt principerna i OECD:s exportkreditkonsensus uppnås genom en kombination av gåvobistånd och räntestöd. Modellen genomförs genom en teknisk ändring i uträkningen av gåvograden och räntestödsinstrumentet ändras eller utvidgas inte till några andra delar i detta sammanhang. Rubriken för punkt 9 (Räntestöd) i dispositionsplanen ändras till Räntestödsinstrumentet, och från medlen under punkten betalas även gåvoandelar enligt blandkreditmodellen. Ändringen kräver inga tilläggsanslag.


2011 III tilläggsb.1 675 000
2011 budget844 248 000
2010 bokslut743 596 000
2009 bokslut732 909 000