Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
       10. Krishantering
            20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
            21. Civilpersonalens deltagande i krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2011

10. KrishanteringPDF-versio

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
  Ursprunglig dispositionsplanIII tilläggsb., förändring +/-Ändrad dispositionsplan
     
01.Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper7 430 000-7 430 000
03.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)260 000-260 000
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)5 275 000-5 275 000
05.Gemensamma utgifter4 290 000+500 0004 790 000
06.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina790 000-790 000
07.Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-insatsen)260 000-260 000
08.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)22 121 000-22 121 000
09.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering10 898 000-745 00010 153 000
10.Utgifter för Atalanta-insatsen6 758 000-6 758 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia250 000-250 000
15.Utgifter för EU:s insats i Libyen-+245 000245 000
Sammanlagt58 332 000-58 332 000

Förklaring: Med anledning av förberedelserna inför NRF-verksamheten (Nato Response Forces Pool) anvisas år 2011 en post av engångsnatur på 500 000 euro under punkt 05 i dispositionsplanen under momentet. Anslaget ska användas till utbildning i krishantering för de styrkor som finns i registret över Finlands krishanteringsstyrkor, till evaluering samt till övningar i anslutning till detta, inbegripet kostnaderna för deltagande i övningar. Finland deltar dessutom med fyra stabsofficerare i EU:s insats i Libyen. Av denna anledning fogas det en ny punkt till dispositionsplanen under momentet: 15. Utgifter för EU:s insats i Libyen. Till punkten riktas 245 000 euro. De ovan nämnda anslagsbehoven täcks med medel under punkt 09 i dispositionsplanen, från vilken det dras av 745 000 euro.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 III tilläggsb.
2011 budget58 332 000
2010 bokslut47 921 060
2009 bokslut52 412 051

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
  Ursprunglig dispositionsplanIII tilläggsb., tilläggÄndrad dispositionsplan
     
01.Civil krishantering17 548 000+3 00017 551 000
02.Valobservatörer400 000-400 000
03.Fredsförmedling400 000-400 000
Sammanlagt18 348 000+3 00018 351 000

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb.3 000
2011 budget18 348 000
2010 bokslut17 499 001
2009 bokslut15 290 861