Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2011.

Ekonomiska utsikter

Det snabbaste tillväxtskedet inom världshandeln har passerat och i synnerhet i de utvecklade industriländerna har förväntningarna på den kommande ekonomiska aktiviteten skruvats ned. Detta beror delvis på det dubbla underskottet i många länder. En sänkning av de offentliga och privata skulderna kräver betydande anpassningsåtgärder de närmaste åren. I många länder i Asien och i Sydamerika är tillväxten alltjämt relativt stark. Världsekonomin väntas växa med 4 % i år. Om osäkerheten på finansmarknaden fortsätter länge, torde tillväxten bli lägre än väntat.

Också i den finska ekonomin har det snabbaste tillväxtskedet passerats för denna gång. En allt större del av tillväxten i Finland kommer från den inhemska efterfrågan. Den långvariga försämringen av bytesförhållandet märks i form av en sänkning av nettoexportens andel av BNP. Den privata efterfrågan har varit stark under början av året. Den ökade osäkerheten kommer dock att märkas i form av minskad konsumtion i slutet av året och i synnerhet 2012. Arbetslöshetsgraden sjunker långsamt. Totalproduktionen beräknas öka med 3,5 % i år.

Den ekonomiska tillväxten, åtstramningen av den indirekta beskattningen och nedtrappningen av stimulansåtgärderna förbättrar det finansiella läget inom den offentliga ekonomin i år. Statsfinanserna uppvisar dock alltjämt ett stort underskott och även inom den kommunala ekonomin finns det ett litet underskott. Socialskyddsfondernas överskott är 3 % i förhållande till totalproduktionen. Enbart den förväntade tillväxten räcker inte till för att i tillräcklig mån förbättra läget inom den offentliga ekonomin.

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen höjs med ett nettobelopp på 18,5 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkomsterna föreslås bli sänkt med ett nettobelopp på 23 miljoner euro. På grund av de försämrade resultatutsikterna för företagen och uppgifterna om de belopp som influtit föreslås det att prognosen för samfundsskatten sänks med 61 miljoner euro. I källskatt på ränteinkomster beräknas det inflyta 40 miljoner euro mindre än vad prognoserna visade hösten 2010. Ändringen förklaras av att räntenivån stigit långsammare än beräknat. Prognosen för intäkterna av bilskatten föreslås bli sänkt med 38 miljoner euro på grund av de försämrade ekonomiska utsikterna och uppgifterna om de influtna beloppen. Det föreslås att intäktskalkylen för avfallsskatten sänks med 20 miljoner euro. Sänkningen beror på att det influtna beloppet varit lägre än beräknat. Det föreslås att inkomstposten för mervärdesskatterna höjs med 48 miljoner euro och att inkomstposten för energiskatterna höjs med 88 miljoner euro. Höjningen beror på att det influtna beloppet varit högre än beräknat. Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli höjd med ett nettobelopp på 42 miljoner euro. Av ökningen har 25 miljoner euro sin förklaring i återtagande av överförda anslag och 12 miljoner euro i intäktsföring av EU:s direkta byggstöd.

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 1 797 miljoner euro av det av statsbokslutet för 2010 visade kumulativa överskottet under finansåret 2010 intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av användningen av det kumulativa överskottet, ökningen med 18,5 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och tilläggsanslagen på 51,6 miljoner euro minskar den tredje tilläggsbudgetpropositionen behovet av nettoupplåning med 1,8 miljarder euro 2011. Statens nettoupplåning 2011 föreslås uppgå till 6,4 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2011 uppgå till ca 82 miljarder euro, vilket är 43 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2010
Bokslut
2011
Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
2011
Regeringens
proposition
2011
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
49 880 51 273 52 51 325
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 890 1 933 43 1 976
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
- - -  
— Nettoamorteringar - - -  
— Skuldhantering -   -  
    -    
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
39 051 43 076 1 816 44 892
— Skatteinkomster 32 207 36 159 -23 36 136
— Övriga inkomster 6 844 6 917 42 6 958
— Användningen av det kumulativa överskottet - - 1 797 1 797
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
11 272 8 197 -1 764 6 433
— Nettoupplåning 11 038 8 247 -1 714 6 533
— Skuldhantering 234 -50 -50 -100

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2011 justeras med 13 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara ramens prisändringar och strukturella ändringar. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2011 till 38 080 miljoner euro.

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen sänks med ca 55 miljoner euro i tillläggsbudgeten, varvid nivån för ramutgifterna för 2011 blir 37 769 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2011 uppgår således till 311 miljoner euro. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestämmelsen för 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för utgifter av engångsnatur 2011.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro.
Moment Vad ändringen gäller 2011
     
  Justering av engångsnatur av prisnivån för försvarsutgifter i enlighet med prisutvecklingen 2010 -9,5
  Justeringar av tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 28 februari 2011 60,8
24.30.66 Utgift för ett samarbetsprojekt i Nicaragua. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 (genomgångspost). 1,7
26.01.22 Återtagande och ombudgetering av den betalningsandel för Europeiska flyktingfonden som budgeterades för 2009, men som förblivit oanvänd 0,8
27.10.18 Senareläggning av utbetalningen av beställningsfullmakter för försvarsmakten närmast på grund av fördröjda leveranstider, -114,41 miljoner euro från 2011 till 2012—2015 -114,4
28.90.20 Återtagande och ombudgetering av de utgifter för KommunIT som beviljats under moment 28.90.03 i budgeten för 2009, 3,56 miljoner euro 3,6
30.01.40 Ombudgetering av det understöd för bioenergiproduktion för 2008 som förblivit oanvänt (0,855 miljoner euro) samt återtagande och ombudgetering av anslaget för 2009 (5 miljoner euro). 5,9
31.10.20 Anvisande av det TEN-stöd som beviljats av EU för bastrafikledshållningen (motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.31.10) 11,7
32.20.03 Övergång till bruttobudgetering i fråga om vissa inkomster i och med den nya gruvlagen. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.32.20 0,2
32.30.63 Återtagande och ombudgetering av det anslag som ombudgeterats 2009 i anslutning till skuldkonverteringsavtalet och som delvis alltjämt är oanvänt 15,0
33.60.31 Delvis ombudgetering av den statsandel för projekt inom social- och hälsovården som förblivit oanvänd till följd av långsam projektinledning och utbetalning till projekten. 2,7
35.20.56 Senareläggning av utbetalningen av konjunkturrelaterade reparationsunderstöd. Av det oanvända anslaget på 19 miljoner euro för 2010 ombudgeteras 8,6 miljoner euro för 2011 och 4 miljoner euro för 2012. 8,6
Sammanlagt   -13,0

Anslag

Finland deltar med fyra stabsofficerare i EU:s insats i Libyen. Kostnaderna för deltagandet uppgår till 0,53 miljoner euro. Beslutet att delta kräver inte någon anslagsökning.

I anslaget för statsandelen för kommunal basservice föreslås ett tillägg på 44,8 miljoner euro av engångsnatur. Tillägget hänför sig till det medlingsresultat som nåddes i samband med Tehys hot om arbetskonflikt hösten 2007 och de statliga åtgärder som ingick i det.

Det föreslås att skatteförvaltningen får fullmakt att ingå hyresavtal om en lokal på högst 10 500 kvadratmeter i de renoverade lokalerna i det forna fängelset i Kakola i Åbo, vilket beräknas föranleda en ökning av hyresutgifterna med högst 0,8 miljoner euro fr.o.m. 2014. Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för skatteförvaltningen inom Åboregionen och dess användning av lokaler.

Det föreslås att Senatfastigheter Ab får fullmakt att till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera överlåta sammanlagt 5 tomter på Helsingfors stads område Tölöviken mot en köpesumma på 59,75 miljoner euro.

Avsikten är att överföra Nationalmuseets fastighet till Senatfastigheter Ab fr.o.m. 2012. Av denna orsak föreslås en fullmakt på 1,9 miljoner euro och en utgiftsökning på 1,4 miljoner euro för Museiverket.

För tidigareläggning av genomförandet av det andra spåret på banavsnittet Karleby—Ylivieska anvisas 5 miljoner euro för upphandling av preliminära byggnadsplaner som direktupphandling.

För genomförandet av förbättringen av riksväg 2 på avsnittet Högfors—Humppila föreslås att fullmakten i budgeten för 2011 höjs från 3 miljoner euro till 10 miljoner euro.

Enligt förslaget ska Teknologiska forskningscentralen VTT få fullmakt att av sina befintliga tillgångar kapitalisera Labtium Oy via VTT Expert Service Oy med 4,5 miljoner euro. Ändringarna har inte några effekter på anslagen.

För Säkerhets- och kemikalieverket föreslås ett tillägg på 0,585 miljoner euro för inledande av gruvmyndighetsverksamheten. I enlighet med den nya gruvlagen överfördes uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten till Säkerhets- och kemikalieverket fr.o.m. den 1 juli 2011.

För innovationsstödet för skeppsbyggnad föreslås ett anslag på 16 miljoner euro i syfte att främja fartygsbeställningar som har stor sysselsättande effekt och industripolitisk betydelse.

För Strålsäkerhetscentralens omkostnader föreslås ett tillägg på 0,34 miljoner euro som ska användas för att täcka oförutsedda omkostnader och anskaffningar som föranleds av beredskapsverksamhet i anslutning till kärnkraftsolyckan i Fukushima.

För finansiering av forskning kring och annan verksamhet för utredning av sambandet mellan narkolepsi och vaccinet mot svininfluensa föreslås 0,2 miljoner euro.

Det föreslås att användningsändamålet för anslaget på 3 miljoner euro för skydd av Östersjön i den ordinarie budgeten för 2011 utvidgas så att personal motsvarande 15 årsverken kan avlönas i uppgifter för viss tid.

Ändringar i omkostnaderna

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar i ämbetsverkens omkostnader på ca 81 miljoner euro 2011. Genom tilläggen på 60,8 miljoner euro täcks de tilläggsutgifter som föranleds av höjningarna i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingicks den 28 februari 2011 och sådan finansiering för införandet av ett lönesystem i vissa sammanslagna ämbetsverk som grundar sig på tjänste- och arbetskollektivavtalet för 2010.

Precisering av vissa utgiftsposter

Det föreslås att statsandelarna för kommunernas basservice minskas med 10,3 miljoner euro till följd av justeringar av teknisk natur.

Det föreslås att avgifterna till Europeiska unionen minskas med 50 miljoner euro på grund av en ändring av behovskalkylen.

Staten är beredd att genomföra sin andel på sammanlagt 125 miljoner euro av kapitaliseringen av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitet 2009—2011. Ett villkor för kapitaliseringen är att de övriga finansiärernas andel uppgår till sammanlagt minst 50 miljoner euro. Därför föreslås det att den statliga finansiering på 37,748 miljoner euro som inte använts 2010 ombudgeteras till 2011. Tidsfristen för övriga finansiärers investeringar, som berättigar till statlig medfinansiering, är den 31 december 2011.

Det föreslås att produktionsstödet för förnybar energi minskas med 52 miljoner euro. Antalet ansökningar om produktionsstöd inom ramen för inmatningstariffsystemet har varit mindre än beräknat. Inmatningstariffsystemet trädde i kraft vid ingången av 2011 men togs i bruk först efter att EU-kommissionen i mars 2011 godkänt det system för statligt stöd som ingick i inmatningstariffsystemet.

Det föreslås att behovskalkylerna för anslagen höjs med 9,6 miljoner euro i fråga om tolktjänster för gravt handikappade, med 2,5 miljoner euro i fråga vuxenutbildning, med 1,2 miljoner euro i fråga om sjömanspensioner, med 1,6 miljoner euro i fråga om lantbruksföretagarpensioner, med 20 miljoner euro i fråga om utgifter som följer av folkpensionslagen och med 8,7 miljoner euro i fråga om avbytarservice för lantbruksföretagare. Efterfrågan på tolktjänster för gravt handikappade har ökat sedan skötseln av tjänsten överfördes från kommunerna till FPA. Ökningen i folkpensionsutgifterna föranleds av att kostnaderna för bostadsbidrag för pensionstagare och utgifterna för handikappförmåner har ökat. Ökningen i kostnaderna för avbytarservice föranleds av att beloppet av löneutgifter och personalkostnaderna för lantbruksavbytare har varit större än beräknat.

I enlighet med de preciserade behovskalkylerna föreslås att anslagen minskas med 20 miljoner euro i fråga om statens andelar av de inkomstrelaterade dagpenningarna, med 20 miljoner euro i fråga om statens andelar av grunddagpenningen, med 10 miljoner euro i fråga om utgifter som följer av sjukförsäkringslagen till följd av att utgifterna för läkemedelsersättningar minskat och med 13 miljoner euro i fråga om företagarpensioner till följd av att intäkterna av försäkringspremierna stigit.

För att täcka ränteutgifterna föreslås ett tillägg på 43 miljoner euro i enlighet med de faktiska ränteutgifterna och den faktiska upplåningen.

De av riksdagen godkända anslagen för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 133 253 000 - 133 253 000
22. Republikens president 21 837 000 79 000 21 916 000
23. Statsrådets kansli 79 285 000 1 573 000 80 858 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 268 352 000 3 207 000 1 271 559 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 836 350 000 9 012 000 845 362 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 325 426 000 15 366 000 1 340 792 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 856 293 000 -125 200 000 2 731 093 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 15 624 708 000 -8 278 000 15 616 430 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 729 748 000 79 388 000 6 809 136 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 831 928 000 -1 695 000 2 830 233 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 059 339 000 46 413 000 2 105 752 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 3 729 249 000 -10 308 000 3 718 941 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 518 334 000 -13 068 000 11 505 266 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 326 333 000 12 098 000 338 431 000
36. Räntor på statsskulden 1 933 000 000 43 000 000 1 976 000 000
Sammanlagt 51 273 435 000 51 587 000 51 325 022 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 36 159 174 000 -23 000 000 36 136 174 000
12. Inkomster av blandad natur 4 702 988 000 41 502 000 4 744 490 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 2 022 080 000 - 2 022 080 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 191 803 000 1 779 000 000 1 988 803 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 076 045 000 1 815 502 000 44 891 547 000
         
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 197 390 000 -1 763 915 000 6 433 475 000
Sammanlagt 51 273 435 000 51 587 000 51 325 022 000