Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2011

III tilläggsbudgeten för 2011PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -23 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -101 000 000
02. Samfundsskatt, minskning -61 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, minskning -40 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 48 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 48 000 000
08. Acciser 88 000 000
07. Energiskatter, tilllägg 88 000 000
10. Övriga skatter -58 000 000
03. Bilskatt, minskning -38 000 000
08. Avfallsskatt, minskning -20 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 41 502 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 675 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 675 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 3 311 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg 2 961 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 350 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 11 769 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 11 727 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 42 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 170 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg 170 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 24 577 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg 24 577 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 33 085 000
02. Användning av överskott 1 797 000 000
01. Användning av överskott 1 797 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -1 763 915 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -1 763 915 000

Inkomstposternas totalbelopp:

51 587 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN -
20. Riksdagens justitieombudsman -
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) -
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 79 000
02. Republikens presidents kansli 79 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 379 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), minskning -300 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI 1 573 000
01. Förvaltning 1 429 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 706 000
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg 723 000
30. Justitiekanslersämbetet 144 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 144 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 207 000
01. Utrikesförvaltningen 1 529 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 529 000
10. Krishantering 3 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg 3 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 1 675 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 675 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 012 000
01. Ministeriet och förvaltningen 1 094 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 258 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 566 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
50. Understöd (fast anslag), tillägg 240 000
10. Domstolar och rättshjälp 4 258 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 97 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 519 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 601 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), minskning -79 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 1 114 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 114 000
30. Åklagarna 541 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 541 000
40. Verkställighet av straff 2 005 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 005 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 366 000
01. Förvaltning 1 392 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 340 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år), tillägg 64 000
21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg 797 000
65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag), tillägg 191 000
10. Polisväsendet 9 860 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 860 000
20. Gränsbevakningsväsendet 2 914 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 914 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 805 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 126 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 679 000
40. Invandring 395 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 324 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), minskning -420 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg 420 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 71 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -125 200 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 261 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 261 000
10. Militärt försvar -125 315 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 097 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning -152 412 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)
30. Militär krishantering -146 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), minskning -146 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -8 278 000
01. Förvaltning 3 017 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 017 000
10. Beskattningen och tullväsendet -7 336 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 661 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 803 000
96. Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år) 7 000 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), minskning -17 800 000
20. Tjänster för statssamfundet -993 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -1 601 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 50 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag), tillägg 66 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg 480 000
88. Senatfastigheter
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 649 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 573 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 57 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 3 169 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 745 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -1 576 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 220 000
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år), tillägg 220 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år)
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
80. Överföringar till Åland 4 854 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 84 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 4 770 000
90. Stöd till kommunerna 38 072 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år), tilllägg 3 560 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 34 512 000
92. EU och internationella organisationer -49 930 000
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag), tillägg 70 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -50 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 79 388 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 999 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 262 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 264 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg 76 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg 397 000
10. Allmänbildande utbildning 666 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 666 000
20. Yrkesutbildning 52 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 52 000
40. Högskoleundervisning och forskning 74 070 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 69 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 131 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg 62 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 800 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 500 000
88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg 37 748 000
89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag), tilllägg 33 750 000
70. Studiestöd 2 907 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag), tillägg 2 900 000
80. Konst och kultur 694 000
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg 28 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 346 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), minskning -2 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 261 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg 32 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag), minskning -12 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 695 000
01. Förvaltning 10 202 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 290 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 122 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 146 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 780 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 855 000
10. Utveckling av landsbygden
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
20. Jordbruk -14 619 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg 381 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), minskning -4 500 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning -15 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 500 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 515 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 515 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 136 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 000
50. Vattenhushållning 111 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg 111 000
60. Skogsbruk 1 175 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 606 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg 514 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg 55 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg 3 750 000
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år), minskning -3 750 000
63. Forststyrelsen 52 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tilllägg 52 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 733 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 680 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 53 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46 413 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 5 006 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 136 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 4 870 000
10. Trafiknätet 41 090 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 511 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 379 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg 12 200 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 12 000 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning 45 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 45 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 21 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg 49 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), minskning -28 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
50. Forskning 251 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 251 000
 
Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -10 308 000
01. Förvaltning 2 376 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 019 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 157 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning -800 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 1 935 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 116 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 708 000
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 757 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 55 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg 281 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 37 269 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 269 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 16 000 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg 4 000 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 95 000
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 21 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 60 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 28 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 28 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)
60. Energipolitik -52 011 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -11 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), minskning -52 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -13 068 000
01. Förvaltning 550 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 469 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 28 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 53 000
02. Tillsyn 699 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 489 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 166 000
06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tilllägg 44 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
03. Forskning och utveckling 1 804 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 804 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 9 600 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag), tillägg 9 600 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa -37 500 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), minskning -20 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), minskning -20 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg 2 500 000
30. Sjukförsäkring -10 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning -10 000 000
40. Pensioner 9 820 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 200 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 1 550 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -13 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag), tilllägg 70 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg 20 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 2 700 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 700 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 559 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg 359 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 8 700 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 8 700 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 098 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 3 202 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 377 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 325 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tilllägg 2 500 000
10. Miljö- och naturvård 237 000
23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 237 000
20. Samhällen, byggande och boende 8 659 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 59 000
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag), tilllägg 8 600 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 43 000 000
01. Ränta på statsskulden 43 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tilllägg 43 000 000

Anslagens totalbelopp:

51 587 000