Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

III tilläggsbudgeten för 2011PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-23 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-101 000 000
02.Samfundsskatt, minskning-61 000 000
03.Källskatt på ränteinkomster, minskning-40 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning48 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg48 000 000
08.Acciser88 000 000
07.Energiskatter, tilllägg88 000 000
10.Övriga skatter-58 000 000
03.Bilskatt, minskning-38 000 000
08.Avfallsskatt, minskning-20 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR41 502 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 675 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg1 675 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde3 311 000
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg2 961 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg350 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde11 769 000
10.Trafikverkets inkomster, tillägg11 727 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg42 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde170 000
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg170 000
39.Övriga inkomster av blandad natur24 577 000
04.Återtagande av överförda anslag, tillägg24 577 000
 
Avdelning 15
15.LÅN33 085 000
02.Användning av överskott1 797 000 000
01.Användning av överskott1 797 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-1 763 915 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-1 763 915 000

Inkomstposternas totalbelopp:

51 587 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN-
20.Riksdagens justitieombudsman-
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)-
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT79 000
02.Republikens presidents kansli79 000
01.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg379 000
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), minskning-300 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDETS KANSLI1 573 000
01.Förvaltning1 429 000
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg706 000
02.Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg723 000
30.Justitiekanslersämbetet144 000
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg144 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 207 000
01.Utrikesförvaltningen1 529 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 529 000
10.Krishantering3 000
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg3 000
30.Internationellt utvecklingssamarbete1 675 000
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg1 675 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 012 000
01.Ministeriet och förvaltningen1 094 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg258 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg566 000
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
50.Understöd (fast anslag), tillägg240 000
10.Domstolar och rättshjälp4 258 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg97 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg3 519 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg601 000
05.Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), minskning-79 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning1 114 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 114 000
30.Åklagarna541 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg541 000
40.Verkställighet av straff2 005 000
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 005 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 366 000
01.Förvaltning1 392 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg340 000
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år), tillägg64 000
21.Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
22.EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg797 000
65.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag), tillägg191 000
10.Polisväsendet9 860 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 860 000
20.Gränsbevakningsväsendet2 914 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 914 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna805 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg126 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg679 000
40.Invandring395 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg324 000
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), minskning-420 000
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg420 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg71 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-125 200 000
01.Försvarspolitik och förvaltning261 000
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg261 000
10.Militärt försvar-125 315 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 097 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning-152 412 000
19.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)
30.Militär krishantering-146 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), minskning-146 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-8 278 000
01.Förvaltning3 017 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 017 000
10.Beskattningen och tullväsendet-7 336 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 661 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 803 000
96.Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år)7 000 000
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), minskning-17 800 000
20.Tjänster för statssamfundet-993 000
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-1 601 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
06.Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag), tillägg66 000
08.Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg480 000
88.Senatfastigheter
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen649 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg573 000
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg57 000
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg19 000
40.Statens regional- och lokalförvaltning3 169 000
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 745 000
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-1 576 000
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen220 000
20.Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år), tillägg220 000
70.Utvecklande av statsförvaltningen
01.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år)
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
80.Överföringar till Åland4 854 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg84 000
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg4 770 000
90.Stöd till kommunerna38 072 000
20.Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år), tilllägg3 560 000
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg34 512 000
92.EU och internationella organisationer-49 930 000
68.Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag), tillägg70 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-50 000 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE79 388 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet999 000
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg262 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg264 000
03.Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg76 000
22.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg397 000
10.Allmänbildande utbildning666 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg666 000
20.Yrkesutbildning52 000
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000
40.Högskoleundervisning och forskning74 070 000
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg69 000
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg131 000
03.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg62 000
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg800 000
51.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000
88.Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg37 748 000
89.Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag), tilllägg33 750 000
70.Studiestöd2 907 000
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag), tillägg2 900 000
80.Konst och kultur694 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
02.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg346 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), minskning-2 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg261 000
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg32 000
07.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000
08.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag), minskning-12 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-1 695 000
01.Förvaltning10 202 000
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg290 000
02.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg122 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg146 000
04.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg3 780 000
40.Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), tillägg5 855 000
10.Utveckling av landsbygden
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
63.Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
20.Jordbruk-14 619 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg381 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), minskning-4 500 000
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning-15 000 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg4 500 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet515 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg515 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning136 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
43.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg16 000
50.Vattenhushållning111 000
20.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg111 000
60.Skogsbruk1 175 000
01.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg606 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg514 000
43.Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg55 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg3 750 000
47.Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år), minskning-3 750 000
63.Forststyrelsen52 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tilllägg52 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information733 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg680 000
02.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg53 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE46 413 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter5 006 000
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg136 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 870 000
10.Trafiknätet41 090 000
01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg511 000
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg16 379 000
76.Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg12 200 000
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg12 000 000
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
79.Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
20.Trafiksäkerhet och trafikövervakning45 000
01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg45 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster21 000
50.Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg49 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), minskning-28 000
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
50.Forskning251 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg251 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-10 308 000
01.Förvaltning2 376 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 019 000
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 157 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning-800 000
20.Innovationspolitik och företagens internationalisering1 935 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg116 000
02.Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg708 000
03.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg757 000
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg55 000
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg281 000
07.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg18 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik37 269 000
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 269 000
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)16 000 000
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg4 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)
63.Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)15 000 000
88.Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet95 000
01.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg21 000
02.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg60 000
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik28 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg28 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)
60.Energipolitik-52 011 000
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-11 000
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), minskning-52 000 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-13 068 000
01.Förvaltning550 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg469 000
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg53 000
02.Tillsyn699 000
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg489 000
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg166 000
06.Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tilllägg44 000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
03.Forskning och utveckling1 804 000
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 804 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster9 600 000
60.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag), tillägg9 600 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa-37 500 000
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), minskning-20 000 000
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), minskning-20 000 000
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg2 500 000
30.Sjukförsäkring-10 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning-10 000 000
40.Pensioner9 820 000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), tillägg1 200 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg1 550 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-13 000 000
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag), tilllägg70 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg20 000 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård2 700 000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg2 700 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga559 000
01.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg359 000
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare8 700 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg8 700 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 098 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader3 202 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg377 000
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg325 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tilllägg2 500 000
10.Miljö- och naturvård237 000
23.Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år)
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg237 000
20.Samhällen, byggande och boende8 659 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg59 000
56.Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag), tilllägg8 600 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN43 000 000
01.Ränta på statsskulden43 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tilllägg43 000 000

Anslagens totalbelopp:

51 587 000