Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Stödjande av sysselsättningen
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2011.

Ekonomiska utsikter

År 2011 väntas BNP-tillväxten bli 3,9 %. Den inhemska efterfrågan väntas bidra allra mest till att öka tillväxten i år. Exporten fortsätter att dra relativt bra, men dess effekt på tillväxten minskar. Utsikterna för efterfrågan på privata investeringar är goda. De samhällsekonomiska investeringarna ökar snabbare än BNP. Investeringsgraden stiger nästan till den genomsnittliga nivån åren 2000—2008. Sysselsättningsläget väntas långsamt förbättras under året. Antalet sysselsatta ökar med 1,5 %, medan arbetslöshetsgraden minskar till 7,7 %. Antalet långtidsarbetslösa väntas fortsätta öka. I år kommer konsumentpriserna att stiga med 3,4 %.

Skuldsättningen inom den offentliga ekonomin fortsätter, även om det gynnsamma konjunkturläget, åtstramningen av den indirekta beskattningen och nedtrappningen av stimulansåtgärderna förbättrar den offentliga ekonomins finansiella ställning i år. De offentliga samfundens skuld är något under 50 % i förhållande till den totala produktionen vid utgången av 2011.

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen höjs med ett nettobelopp på 846 miljoner euro.

Kalkylen över skatten på förvärvs- och kapitalinkomster föreslås bli höjd med 404 miljoner euro. Höjningen av inkomstposten baserar sig på att uppgifterna om influtna belopp under början av året och förhandsuppgifterna från den slutförda beskattningen för 2010 var positivare än beräknat och visar att intäkterna från skatten på kapitalinkomsterna 2010 var högre än vad som tidigare beräknats. Detta ökar statens utdelning 2010 och 2011. De rättelser av utdelningen som föranleds av detta ökar den skatt som inflyter till staten med ca 290 miljoner euro.

Sammanlagt 182 miljoner euro mindre än väntat beräknas inflyta i samfundsskatt. Bakgrunden till detta är såväl uppgifterna om det influtna beloppet i år som förhandsuppgifterna från den slutförda beskattningen för 2010, enligt vilka det slutliga beloppet av samfundsskatten skatteåret 2010 blir klart lägre än vad man tidigare hade beräknat.

Ett tillägg på 303 miljoner euro föreslås i intäktskalkylen över mervärdesskatten till följd av en ökning i den privata konsumtionen. Också kalkylen över försäljningen av nya personbilar har stigit från vad man hade beräknat, och det föreslås därför att kalkylen över bilskatten höjs med 95 miljoner euro.

Finlands Bank intäktsför 45 miljoner euro mer än beräknat av sin vinst till staten. Intäktsföringen av de statliga affärsverkens vinst är ca 180 miljoner euro större än beräknat, vilket beror på en ökning av intäktsföringen av Senatfastigheters vinst.

Stödjande av sysselsättningen

Ett anslag på 28 miljoner euro och en fullmaktsökning på 4 miljoner euro föreslås för finansiering av sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder för att främja sysselsättningen bland unga och långtidsarbetslösa. Tilläggsanslaget kommer att användas för bl.a. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, yrkesutbildning och förberedande utbildning. Antalet personer som omfattas av åtgärderna ökar därmed i genomsnitt med 3 700.

Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen med 846 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och tilläggsanslagen på 32 miljoner euro minskar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2011 behovet av nettoupplåning med 815 miljoner euro. Den statliga nettoupplåningen 2011 föreslås uppgå till 8,2 miljarder euro, varvid statsskulden vid utgången av året beräknas vara 83 miljarder euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2010
Bokslut
2011
Godkänd
budget
(Budget+
I tilläggsb.)
2011
Regeringens
proposition
2011
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
49 88051 2423251 273
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 8671 933-1 933
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
----
— Nettoamorteringar----
— Skuldhantering--- 
    -
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
39 05142 23084643 076
— Skatteinkomster32 20735 53962036 159
— Övriga inkomster6 8446 6902266 917
— Kumulativt överskott----
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01)11 2729 012-8158 197
— Nettoupplåning11 0389 062-8158 247
— Skuldhantering234-50--50

Ramen för valperioden

Det föreslås att de utgifter som omfattas av ramen höjs med 32 miljoner euro i tilläggsbudgeten, varvid nivån för de totala ramutgifterna för 2011 uppgår till sammanlagt 37 824 miljoner euro.

Den utgiftsram som tidigare fastställts för 2011 är 38 093 miljoner euro efter pris- och strukturkorrigeringar. Räknat på detta sätt kvarstår 270 miljoner euro som en ofördelad reserv 2011. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestämmelsen för perioden 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för engångsutgifter 2011.

De av riksdagen godkända anslagen för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget
(Budget+
I tilläggsb.)
Regeringens propositionSammanlagt
     
21.Riksdagen133 253 000-133 253 000
22.Republikens president21 837 000-21 837 000
23.Statsrådets kansli79 285 000-79 285 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 268 352 000-1 268 352 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde836 350 000-836 350 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 325 426 000-1 325 426 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 856 293 000-2 856 293 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde15 620 899 0003 809 00015 624 708 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 729 748 000-6 729 748 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 831 928 000-2 831 928 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
2 059 339 000-2 059 339 000
32.Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
3 701 249 00028 000 0003 729 249 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde11 518 334 000-11 518 334 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde326 333 000-326 333 000
36.Räntor på statsskulden1 933 000 000-1 933 000 000
Sammanlagt51 241 626 00031 809 00051 273 435 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2011 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget
(Budget+
I tilläggsb.)
Regeringens propositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur35 539 174 000620 000 00036 159 174 000
12.Inkomster av blandad natur4 702 988 000-4 702 988 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst1 795 680 000226 400 0002 022 080 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)191 803 000-191 803 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)42 229 645 000846 400 00043 076 045 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering9 011 981 000-814 591 0008 197 390 000
Sammanlagt51 241 626 00031 809 00051 273 435 000