Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2011
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslag
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2011.

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen sänks med ett nettobelopp på 227 miljoner euro. Kalkylen över skatten på förvärvs- och kapitalinkomst föreslås bli sänkt med 291 miljoner euro på grund av att den utdelning som för statens vidkommande ska tillämpas på redovisningen av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst under skatteåret 2011 beräknas vara cirka en procentenhet lägre än vad som förväntades hösten 2010. Kalkylen över ränteinkomster av andra lån höjs med 44 miljoner euro medan kalkylen över amorteringar på övriga lån höjs med 21 miljoner euro.

Anslag

För utgifter som föranleds av förvärv av aktier i Fingrid Abp och för utgifter i samband med förvärvet föreslås 385 miljoner euro. Avsikten är att staten tillsammans med Ilmarinen ska köpa de aktier av serie A i Fingrid som ägs av Fortum Power and Heat Ab och Pohjolan Voima Ab. Som en följd av detta kommer statens innhav i Fingrid Abp att uppgå till 53,1 procent av bolagets aktiestock.

Det lån som beviljades Lettland lyftes inte år 2010. Därför föreslås det att 324 miljoner euro återbudgeteras för år 2011. För en fullmakt för anskaffning av ett nytt informationssystem för nödcentralerna föreslås sammanlagt 31,3 miljoner euro. Posten fanns med i statsrådets tidigare rambeslut men lämnades bort från budgetförslaget. I och med att färdigställandet av det år 2007 beställda kombinationsfartyget har fördröjts och de sista betalningsposterna har överförts till 2011 föreslås en återbudgetering av det anslag på 3,1 miljoner euro som inte användes 2010.

Balans och statsskulden

Med beaktande av minskningen med 227 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och tillläggsanslagen på 715 miljoner euro föreslås det att nettoupplåningen för 2011 ökas med 941 miljoner euro. Den statliga nettoupplåningen för innevarande år stannar därmed på 9,0 miljarder euro. Till följd av detta uppskattas statsskulden vid utgången av 2011 uppgå till 84 miljarder euro, vilket är ca 44,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2009
Bokslut
2010
Godkänd
budget (budget + tillläggsbudgetarna)
2011
Godkänd
budget
2011
Regeringens
proposition
2011
Sammanlagt
      
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
46 89751 74550 52771551 242
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)1 8721 9201 933-1 933
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
-----
— Nettoamorteringar-----
— Skuldhantering-----
      
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
37 53440 47342 456-22742 230
— Skatteinkomster31 53432 35135 830-29135 539
— Övriga inkomster6 0008 1226 626646 690
— Kumulativt överskott-----
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01)10 26411 2728 0719419 012
— Nettoupplåning10 42611 3228 1219419 062
— Överföring från statsverket till statens kärnavfallshanteringsfond-180----
— Skuldhantering18-50-50--50

Ramen för valperioden

Utgiftsramen för 2011, som inbegriper en tilläggsbudgetreserv på 300 miljoner euro, är 38 093 miljoner euro. I nivån har som en strukturkorrigering beaktats återbudgeteringen av anslaget under moment 35.10.70.

De anslag som omfattas av ramen för 2011 uppgår efter tilläggsbudgetpropositionen till sammanlagt 37 792 miljoner euro. Den ofördelade reserven för senare anslagsbehov är därmed ca 300 miljoner euro. Anslagen i tilläggsbudgetpropositionen består närmast av återbudgeteringar eller finansiella placeringar och inverkar därför inte på den ofördelade reserven.

Vidare förblev 262 miljoner euro av tilläggsbudgetreserven 2010 oanvända. Av denna reserv får enligt regeringsprogrammets rambestämmelse högst 100 miljoner euro användas under innevarande år för engångsutgifter, trots ramen.

De av riksdagen godkända anslagen för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget
Regeringens propositionSammanlagt
     
21.Riksdagen133 253 000-133 253 000
22.Republikens president21 837 000-21 837 000
23.Statsrådets kansli79 285 000-79 285 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 268 352 000-1 268 352 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde836 350 000-836 350 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 325 426 000-1 325 426 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 856 293 000-2 856 293 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde15 293 918 000326 981 00015 620 899 000
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde6 729 748 000-6 729 748 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 832 069 000-141 0002 831 928 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
2 059 339 000-2 059 339 000
32.Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
3 316 409 000384 840 000 3 701 249 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde11 518 334 000-11 518 334 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde323 228 0003 105 000326 333 000
36.Räntor på statsskulden1 933 000 000-1 933 000 000
Sammanlagt50 526 841 000714 785 00051 241 626 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2011 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget
Regeringens propositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur35 830 174 000-291 000 00035 539 174 000
12.Inkomster av blandad natur4 703 129 000-141 0004 702 988 000
13.Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst1 752 080 00043 600 0001 795 680 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)170 833 00020 970 000191 803 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)42 456 216 000-226 571 00042 229 645 000
     
15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering8 070 625 000941 356 0009 011 981 000
Sammanlagt50 526 841 000714 785 00051 241 626 000