Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            02. Lästimaksut
            03. Ratavero
            06. Väylämaksut
            08. Öljyjätemaksu
            09. Muut verotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2011

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

02. Lästimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on merkitty momentille 31.30.50.


2011 talousarvio 800 000
2010 talousarvio 800 000
2009 tilinpäätös 786 451

03. Ratavero

Momentille arvioidaan kertyvän 20 800 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003). Rataverolain 5 §:n pykälän muuttamisesta annetun lain perusteella kannetaan momentilta 31.10.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 4 600 000 euroksi. Tuloarviosta 16 200 000 euroa on otettu huomioon momentin 31.10.20 määrärahan mitoituksessa.


2011 talousarvio 20 800 000
2010 talousarvio 20 899 000
2009 tilinpäätös 16 998 600

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 598 000 euroa.

Selvitysosa:Viestintämarkkinamaksu, 2 904 000 euroa, perustuu viestintämarkkinalakiin (393/2003). Tietoturvamaksu, 500 000 euroa, perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (516/2004). Postitoiminnan valvontamaksu, 1 300 000 euroa, perustuu postipalvelulakiin (313/2001). Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, 710 000 euroa, perustuu lakiin televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998). Varmennemaksu, 184 000 euroa, perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009). Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa.


2011 talousarvio 5 598 000
2010 III lisätalousarvio 950 000
2010 talousarvio 5 100 000
2009 tilinpäätös 5 186 884

05. Lentoliikenteen valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 7 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lentoliikenteen valvontamaksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Maksu peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. Vuoden 2011 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu vuoden 2010 arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kehityksestä. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksun nostamisesta 0,80 eurosta 1,00 euroon. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa.


2011 talousarvio 7 800 000
2010 talousarvio 6 400 000
2009 tilinpäätös 6 677 625

06. Väylämaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 68 476 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Vuoden 2011 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2010 toteutuma-arvioon siten, että vuonna 2011 liikenteen määrän on arvioitu nousevan 2 %, mikä laskee tulokertymää noin 1 %.


2011 talousarvio 68 476 000
2010 talousarvio 72 700 000
2009 tilinpäätös 66 468 597

08. Öljyjätemaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 4 600 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksu on 5,75 senttiä voiteluöljykilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on merkitty momenteille 35.10.60 ja 65.


2011 talousarvio 4 600 000
2010 talousarvio 4 600 000
2009 tilinpäätös 3 549 013

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2010 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.


2011 talousarvio 3 000 000
2010 talousarvio 3 000 000
2009 tilinpäätös 2 817 436